18 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
Αναλυτικά η προκήρυξη

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο του Νοµού Ηρακλείου, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης ειδικότητα, και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων

  • 17 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ηµερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
  • 1  ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη 1, Τ.Κ. 71 202 Ηράκλειο, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο, υπόψη κ.κ. Μπουµπάκη ∆έσποινας & Γαλάνη Αλίκης (τηλ. επικοινωνίας: 2810 279241). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Αίτηση

best of network

σχετικά άρθρα