11 Προσλήψεις στη Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
Θέσεις εργασίας για μηχανικούς και αρχιτέκτονες

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

2 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός
2 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
2 ΔΕ Μαρμαροτεχνίτες
4 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλ. Καρύτση 12 – 10561 Αθήνα, (τηλ. επικοινωνίας: 210 32.32.922), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. ( http://www.culture.gr ), ήτοι από τις 26-09- 2018 έως και τις 2-10-2018 και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (από 08:30 έως 14:00). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα