ΑΣΕΠ: Πίνακας αποκλειωμένων για τις προσλήψεις φαρμακοποιών στην ΑΕΠΠ
Ανακοίνωση από το ΑΣΕΠ

Αναρτήθηκε ο συμπληρωματικός, από την Προκήρυξη 2Ε/2018 (ΦΕΚ.1/22.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) πίνακας αποκλειομένου υποψηφίου, για τον οποίο διαπιστώθηκε έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων, προς πλήρωση πέντε (5) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο “Φαρμακοποιών ” [κωδικός θέσης: 10011], στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ.62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι  υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Ο πίνακας αποκλειομένων μπορεί να αναζητηθεί στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Ο υποψήφιος που περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα έχει το δικαίωμα άσκησης ένστασηςη προθεσμία υποβολής της οποίας ορίζεται από την ημέρα Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 έως και την πάροδο της ημέρας Δευτέρας 23 Ιουλίου  2018.

σχετικά άρθρα