Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική τεχνολογία και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων
ΠΜΣ του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα στο πλαίσιο της λειτουργίας του αναμορφωμένου Π.Μ.Σ. «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» (Πρυτανική Πράξη43/19-03-2015/ΦΕΚ796/06-05-2015) προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Απονεμόμενος τίτλος

Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν: Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα δεχθεί μέχρι τριάντα  (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής:

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.  είναι οι εξής:

(α) Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. του Τμήματος πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.

γ) Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας από τις παρακάτω γλώσσες της Ε.Ε. Η επαρκής γνώση [«καλή γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους  πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων ως εξής:

Αγγλική γλώσσα

·       Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

·      FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

·      BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

·      International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.

·      Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

·      (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

·      LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION - του EDEXCEL.

·      CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

·      CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).

·      TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

·      EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).

·      OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).

·      ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

·      Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.

·      Test of Interactive English, B2 + Level.

·      Test of Interactive English, B2 Level.

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης) ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι δεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Γαλλική γλώσσα

·       Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

·      DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.

·      CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο εχορηγείτο μέχρι το 1996).

·      CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.

·      Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de Francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2.

·      Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Γερμανική γλώσσα

·       Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

·      GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.

·      ZERTIFIKAT DEUTSCH FUΕR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.

·      Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch.

·      Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben  του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

Ιταλική γλώσσα

·       Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

·      CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

·      DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).

·      Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης.

·       Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).

Ισπανική γλώσσα

·       Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

·      DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).

·      DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).

              Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:

Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

·     Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ.

(Το έντυπο διατίθεται από τη γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr).

·     Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).

·     Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).

·     Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες γλώσσες της Ε.Ε. στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).

·     Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.).

(Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr)

·     Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

·     Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.                   

                  Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν (αν υπάρχουν)

·     Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα).

·     Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2  (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).

·     Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας.

·     Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με το σύστημα των κριτών, ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

·     Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).

·     Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).

·     Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. 

(δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. και του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)

·     Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά επιμορφωτικών σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας.

·     Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου.

Προθεσμίες υποβολής και  η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα δικαιολογητικά

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για το αντικείμενο - σκοπό, τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του αναμορφωμένου Π.Μ.Σ. (Εσωτερικός Κανονισμός Π.Μ.Σ. - ιστοσελίδα του Τμήματος www.primedu.uoa.gr), καλούνται να υποβάλουν από 20/03/2017 μέχρι 26/05/2017 φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) ή στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13 α ισόγειο, Τ.Κ. 10680. Ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία  (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 10:30-13:30).

Διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ.

 Η διάρκεια σπουδών στο Μ.Μ.Σ. ορίζεται  σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και η λειτουργία του θα ξεκινήσει από το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018.

Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών - Δίδακτρα

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια και πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και διεξάγεται τρεις  τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα και ώρες  18.00-21.00 (συνήθως Πέμπτη και Παρασκευή) και 8.00-15.00 (Σάββατο). Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο, πρακτική άσκηση ή εργαστήριο.

 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του Π.Μ.Σ. καταβάλλοντας το ποσό των 4000€ (σε τέσσερις εξαμηνιαίες δόσεις με την έναρξη κάθε εξαμήνου), όπως προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Π.Μ.Σ.

Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

1.         Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ εκτός των υποχρεωτικών για την συμμετοχή τους δικαιολογητικών, δηλαδή πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι και γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2, αξιολογούνται:

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Αξιολογικές μονάδες

Βαθμός πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. -  βαθμός συναφών  με την κατεύθυνση προπτυχιακών μαθημάτων - διπλωματική ή πτυχιακή εργασία

μέχρι 10 α.μ.

 

 

Επιπλέον ξένη/-ες γλώσσα/ -ες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2

μέχρι 5 α.μ.

 

 

Περισσότερα του ενός πτυχία Α.Ε.Ι.

μέχρι 5 α.μ.

 

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

μέχρι 5 α.μ.

 

 

Διδακτορικό Δίπλωμα

μέχρι 5 α.μ.

 

Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά

περιοδικά με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων

μέχρι 10 α.μ.

 

 

Επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας

 

             μέχρι 5 α.μ.

 

 

Πτυχίο Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 5 α.μ.

 

 

2.    Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης μέχρι 50 α.μ.

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Τα μέλη των επιτροπών αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 50 α.μ. Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των α.μ. με τις οποίες βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης.

Επισυνάπτονται:

-     Έντυπο αίτησης,

-     Έντυπο βιογραφικού τύπου EUROPASS                                                                            

                                                                           Για την  Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

                                                            Ο συντονιστής του μεταπτυχιακού προγράμματος

                                                                                    Ιωάννης Ε. Βρεττός

 

σχετικά άρθρα