Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου σε αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς ή μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ
Εγγραφο του υπ. Παιδείας

Κατόπιν πληθώρας ερωτημάτων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου σε αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς ή μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ (άρθρο 26 του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄/4-3-2019)), των οποίων η άδεια λοχείας έληξε κατά τους θερινούς μήνες, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως γνωρίζετε, σχετικά με τις προαναφερόμενες διατάξεις έχουν εκδοθεί οι αριθ. 38287/Ε3/12-3- 2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΘΡ4653ΠΣ-ΩΒ6) και 48281/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΧΔ4653ΠΣ-Θ2Α) εγκύκλιοι. Στην υποσημείωση υπ’ αριθ. 1 της αριθ. 38287/Ε3/12-3-2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΘΡ4653ΠΣ-ΩΒ6) εγκυκλίου αναφέρεται ότι «για τις εργαζόμενες (αναπληρώτριες) η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες (ήτοι, 119 ημερολογιακές ημέρες συνολικά), δηλαδή οκτώ (8) εβδομάδες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας)».

Καθότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 Α΄) «η άδεια με αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας […] (και) Ο χρόνος λήψης της εν λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διάρκειά της δεν μπορεί να παραταθεί, λήγει δε, σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της εργασιακής σχέσης της εκπαιδευτικού», συνάγεται ευθέως ότι αναπληρώτρια εκπ/κός ή μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ που γέννησε πριν την πρόσληψή της δικαιούται άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές (προφανώς αφού πρώτα προσληφθεί, αναλάβει υπηρεσία στη Δ/νση Εκπ/σης ως αναπληρώτρια εκπ/κός ή μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ και υποβάλει σχετική αίτηση στην εν λόγω Δ/νση Εκπ/σης) έως 3 μήνες και 15 ημέρες από τη λήξη της άδειας μητρότητας, η λήξη της οποίας (άδειας μητρότητας) είναι στις 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Για παράδειγμα, εκπ/κός που γέννησε στις 9-7-2019 και προσλαμβάνεται ως αναπληρώτρια το φθινόπωρο του 2019, δικαιούται να λάβει άδεια με αποδοχές για την ανατροφή του τέκνου της, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών έως τις 24-12-2019 (9-7-2019 + 9 εβδομάδες = 10-9-2019 (λήξη άδειας μητρότητας) + 3 μήνες = 9- 12-2019 + 15 ημέρες = 24-12-2019).

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ 

σχετικά άρθρα

Πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στην ΔΠΕ Πειραιά, 26/2
Πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στην ΔΠΕ Πειραιά, 26/2
Παράσταση διαμαρτυρίας των συλλόγων ΠΕ και των αιρετών του ΠΥΣΠΕ Πειραιά στη Δ/νση Εκπαίδευσης σχετικά με τις ιατρικές γνωματεύσεις που κατέθεσαν...
Πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στην ΔΠΕ Πειραιά, 26/2