Σε ΦΕΚ ο διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο διορισμός του Γεωργίου Βούτσινου - Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 και 51 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-04-2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) της παρ. 1Α του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-02-2016 - διορθώσεις σφαλμάτων στο ΦΕΚ 34/τ.Α΄/02-03-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της ’’Νέας Δημοκρατίας’’ (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ  118/ τ.Α΄/08-07-2019),

) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/08-07-2019),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/09-07-2019),

ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-07-2019), αποφασίζουμε:

Τον διορισμό του Γεωργίου Βούτσινου του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 091781, συνταξιούχου Δημοσίου, πρώην Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. (Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 5318/31-07-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1166337821/30-07-2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Το βιογραφικό σημείωμα του Γιώργου Βούτσινου

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ:         
·       στην ίδρυση και τη διοίκηση Οργανισμών σε ευρείς τομείς Δημόσιας Διοίκησης 
·       στον τομέα Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων
·       στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ειδικότερα στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Επαγγελματικών Προσόντων)
·       στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση.
·       στην ανάπτυξη πολιτικής Απασχόλησης και Προγραμμάτων Επαγγελματικής Αποκατάστασης
·       στην Έρευνα, την Κατάρτιση και την Εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια, Μετα-δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια)
·       στο συντονισμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
·       στη σύνδεση Εκπαίδευσης - Αγοράς Εργασίας – Απασχόλησης
·       στη μεταρρύθμιση συστημάτων δημόσιας διοίκησης

ΣΠΟΥΔΕΣ

Διδάκτωρ Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1989).
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής και στη διοίκηση της εκπαίδευσης (Curriculum Planning, Administration in Secondary Schools and Further Education Institutions) (1985).
Πτυχιούχος Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (1972).

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά

 

ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (1991-2010)
Μέλος:  -    της Ολομέλειας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
-      του Τμήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.)
-      του Τμήματος Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
-      του Τομέα  Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΘΕΣΕΙΣ

Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) του Υπουργείου Εσωτερικών (Απρίλιος 2004 – Νοέμβριος 2009)
Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος  του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)
Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας (1989-1991)
Σύμβουλος των Υπουργών Παιδείας Β. Κοντογιαννόπουλου, Κ. Δεσποτόπουλου και              Γ. Σουφλιά (1991-1992)

ΤΟΜΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  • Ίδρυση των πρώτων στην Ελλάδα Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (1992-1993)
  • Εισηγητής του Νόμου 2009/92 περί καθιέρωσης του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Ίδρυση 11 Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
  • Δημιουργία της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (έναρξη λειτουργίας το 2006)
  • Σύναψη συνεργασιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με κοινωνικούς εταίρους: 2004 Προγραμματική Συμφωνία με την ΑΔΕΔΥ που συνοδεύεται από Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο για τη χρηματοδότηση επιμορφωτικών δράσεων. Ίδρυση, λειτουργία και χρηματοδότηση δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών επιπέδου Master σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2005) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2007).
  • Ανάπτυξη διμερών και πολυμερών σχέσεων συνεργασίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που οδήγησαν στην υπογραφή 9 μνημονίων συνεργασίας από το 2004 (ΚΑΔΔ Κύπρος, EIPA Μάαστριχτ, IPAEI Βουλγαρία, CNSA Κίνα, ΕΝΑ Γαλλία, HAUS Φινλανδία, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Δημοκρατία της Τσεχίας, SSPA Ιταλία, ΙΝΑ Πορτογαλία). Καθιέρωση ιδιαίτερης συνεργασίας με National School of Government του Ηνωμένου Βασιλείου και BAKOV της Γερμανίας
  • Ανάπτυξη και καθιέρωση ολοκληρωμένου συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης (ν. 3613/07) των δημοσίων υπαλλήλων
  • Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου (RISPA) με έδρα τη Θεσσαλονίκη από τον Ιανουάριου του 2008. Ιδρυτικά μέλη του Κέντρου είναι 9 δημόσιοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί καθώς και κοινωνικού εταίροι από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την πρώην ΓΔΜ και στη συνέχεια αντίστοιχοι φορείς από την Μάλτα και την Αλβανία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Διετέλεσε, μεταξύ άλλων:

·       Εθνικός Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Γενικών Διευθυντών Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ε.Ε.
·       Εθνικός Εκπρόσωπος στη Συμβουλευτική Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ε.Ε.
·       Εθνικός Συντονιστής του Δικτύου CODIESSEE (Cooperation in Research and Development for Educational Innovation in South and South-East Europe) της UNESCO
·       Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) σε θέματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών για την Επαγγελματική Κατάρτιση
·       Εθνικός  Συντονιστής  του Δικτύου CORDEE (Cooperation for the Renewal and Development of Education in Europe) της UNESCO 
·       Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και μέλος των παρακάτω κυβερνητικών οργάνων και επιτροπών:
-      Εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (1992-1993)
-      Διυπουργική Συντονιστική Επιτροπή για τον Καταρτισμό του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Πακέτο Delors II). (1993)
-      Διυπουργική Συντονιστική Επιτροπή για την Προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του 1994 (1993)
Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του ΥΠΕΠΘ, αρμόδιας για την προσαρμογή της Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο.(1979-1980)
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’» του Υπουργείου Γεωργίας (1999-2000)
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)», αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας (1990).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α. Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ειδικός Εμπειρογνώμων – Αξιολογητής προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ε.Ε.
Ειδικός Εμπειρογνώμων της Ε.Ε. για τη μεταρρύθμιση συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πρώην ανατολικών χωρών

Β.  Συνεργασίες με:
·         Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
·         Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
·         Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (EBEA)
o    Επιστημονικός Σύμβουλος και Ερευνητής
o    Μέλος ερευνητικών ομάδων του EBEA σε θέματα σχετικά με:
-        την Απασχόληση, την Εργασία και την Κοινωνική Ασφάλιση
-        την Ευρωπαϊκή Ένωση
-        την Εκπαίδευση
-        τη Γεωργία
·        Εθνικές και Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ε.Ε.
·        Ξένα Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Κέντρα και Πανεπιστήμια σε θέματα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Γ.  Διδακτικό Έργο
·       Μόνιμος εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση για 14 χρόνια.
·       Εισηγητής–Καθηγητής  σε ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ, ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο κ.λπ.

Δ.  Συγγραφικό έργο - Δημοσιεύσεις

·     Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται: βιβλία όπως:
-         «Πολιτική Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων»
-         «Διαχείριση Φυσικών Πόρων»
-         «Τεχνολογία και Ανάπτυξη»
-         «Τεχνολογία (πειραματισμός και έρευνα)»
-         «Τεχνολογία Α΄ τάξης Γυμνασίου»
-         «Τεχνολογία Β΄ τάξης Γυμνασίου»
·       Συντονιστής συγγραφικών ομάδων εκπαιδευτικών βιβλίων
·     Επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.
·      Σειρά άρθρων και εισηγήσεων για πολιτικά – τεχνοκρατικά θέματα

Ε.  Ερευνητική Εμπειρία – Εκπόνηση Μελετών 

Συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος σειράς διακρατικών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και μελετητικών ομάδων σε θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού, ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων. Μέλος πολλών άλλων ερευνητικών ομάδων  σε προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Γεωπονικών Επιστημών.

ΣΤ.   Εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων

Επικεφαλής στη διοίκηση και διαχείριση μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και Συντονιστής σειράς ερευνητικών προγραμμάτων και ομάδων εργασίας σε θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται:
·       Επικεφαλής-Συντονιστής του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της δημόσιας διοίκησης: «Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων στη Δημόσια διοίκηση» (2004-2009) προϋπολογισμού ύψους 78.745.000 €. Απορρόφηση 100%.
·       Επιστημονικός Υπεύθυνος προγραμμάτων στο πλαίσιο του  Β’ και Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Συγκεκριμένα του μεγαλύτερου προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: «Προγράμματα Σπουδών, Βιβλία και Εκπαιδευτικά Μέσα για τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.)». Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού εκπονήθηκαν πάνω από 500 βιβλία με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (37.678.000 €). 
·       Επικεφαλής-Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Σερβίας (Belgrade, 2003-2004) στο πλαίσιο του προγράμματος Vocational Education and Training Reform – Capacity Building and Implementation Support.
·       Επικεφαλής-Συντονιστής (Project Leader) σε διακρατικά προγράμματα «Leonardo Da Vinci»

Ζ.  Συνέδρια και Σεμινάρια

·       Ομιλίες-Εισηγήσεις σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και την Ευρώπη πάνω σε θέματα  Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επαγγελματικής Απασχόλησης (1980-σήμερα),  που έχουν οργανωθεί από κοινωνικούς φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα, δημόσιους οργανισμούς και ιδρύματα, υπουργεία, διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς κ.τ.λ
·       Πρόεδρος ή Μέλος Οργανωτικών Επιτροπών εθνικών και διεθνών Συνεδρίων και Σεμιναρίων με   θέματα από το χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και γενικότερα της Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων και σύνδεσης της Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας.

 Η.  Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Α. Στο δημόσιο τομέα
·       Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Καθηγητής (1977-1991)
·       Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών (νυν Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών - ΕΚΘΕ), Επιστημονικός Συνεργάτης (1976-1977)
Β. Στον ιδιωτικό τομέα
·       Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΒΙΕ Α.Ε.Ε. (Ιούλιος 2010-Απρίλιος 2012)
·       Βιομηχανία Γάλακτος «ΔΕΛΤΑ»,  Προϊστάμενος του  Τμήματος  Παραγωγής (1975-1976)

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

·       Πρόεδρος του Δ.Σ. της EUROPEA ΕΛΛΑΣ (Ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαϊκής Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ένωσης για την Γεωπονική εκπαίδευση «Europea International Organisation - Association of Agricultural Education in Europe»)
·       Ιδρυτικό μέλος του «Ελληνικού Κέντρου Αγρο-τουρισμού - Hellenic Centre for Agritourism»
·       Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)
·       Πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Εκπαιδευτικών (1981-1987)

σχετικά άρθρα

Καταγγελία γιατρών: Ακύρωσαν χημειοθεραπείες στο νοσοκομείο του Ρίου
Καταγγελία γιατρών: Ακύρωσαν χημειοθεραπείες στο νοσοκομείο του Ρίου
Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας απαιτεί άμεση λύση στο πρόβλημα και να σταματήσει η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών
Καταγγελία γιατρών: Ακύρωσαν χημειοθεραπείες στο νοσοκομείο του Ρίου