Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ - Οι νέες διατάξεις
Το  Άρθρο 257 νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει νέες διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ

Δείτε αναλυτικά τις νέες διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου

1. α) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι..

β) Με απόφαση των Υπουργών της περίπτωσης α ́ συ- στήνεται και συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου.
 
Με την ίδια ή όμοια απόφαση, και εντός της ίδιας προθεσμίας, συστήνονται και συγκροτούνται τριμελείς ομάδες έργου, μία ανά ειδικότητα Μηχανικών ΤΕ, που υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση δ ́.

γ) Η εννεαμελής επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από τακτικά με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από:

αα) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.),

ββ) δύο (2) μέλη της ομάδας έργου της περίπτωσης δ ́, εκ των οποίων έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου μηχανικών ΤΕ και έναν (1) εκπρόσωπο των Πολυτεχνείων/ Πολυτεχνικών Σχολών της βασικής ειδικότητας μηχανικού της οποίας το αντικείμενο επεξεργάζεται,
 
γγ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,

δδ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και

εε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει άνευ ψήφου εκπρόσωπος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Σε περίπτωση που οι φορείς της περίπτωσης ββ ́ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συμπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς.


 
Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση και υποβολή προς τους συναρμόδιους Υπουργούς σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περίπτωσης α ́.

Για την υλοποίηση του έργου της λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των ομάδων έργου της περίπτωσης δ ́ ή, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής τους, λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου, την επιστημονική περιοχή, τα επαγγελματικά περιγράμματα, τη διεθνή εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών.

Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρμόδιους Υπουργούς εντός πέντε (5) μηνών από τη συγκρότησή της.

Η Επιτροπή εκκινεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της, άμεσα από τη συγκρότησή της, παράλληλα με τις εργασίες των Ομάδων Έργου.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε τόπο και χώρο που ορίζεται από τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, που εκτελεί χρέη Προέδρου.

Η σύνθεσή της μεταβάλλεται, ως προς τη συμμετοχή των μελών της ομάδας έργου, ανάλογα με την ειδικότητα, το αντικείμενο της οποίας συζητείται.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη της εκ των οποίων πρέπει να παρίστανται υποχρεωτικά δύο (2) από τα τέσσερα (4) μέλη από τα Υπουργεία και ένα (1) μέλος από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.


 
Στην Επιτροπή συμμετέχουν, ως παρατηρητές, οι Συντονιστές των λοιπών ομάδων έργου.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς μία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το προεδρικό διάταγμα της περίπτωσης α ́ εκδίδεται υποχρεωτικά με πρόταση των συναρμόδιων Υπουργών, για την οποία λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, τα πορίσματα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου της περίπτωσης δ ́, άλλως, σε περίπτωση έλλειψης πρακτικών και πορισμάτων για μία ή περισσότερες ειδικότητες, λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική περιοχή και τα επαγγελματικά περιγράμματα, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 29 του ν. 4439/2016 (Α ́ 222), η διεθνής εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών,

δ) Οι ανά ειδικότητα, τριμελείς ομάδες έργου της περίπτωσης β ́, υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής της προηγούμενης περίπτωσης και οφείλουν, εντός δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή τους να υποβάλουν προς την Επιτροπή, ανά ειδικότητα, πόρισμα μη δεσμευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περίπτωσης α ́.

Καθεμία τριμελής Ομάδα Έργου ανά ειδικότητα συγκροτείται με τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από:

αα) δύο (2) εκπροσώπους Πολυτεχνείων/Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής αντίστοιχης βασικής ειδικότητας, εκπροσωπώντας το σύνολο των Σχολών της ειδικότητας και

ββ) έναν (1) εκπρόσωπο από το σύλλογο μηχανικών ΤΕ της αντίστοιχης ειδικότητας.

Χρέη Προέδρου εκτελεί ο ένας εκ των εκπροσώπων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Αν οι φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους στην αντίστοιχη ομάδα έργου εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, οι ομάδες έργου συμπληρώνονται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Η μη υποβολή πορίσματος από τις Ομάδες Έργου, εντός της δίμηνης προθεσμίας, δεν κωλύει την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο πρότασής της άνευ αυτών.

Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη, εφόσον υπάρχουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου. Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη την εισήγηση της οικείας επιτροπής των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

ε) Τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής της περίπτωσης β ́ και των ομάδων έργου της περίπτωσης δ ́ μέσω της παροχής της αναγκαίας υποδομής, γραμματειακής και νομικής υποστήριξης.

σχετικά άρθρα