Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης για το αθλητικό νομοσχέδιο
Κρίσεις και προτάσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης (ΠΣΕΑΑ) για το αθλητικό σχέδιο νόμου

Δελτίο τύπου εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης (Π.Σ.Ε.Α.Α), που αφορά προωθούμενο νομοσχέδιο του υφυπουργού Αθλητισμού καθώς και κείμενο θέσεων του συλλόγου.

Ο σύλλογος ζητά μεταξύ άλλων να  απαγορεύεται η εθελοντική παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης από τον οποιονδήποτε, να προβλέπεται ρητά η συνέχιση της χρηματοδότησης των Δήμων της χώρας για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, σε διαφορετική περίπτωση να αποσυρθεί όλο το Β’ μέρος του σχεδίου νόμου, Να μην επιτρέπεται η ίδρυση σωματείων αθλητισμού αναψυχής και άσκησης για όλους από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς και να νομοθετηθεί η δυνατότητα του πτυχιούχου ΤΕΦΑΑ να εκτελεί προγράμματα σωματικής άσκησης κατ΄ οίκον, διαδικτυακά και σε υπαίθριους χώρους.

Καλούν τον υφυπουργό αθλητισμού να αποσύρει τις προτεινόμενες αντιεπιστημονικές, επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία, άδικες και καταχρηστικές διατάξεις που επισημαίνονται παραπάνω ή να προχωρήσει σε ριζική αναδιάρθρωση αυτών των άρθρων σε άμεση συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς της άσκησης, όπως είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης

Αναλυτικά:

Κρίσεις και προτάσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού
και Άσκησης (ΠΣΕΑΑ) για το σχέδιο νόμου:
«Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους,
Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός
Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας»

Μέρος Α: Αθλητικός Εθελοντισμός (άρθρο 1-12)

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αναφέρει:

 Αθλητικός Εθελοντής και Εθελοντική Αθλητική Διοργάνωση

 Συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε είδους Αθλητικής
διοργάνωσης, χωρίς να υποκαθιστούν το έμμισθο προσωπικό

 Αξιολογούνται ως προς τη συνέπεια τους και την ποιότητα παρεχόμενων
υπηρεσιών

 Η ΓΓΑ πληρώνει υλικά, εξοπλισμό, μέσα. Το Υπουργείο Υγείας την
Ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη και πιθανά ατυχήματα (δύο κρατικοί φορείς)

 Η εργασία τους (ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας) υποχρεούνται να παρέχει
υποχρεωτική ισόποση άδεια στον εθελοντή (ο εθελοντής δικαιούται άδειας, κατά
τον προτεινόμενο νόμο)

Κρίση: Νομοθετείται o αθλητικός εθελοντισμός ο οποίος μπορεί να προσφέρει
υπηρεσίες στην κοινωνία αφιλοκερδώς και να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει
εμπειρίες, δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και κοινωνικότητα. Ωστόσο, δεν καθορίζεται σε τι
είδους αθλητικές διοργανώσεις θα συμμετέχουν οι εθελοντές και ποια θα είναι τα
συγκεκριμένα καθήκοντα των εθελοντών, τα οποία κατά τον νομοθέτη, δεν θα
υποκαθιστούν δραστηριότητες του έμμισθου προσωπικού.

Προτάσεις: Στα άρθρα 3 και 4 θα πρέπει:

 Να οριστεί ότι ο εθελοντισμός θα περιοριστεί μόνον στην εκτέλεση μιας
διοργάνωσης και με τη μορφή παροχής υπηρεσιών οι οποίες δεν μπορούν να
εκτελεστούν από επαγγελματίες που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.

 Να οριστεί ότι οι εθελοντές θα συμμετέχουν μόνον στην υλοποίηση αθλητικών
διοργανώσεων και όχι στο σχεδιασμό τους. Ο σχεδιασμός αθλητικών διοργανώσεων
θα πρέπει να γίνεται από ειδικούς αθλητικούς επιστήμονες με ειδική γνώση στη 
διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων.

 Να απαγορεύεται ρητά η εθελοντική παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, οργάνωσης,
εποπτείας και εκτέλεσης προγραμμάτων σωματικής άσκησης από τον οποιονδήποτε.
Μέρος Β: Αθλητισμός Αναψυχής και Αθλητισμός για Όλους (άρθρο 13-23)
Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο αναφέρει:

 Ο Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους (ΑΑ-ΑγΟ) είναι συστηματική
σωματική και αθλητική άσκηση για τη βελτίωση του βιολογικού επιπέδου, την
καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αντίστοιχης συνείδησης

 Ανάλογες ΑΑ-ΑγΟ δραστηριότητες οργανώνονται σε κλειστούς ή υπαίθριους
χώρους

 Εισάγονται δέκα κλάδοι Άσκησης, π.χ. χορός, αερόβια άσκηση, μυϊκή ενδυνάμωση,
δρομικές δραστηριότητες, ομαδικά αθλήματα με μπάλα κ.α.
 Δημιουργούνται σωματεία Αθλητισμού Αναψυχής και Άθλησης για Όλους ανά
κλάδο Άσκησης και αντίστοιχη Ομοσπονδία κάθε ενός κλάδου. Ιδιωτικοί
εκπαιδευτικοί Οργανισμοί δύνανται να ιδρύουν αντίστοιχα σωματεία.

 Η ΓΓΑ είναι αρμόδια και υπεύθυνη για τη στήριξη κάθε διοργάνωσης. Σωματεία
αντίστοιχου περιεχομένου που δεν έχουν εγγραφεί στη μητρώα της ΓΓΑ δεν
μπορούν να κάνουν χρήση δημόσιων αθλητικών χώρων (νομικά πρόσωπα
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από τη ΓΓΑ). Η ΓΓΑ εγκρίνει
εκδηλώσεις αθλητισμού και άθλησης για όλους από φορείς χωρίς επίσημη
αθλητική αναγνώριση.

 Εισάγεται ο θεσμός του Εκπαιδευτή ο οποίος μεριμνά για την διδασκαλία βασικών
τεχνικών δεξιοτήτων και αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την
υποστήριξη ή την εποπτεία διεξαγωγής ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων σε
γυμναστήρια, αίθουσες ή στην ύπαιθρο ή προγραμμάτων άθλησης για όλους και
παρέχει μεμονωμένα ή σε ομάδα αθλουμένων, καθοδήγηση και βοήθεια στους
τομείς της άσκησης και της βελτίωσης της φυσικής τους κατάστασης. Ο
εκπαιδευτής οφείλει να είναι ενημερωμένος για το επίπεδο εμπειρίας, φυσικής
κατάστασης και υγείας των αθλουμένων που συμμετέχουν σε αυτήν.

 Ενώ με βάση το άρθρο 8 των νόμων 2527 του 2013 και ΦΕΚ 1774 του 2016 τα
προγράμματ άσκησης για όλους υλοποιούνταν μόνο από πτυχιούχους Φυσικής
Αγωγής, ο Εκπαιδευτής οφείλει να φέρει κάποια μη τυπική εκπαίδευση (πτυχίο ή
δίπλωμα ή βεβαίωση ή αποδεικτικό σπουδών) αρκεί να την αναγνωρίζει το
Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) και να την
αντιστοιχεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων

 Η παρουσία και απασχόληση εκπαιδευτή είναι υποχρεωτική σε σωματεία και
ομοσπονδίες αθλητικής αναψυχής και άθλησης για όλους. Σε περίπτωση
παραβίασης αυτής της υποχρέωσης επιβάλλονται πρόστιμα από τον αρμόδιο
Περιφερειάρχη.

Κρίση: Ο Αθλητισμός Αναψυχής και ο Αθλητισμός για Όλους καθίσταται αντικείμενο
αντίστοιχων αθλητικών Συλλόγων. Νομοθετείται ο ρόλος του Εκπαιδευτή σε διάφορους
κλάδους Άσκησης, όσον αφορά την προπόνηση, την ασφάλεια και την διαπαιδαγώγηση 
των αθλουμένων. Ο Εκπαιδευτής δύναται να είναι μη πανεπιστημιακής, ταχύρρυθμης
εκπαίδευσης (μα απλή βεβαίωση αρκεί) και η παρουσία του στα σωματεία
υποχρεωτική. Ειδάλλως επιβάλλεται πρόστιμο.

Η υποχρεωτική εισαγωγή Συλλόγων σε δραστηριότητες Αναψυχής και
Αθλητισμού για Όλους δημιουργεί άκρατη εμπορευματοποίηση αυτών των
δραστηριοτήτων που πλήττει τους πτωχούς συμπολίτες μας και τα άτομα που
επιθυμούν να γυμνάζονται ελεύθερα και δωρεάν. Διαφαίνεται ταυτόχρονη παύση της
χρηματοδότησης για Αθλητισμό για Όλους στους Δήμους της χώρας από τη ΓΓΑ. Στο
νομοσχέδιο θα πρέπει να προβλέπεται η συνέχιση της χρηματοδότησης των Δήμων της
χώρας για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους. Ειδάλλως, το μέρος αυτό
του νόμου υποδηλώνει τη θέληση της κεντρικής κυβέρνησης για διακοπή αυτών των
προγραμμάτων αποκλείοντας την πρόσβαση πολλών Ελλήνων πολιτών, χαμηλού
εισοδήματος σε παροχές άσκησης, τη μη υλοποίηση προγραμμάτων άσκησης για
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα τρίτης ηλικίας, άσκηση
ατόμων με χρόνιες παθήσεις, άσκηση σε κέντρα απεξάρτησης κλπ) και οδηγεί στην
ανεργία χιλιάδες πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής ειδικούς στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων (αλήθεια, ποιος εκπαιδευτής, που προβλέπεται στο
άρθρο 20, έχει το εύρος και το βάθος της γνώσης που δίνει η πανεπιστημιακή
εκπαίδευση για να γυμνάσει, για παράδειγμα, άτομα τρίτης ηλικίας ή άτομα με χρόνιες
παθήσεις;).

Δημιουργεί ερωτηματικά η δυνατότητα ίδρυσης σωματείων αθλητισμού
αναψυχής και άθλησης για όλους όπου ένας από του κλάδους άθλησης είναι η «Άσκηση
εσωτερικού χώρου-αίθουσας, όπως χορός, είδη αερόβιας άσκησης, είδη μυϊκής
ενδυνάμωσης». Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται ήδη από ιδιωτικά γυμναστήρια.
Κατά συνέπεια, τα σωματεία Αθλητισμού Αναψυχής και Αθλητισμού για Όλους θα
αποτελέσουν αθέμιτο ανταγωνιστή των ιδιωτικών Γυμναστηρίων με την έννοια ότι τα
Γυμναστήρια, σε σύγκριση με τα σωματεία (ΑγΟ και ΑΑ), δεν χρησιμοποιούν δωρεάν
δημόσιους χώρους και καταβάλλουν υψηλούς άμεσους και έμμεσους φόρους.
Δημιουργεί απορίες η δυνατότητα ίδρυσης σωματείων αθλητισμού αναψυχής
και άσκησης για όλους από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς (άρθρο 17).
Εξυπηρετεί αυτή η διάταξη την ποιότητα της σωματικής άσκησης του Έλληνα πολίτη ή
τα επιχειρηματικά συμφέροντα αδιαβάθμητων «σχολών» που προσφέρουν
χαμηλότατου επιπέδου «εκπαίδευση» σε θέματα άσκησης, διάρκειας ενός
Σαββατοκύριακου;

Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται (άρθρο 21) πως για την αναγγελία της έναρξης
άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει
σχετική αίτηση, η οποία να συνοδεύεται από πτυχίο ή δίπλωμα ή βεβαίωση ή
αποδεικτικό σπουδών αναγνωρισμένες σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ποιες
είναι οι αναγνωρισμένες σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που μπορούν να δίνουν
πτυχίο ή δίπλωμα ή βεβαίωση ή αποδεικτικό σπουδών «εκπαιδευτή»; Ποιες οι
προϋποθέσεις λειτουργίας τέτοιων σχολών; 

Στο σχέδιο νόμου παραγνωρίζεται προηγούμενη νομοθεσία με βάση την οποία
την άθληση για όλους την υλοποιούσαν μόνο πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
από ΤΕΦΑΑ. Ενδεχομένως, λόγω της παιγνιώδους φύσης του αθλητισμού και της
εξοικείωσης όλων με τη φυσική δραστηριότητα, τον αθλητισμό και την άσκηση, συχνά
δημιουργείται η λανθασμένη εντύπωση ότι οι υπηρεσίες καθοδήγησης ανθρώπων για
αθλητισμό και άσκηση είναι κάτι απλό, τις οποίες μπορούν να παρέχουν όσοι έχουν
συγκεντρώσει εμπειρίες ως αθλούμενοι και ασκούμενοι, παραγνωρίζοντας ότι αυτές οι
εμπειρίες χρειάζεται να συνδέονται αρμονικά με επιστημονικές γνώσεις για ορθή
εφαρμογή των προγραμμάτων άθλησης και άσκησης. Αυτή η προσέγγιση θέτει σε
κίνδυνο την υγεία του Έλληνα πολίτη διότι παραγνωρίζει ότι η άσκηση είναι μια
έντονη διατάραξη της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού η οποία, αν δεν
γίνει στοχευμένα, στηριγμένη σε αμιγώς επιστημονικές αρχές, αντί να βελτιώσει την
υγεία ή την απόδοση, θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα υγείας. Παραγνωρίζει ότι
χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτιούνται από δεκάδες πανεπιστημιακά
μαθήματα ανατομίας, φυσιολογίας, εργοφυσιολογίας, βιοχημείας της άσκησης,
εμβιομηχανικής της κίνησης, γενικής και ειδικής προπονητικής κλπ., για να μπορεί
κάποιος να αναλάβει να γυμνάσει, μεταξύ άλλων, απροπόνητους, τραυματισμένους,
παιδιά, εγκύους, ηλικιωμένους κλπ. Παραγνωρίζει ότι χρειάζονται εξειδικευμένες
γνώσεις ψυχολογίας του αθλητισμού και της άσκησης, αθλητικής παιδαγωγικής,
φιλοσοφίας και ηθικής στον αθλητισμό κλπ., για να καθοδηγεί κάποιος παιδιά αλλά
και ενηλίκους ως προς την υιοθέτηση δια βίου τακτικής Άθλησης για Υγεία και Ποιότητα
ζωής που είναι ο στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και μάλιστα χωρίς χρήση
ουσιών, ανθυγιεινών συμπεριφορών για έλεγχο βάρους, κακοποίησης κλπ. Γνώσεις και
δεξιότητες που αποκτούν πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τα Τμήματα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) της χώρας μας.
Αναγνωρίζεται ότι κάποια αντικείμενα αναψυχής δεν διδάσκονται από τα
ΤΕΦΑΑ της χώρας και χρειάζεται κάποια μέριμνα για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Όλες
όμως οι δραστηριότητες Αθλητισμού για Όλους και οι περισσότερες δραστηριότητες
αθλητισμού αναψυχής διδάσκονται σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο όπου παράγονται
επαγγελματίες άψογα και κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Η Υγεία και η Ασφάλεια του
αθλούμενου πολίτη δεν μπορεί να βρίσκεται στα χέρια ενός ταχύρρυθμα
εκπαιδευμένου τεχνίτη που αντιγράφει ασκησιολόγια. Μόνον οι πτυχιούχοι
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης γνωρίζουν και κατανοούν την λειτουργία του σώματος
και την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου και πώς διαφορετικοί άνθρωποι ενδέχεται να
ανταποκριθούν σε διαφορετικές και μοναδικές κάθε φορά συνθήκες άσκησης. Μόνο
πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ μπορούν να γυμνάσουν άτομα όλων την ηλικιών και των δύο φύλων,
είτε είναι άτομα με ειδικές ανάγκες (Ειδική Φυσική Αγωγή), είτε είτε είναι απροπόνητοι,
είτε είναι χωρίς εμπειρίες άθλησης, είτε είναι εσωστρεφείς και διαφορετικές
προσωπικότητες, είτε είναι παχύσαρκοι, είτε ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου να
νοσήσουν, είτε είναι ήδη άρρωστοι με χρόνια εκφυλιστική νόσο. Τα ΤΕΦΑΑ της χώρας
τροφοδοτούν κάθε έτος την επικράτεια με πλήθος επαγγελματιών πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης άρτια μορφωμένους να οργανώσουν και να εκτελέσουν προγράμματα
Αθλητισμού για Όλους και Αθλητισμού Αναψυχής. 

Προτάσεις: Θα πρέπει:

 Να προβλέπεται ρητά η συνέχιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας
για στην υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους ύστερα από
χρηματοδότηση από τη ΓΓΑ, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς οικονομικά και κοινωνικά
ομάδες πληθυσμού. Ειδάλλως θα πρέπει να ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ όλο το Β’ μέρος.

 Να απαγορεύεται σε σωματεία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους η
δραστηριότητα «Άσκηση εσωτερικού χώρου-αίθουσας, όπως χορός, είδη αερόβιας
άσκησης, είδη μυϊκής ενδυνάμωσης». Ειδάλλως να ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ολόκληρο το Β’
μέρος.

 Να μην επιτρέπεται η ίδρυση σωματείων αθλητισμού αναψυχής και άσκησης για
όλους από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς.

 Βάσει της πρόβλεψης στον προτεινόμενο νόμο, θα πρέπει να γραφτεί ρητώς ότι ο
σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης εκτελείται αποκλειστικά
από πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ εκτός από δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να
οριστούν επακριβώς, που δεν καλύπτονται από τον κύκλο σπουδών των ΤΕΦΑΑ. Σε
κάθε άλλη περίπτωση πρόκειται για βάναυση κατάργηση νομοθετημένων
επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ (Ν2527 του 2013, Ν1774 του
2016 και ΠΔ219 του 2006) προσβάλλοντας χιλιάδες επαγγελματίες της άσκησης
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, την Ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας και τον
Έλληνα πολίτη καθώς θα του παρέχονται υπηρεσίες άσκησης χαμηλότατου
επιπέδου, με κόστος για την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, από
ανεκπαίδευτους εκπαιδευτές. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει το άρθρο 20 να
ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ εξ ολοκλήρου.

 Να νομοθετηθεί η δυνατότητα του πτυχιούχου ΤΕΦΑΑ να εκτελεί προγράμματα
σωματικής άσκησης κατ΄ οίκον, διαδικτυακά και σε υπαίθριους χώρους.

Μέρος Δ: Ηλεκτρονικός Αθλητισμός

Στο προτεινόμενο Νομοσχέδιο υιοθετείται η μετάφραση της λέξης e-sport η οποία
έχει χρησιμοποιηθεί σε αγγλοσαξωνικές χώρες για ηλεκτρονικά παιχνίδια με κανόνες,
ανταγωνισμό, κλπ.

Κρίση: Σύμφωνα με το λεξικό Μπαμπινιώτη η λέξη άθλημα σημαίνει «σωματικό
αγώνισμα…που αποσκοπεί…στη σωματική εκγύμναση». Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που
παίζονται από καθισμένους ανθρώπους μπροστά σε οθόνες υπολογιστών όχι απλά δεν
είναι σωματική εκγύμναση, αλλά με βάση τη βιβλιογραφία η πολύωρη καθιστική ζωή
είναι πολύ επιβλαβής για την υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Η λέξη
«αθλητισμός» έχει συνδεθεί με την έννοια υγεία και έτσι πρέπει να παραμείνει. Με την
υιοθέτηση της λέξης αθλητισμός δημιουργείται σύγχυση ειδικά στους νέους για τη
σχέση αθλητισμού και υγείας και προδιαθέτει θετικά για υιοθέτηση ηλεκτρονικών
παιχνιδιών.

Πρόταση: Να υιοθετηθεί η λέξη «ηλεκτρονικά παιχνίδια» αντί για ηλεκτρονικός
αθλητισμός. 

Μέρος Ε: Εργασιακός αθλητισμός

Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο αναφέρει:

 Ως «εργασιακός αθλητισμός» νοείται το σύνολο των αθλητικών δραστηριοτήτων
και προγραμμάτων, που διοργανώνονται εντός ή εκτός εργασιακού χώρου

 Οι αθλητικές δραστηριότητες απευθύνονται στους εργαζομένους με σκοπό την
κινητοποίηση στη διά βίου άσκηση, τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της
υγείας των εργαζομένων, την κοινωνικοποίησή τους μέσα από αθλητικές και
ψυχαγωγικές δράσεις στο πλαίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος και την αύξηση
της παραγωγικότητάς τους.

 Καθιερώνεται η υποχρέωση έκδοσης κάρτας υγείας αθλούμενου εργαζόμενου ως
προϋπόθεσης για τη συμμετοχή του σε διοργάνωση ή πρόγραμμα εργασιακού
αθλητισμού.

Κρίση: Κρίνεται θετικό ότι θεσμοθετείται η διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων από
ιδιωτικές επιχειρήσεις ή δημόσιους φορείς με στόχο την υγεία και την ευεξία του
Έλληνα εργαζόμενου.
Πρόταση: Θα πρέπει:

 Να νομοθετηθεί πως τα προγράμματα άσκησης στο εργασιακό περιβάλλον θα
σχεδιάζονται και θα εκτελούνται από πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ.
Άρθρο 44
Αθλητισμός ατόμων με νοητική αναπηρία – Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν.
2725/1999

Στο άρθρο 44 να προστεθεί παράγραφος όπου θα κατοχυρώνεται πως ο
σχεδιασμός και η εκτέλεση προγραμμάτων άσκησης σε άτομα με νοητική υστέρηση
θα γίνεται αποκλειστικά από πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση (είτε σε
προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο) στην Προσαρμοσμένη (Ειδική) Φυσική
Αγωγή. Επίσης, η συμμετοχή ατόμων με νοητική υστέρηση σε αγωνιστικές
διοργανώσεις να γίνεται μόνον με συνοδεία πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με
ειδίκευση (είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο) στην Προσαρμοσμένη
(Ειδική) Φυσική Αγωγή.

Μέρος Στ: Λοιπές Διατάξεις (άρθρο 49)

Προτεινόμενη διάταξη: Η λειτουργία κέντρων γιόγκα δεν προϋποθέτει κτιριολογικές
εγκαταστάσεις γυμναστηρίων ή σχολών εκμάθησης αθλημάτων.
Κρίση: Που ανήκει πλέον η γιόγκα; Στη ΓΓΑ; Εγκαταστάσεις δεν θα υπάρχουν; Μητρώα,
εκπαιδευτές ή καθηγητές θα υπάρχουν; Είναι αναψυχή ή άσκηση; Ποιο θα είναι το
περιεχόμενο διδασκαλίας στους νέους μη αθλητικούς χώρους; Αναπνευστικές ασκήσεις 
και διαλογισμός; Απελευθέρωση του σώματος μέσω πνευματικής εξάσκησης; Πιλάτες
θα κάνουν; Αερόβια άσκηση θα κάνουν; Ποιος θα ελέγχει εάν θα τηρούνται οι κανόνες
λειτουργίας; Γιατί οι προϋποθέσεις λειτουργίας και οι ειδικές κτιριολογικές
προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 αντίστοιχα του π.δ. 219/2006 (A’ 221), περί
καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών
γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, δεν απαιτούνται για τη
λειτουργία κέντρων γιόγκα;

Πρόταση: Θα πρέπει:

 Να οριστεί τι είναι η γιόγκα και τι περιλαμβάνει, πως θα ελέγχεται η αποκλειστική
παροχή υπηρεσιών εκμάθησης και πρακτικής γιόγκα, και ποιες θα είναι οι ποινές
αν δεν γίνεται αποκλειστική παροχή υπηρεσιών εκμάθησης και πρακτικής γιόγκα.
Να τηρούνται παρόμοιες κτιριολογικές προϋποθέσεις όπως και για τα ιδιωτικά
γυμναστήρια. Ειδάλλως, το άρθρο θα πρέπει να αποσυρθεί.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΖΗΤΑΜΕ…

Για να αναπτυχθούν σωστά οι υπηρεσίες προς τον Έλληνα πολίτη για τη διατήρηση
και βελτίωση της υγείας και της ευρωστίας του μέσω της εκτέλεσης σωματικής
άσκησης, βάση ενός σωστά δομημένου και εκτελεσμένου προγράμματος μακροχρόνιας
άσκησης, από φορείς και επαγγελματίες με πλήρη και εις βάθος κατάρτιση σε θέματα
σωματικής άσκησης:

 Να απαγορεύεται η εθελοντική παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης από τον
οποιονδήποτε.

 Να προβλέπεται ρητά η συνέχιση της χρηματοδότησης των Δήμων της χώρας για
την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού. Ειδάλλως να ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ όλο το Β’ μέρος του σχεδίου νόμου.

 Να απαγορεύεται σε σωματεία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους η
δραστηριότητα «Άσκηση εσωτερικού χώρου-αίθουσας, όπως χορός, είδη αερόβιας
άσκησης, είδη μυϊκής ενδυνάμωσης». Ειδάλλως να ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ολόκληρο το Β
μέρος.

 Να μην επιτρέπεται η ίδρυση σωματείων αθλητισμού αναψυχής και άσκησης για
όλους από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς.

 Να νομοθετηθεί ρητώς ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων
άσκησης εκτελείται αποκλειστικά από πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ εκτός από
δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να οριστούν επακριβώς, που δεν καλύπτονται
από τον κύκλο σπουδών των ΤΕΦΑΑ. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει το άρθρο
20 να ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ εξ ολοκλήρου.

 Να νομοθετηθεί η δυνατότητα του πτυχιούχου ΤΕΦΑΑ να εκτελεί προγράμματα
σωματικής άσκησης κατ΄ οίκον, διαδικτυακά και σε υπαίθριους χώρους.

 Να νομοθετηθεί πως τα προγράμματα άσκησης στο εργασιακό περιβάλλον θα
σχεδιάζονται και θα εκτελούνται από πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ.

 Να νομοθετηθεί πως ο σχεδιασμός και η εκτέλεση προγραμμάτων άσκησης σε
άτομα με νοητική υστέρηση θα γίνεται αποκλειστικά από πτυχιούχους Φυσικής 
Αγωγής με ειδίκευση (είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο) στην
Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τον Υφυπουργό Αθλητισμού να αποσύρει τις προτεινόμενες αντιεπιστημονικές,
επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία, άδικες και καταχρηστικές διατάξεις που
επισημαίνονται παραπάνω ή να προχωρήσει σε ριζική αναδιάρθρωση αυτών των
άρθρων σε άμεση συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς της άσκησης, όπως είναι ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης.
Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
* *

Γελαδάς Ν. Σμήλιος Η.

*Οι υπογραφές εμφανίζονται στο πρωτότυπο

O Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης (Π.Σ.Ε.Α.Α.) (Αριθμός
Μητρώου Καταστατικού Πρωτοδικείου Αθηνών 32738, αριθμός αναγνώρισης 314/30-09-2019
Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών) έχει ως βασικούς σκοπούς την με κάθε πρόσφορο νόμιμο
μέσο, βελτίωση, ενίσχυση και, γενικά, ανάπτυξη του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης
στην Ελλάδα με στόχο τη διατήρηση ή τη μεγιστοποίηση της φυσικής κατάστασης και τη
βελτίωση της υγείας των ασκούμενων καθώς και τη διαφύλαξη, προστασία, προβολή και
προαγωγή των συμφερόντων των πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που είναι Επαγγελματίες του
Αθλητισμού και της Άσκησης, 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Συνελήφθη καθηγήτρια σε σχολική εκδρομή επειδή μαθητής είχε πάνω του κάνναβη και σουγιά

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 15 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 15/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

votana_0.jpg
Τα βότανα «σύμμαχοι» της καρδιάς – Βοηθούν στη χοληστερόλη, στο στρες και στη θλίψη
Τέσσερα φυτά υπόσχονται γιατρειά για τις καρδιές που σημάδεψε η απώλεια, ο πόνος και η θλίψη
Τα βότανα «σύμμαχοι» της καρδιάς – Βοηθούν στη χοληστερόλη, στο στρες και στη θλίψη
lexeis
Τι σημαίνει «drink» στα ελληνικά; Είσθε σίγουροι ότι μπορείτε να το αποδώσετε με μια και μόνο λέξη;
Να γιατί η η Αγγλική γλώσσα δεν μπορεί να είναι λακωνική όπως είναι η Ελληνική
Τι σημαίνει «drink» στα ελληνικά; Είσθε σίγουροι ότι μπορείτε να το αποδώσετε με μια και μόνο λέξη;