Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Θεσσαλονίκης: Ενημερωτικό συνεδρίασης για το ΠΥΣΔΕ
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις – Συνεργαζόμενοι ΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης (7/2/2019)

Στις 7-2-2019, ημέρα Πέμπτη, συμμετείχαμε σε συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ το οποίο απασχόλησαν  έξι θέματα και ένα ως έκτακτο. Τα πέντε θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα, όπως και το έκτακτο θέμα, γιατί όπως φαίνεται και από τη θεματολογία και τις αποφάσεις που με συνεκτικό τρόπο καταγράφουμε, είναι αυτονόητη ή έγκρισή τους από όλα τα μέλη του ΠΥΣΔΕ. Θα πρέπει να έχει κανείς ισχυρούς λόγους να μην ψηφίσει αναγνώριση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών, ή να αρνηθεί τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων.

Στα κρίσιμα ζητήματα των τοποθετήσεων των συναδέλφων στα σχολεία το ΠΥΣΔΕ, παρά τη νέα του σύνθεση, δεν θέλει να αφήσει πίσω το βεβαρυμμένο παρελθόν της μη τήρησης κριτηρίων διαφάνειας, αντικειμενικότητας και όρων ισοτιμίας για όλους τους συναδέλφους. Χαρακτηριστικά, όπως θα αναφέρουμε αναλυτικά και παρακάτω, ο Δν/της Εκπ/σης και πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ, ενώ πρότεινε μετακίνηση συναδέλφου αναπληρωτή για δύο ώρες σε σχολείο, μετά από συγκεκριμένη αιτιολόγηση από τις Παρεμβάσεις ότι δε δεχόμαστε τη μετακίνηση συναδέλφου για δύο ώρες, απέσυρε την πρόταση συμφωνώντας, ενώ σε προηγούμενες συνεδριάσεις δεν αποδέχτηκε την ίδια πρόταση που καταθέταμε ότι δεν πρέπει να μετακινούνται συνάδελφοι για δύο ώρες, αλλά να προσφέρουν υπηρεσίες στα σχολεία τους. Είναι δεκάδες οι συνάδελφοι που μετακινήθηκαν για δύο ώρες από το Σεπτέμβριο και μέσα στον Ιανουάριο είναι οχτώ και δεν είχαν την ίδια αντιμετώπιση.

Επισημαίνουμε την αρνητική κατάσταση που συνεχίζεται στο ΠΥΣΔΕ. Ενώ ενημερωνόμαστε δύο μέρες πριν τη συνεδρίαση, δεν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για τις μετακινήσεις των συναδέλφων ώστε οι προτάσεις που καταθέτουμε να είναι μετά από διερεύνηση των στοιχείων. Τα στοιχεία για τις μετακινήσεις συναδέλφων και σ’ αυτό το ΠΥΣΔΕ  κατατέθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης. Μια τέτοια πρακτική αποβαίνει σε βάρος των σχολείων και των συναδέλφων με πιο χαρακτηριστικά τα παραδείγματα συναδέλφων της ειδικότητας ΠΕ07 που μετακινήθηκαν στις 24/1 και έγινε ανάκληση της μετακίνησής τους στη συνεδρίαση (7/2),  συνάδελφου ΠΕ78 που μετακινήθηκε στις 31/1 και έγινε ανάκληση της μετακίνησής του στην ίδια συνεδρίαση, συναδέλφου ΠΕ86 που του δόθηκαν δύο ώρες στις 24/1 και του αφαιρέθηκαν για να δοθούν σε άλλον στις 31/1.

Οι απαράδεκτες  απαξιωτικές συμπεριφορές και χαρακτηρισμοί, που δεχθήκαμε στη διάρκεια της συζήτησης (συνεδρίαση στις 7/2) για Υπηρεσιακές Μεταβολές, γιατί διατυπώσαμε διαφορετικές προτάσεις από τα άλλα μέλη!( χτύπημα του χεριού στο τραπέζι του Δ/ντη Εκπ/σης, προκλήσεις και επιθέσεις από τον αιρετό της ΔΑΚΕ και από την εκπρόσωπο της διοίκησης) επιβεβαιώνουν πως ενοχλούνται με την προσπάθεια μας να τηρηθούν στο ΠΥΣΔΕ κριτήρια διαφάνειας, αντικειμενικότητας και  ισοτιμίας.

Στην πρώτη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ (18/1) καταθέσαμε μια σειρά  προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία του ΠΥΣΔΕ, οι οποίες απορρίφτηκαν από όλα τα άλλα μέλη. Στην επόμενη συνεδρίαση, όπως δηλώσαμε, θα καταθέσουμε και νέες προτάσεις για τη διαδικασία των συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ, ώστε ισότιμα να συζητούνται οι προτάσεις υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών που καταθέτουμε και τις οποίες έχουμε την υποχρέωση και δέσμευση να προωθούμε και μέσα στο ΠΥΣΔΕ. Σε μια τέτοια κατεύθυνση θα προτείνουμε να κρατούνται πρακτικά, οι προτάσεις των μελών να κατατίθενται γραπτώς πριν τις ψηφοφορίες, οι ψηφοφορίες να γίνονται με σήκωμα του χεριού και όχι με δήλωση του ενός μετά τον άλλο, να υπάρχει σεβασμός σε όλες τις απόψεις γιατί όλες είναι εν δυνάμει πλειοψηφικές και να συζητούνται ισότιμα και όχι να απαξιώνονται στη βάση ενός διαμορφωμένου ενός 4-1, κ.ά.

Ως Παρεμβάσεις δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε καμία παραβίαση των δικαιωμάτων μας ως μελών του ΠΥΣΔΕ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης και αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή : Εγκρίθηκε  για πέντε συναδέλφους η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. (ομόφωνα η απόφαση)

Θέμα 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών: Εγκρίθηκε  για τέσσερις συναδέλφους, με βάση τα στοιχεία που προσκόμισαν, η συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων. (ομόφωνα η απόφαση)

Θέμα 3o:  Αναγνώριση  προϋπηρεσίας  για μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών :  Εγκρίθηκε   για   15 συναδέλφους η προϋπηρεσία τους. (ομόφωνα η απόφαση)

Θέμα 4ο: Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα εντός της  οποίας λειτουργεί.  ΔΥΕΠ. Εγκρίθηκε η συμπλήρωση ωραρίου συνάδελφου σε ΔΥΕΠ της Β/θμιας Εκπ/σης. (ομόφωνα η απόφαση)

Θέμα 5ο:   Κατάρτιση πίνακα για επιλογή  Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών  Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Εγκρίθηκαν τέσσερις υποψηφιότητες συναδέλφων που υπέβαλαν αίτηση τοποθέτησης για να γίνουν υπευθύνοι των δύο Ε.Κ.Φ.Ε. δυτικής Θεσσαλονίκης. (ομόφωνα η απόφαση)

Θέμα 6ο:     Διαθέσεις,   τροποποιήσεις    και     ανακλήσεις   διάθεσης  εκπαιδευτικών   για  συμπλήρωση   του υποχρεωτικού ωραρίου:    Η Διεύθυνση    κατέθεσε   πρόταση συνολικά για επτά διαθέσεις συμπλήρωσης ωραρίου, τροποποιήσεις και ανακλήσεις διάθεσης εκπαιδευτικών.

Διάθεση συνάδελφου ΠΕ06 για συμπλήρωση ωραρίου για 8 ώρες στο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων. Το κενό πρόκυψε αυτή την περίοδο λόγω τοποθέτησης στην ΕΔΟΘ της συναδέλφισσας που είναι και διοικητικό μέλος του ΠΥΣΔΕ (ομόφωνα η απόφαση).Καταγράψαμε την έγκρισή μας για συμπλήρωση του ωραρίου συναδέλφου της ειδικότητας ΠΕ06 στο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων ,γιατί πρέπει η συνάδελφος που αφήνει τις ώρες να εκπληρώσει συνδικαλιστικές υποχρεώσεις ως μέλος του Γ.Σ. της ΕΔΟΘ, όπως ορίζει ο συνδικαλιστικός νόμος 1264/82. Επισημάναμε επιπλέον ότι τα μέλη των συνδικαλιστικών οργάνων, όπως της ΕΔΟΘ, οφείλουν στα συλλογικά όργανα που συμμετέχουν να υπηρετούν τις πάγιες θέσεις των σωματείων και να καταθέτουν προτάσεις που υπηρετούν τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων, και όχι της εργοδοσίας και των διοικήσεων.      

Διάθεση συναδέλφου ΠΕ80 σε συγκρότημα σχολείων για 2 ώρες (ομόφωνα η απόφαση). Εγκρίναμε τη διάθεση γιατί είναι σε συγκρότημα σχολείων

Δε συμφωνήσαμε στην τροποποίηση διάθεσης συναδέλφου αναπληρώτριας της ειδικότητας ΠΕ03 για συμπλήρωση ωραρίου για 2 ώρες από τις 4ώρες κενού ΠΕ03 που πρόκυψε στο Γυμνάσιο Λαγυνών. Η πρόταση της Δ/νσης ήταν οι ώρες να καλυφθούν  ή με τη διάθεση για δύο ώρες της συναδέλφισσας (χωρίς να προτείνει τι θα γίνει με τις άλλες δύο ώρες που θα μείνουν κενές) ή να καλυφθούν με υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών. Αρνηθήκαμε και τις δύο αυτές προτάσεις, θεωρήσαμε απαράδεκτη την πρακτική των διλημμάτων και ζητήσαμε για το κενό των 4 ωρών που προέκυψε  μαζί και με άλλα κενά, όπως αυτό των 14 ωρών στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου, να ζητηθεί από το Υπουργείο Παιδείας η πρόσληψη αναπληρωτή. Αν υπάρχει κενό και άλλων ωρών Μαθηματικών, να ζητηθεί και άλλος αναπληρωτής. Το ΠΥΣΔΕ με 4-1 απέρριψε την πρόταση που καταθέσαμε.  Όλα τα μέλη του ΠΥΣΔΕ κατέθεσαν διάφορες προτάσεις στη βάση του διλήμματος του Δ/ντη και τελικά ψήφισαν να ζητηθεί γενικά αναπληρωτής και αν έρθει, τότε να δουν πού θα σταλεί και μετέθεσαν τη συζήτηση για το Γυμνάσιο Λαγυνών σε επόμενη συνεδρίαση (πρόταση αιρετού της ΔΑΚΕ). Εμείς επιμείναμε στην αρχική μας πρόταση. Η διορισμένη στο ΠΥΣΔΕ συνάδελφος απείχε από τη διαδικασία λέγοντας ότι έπρεπε το ΠΥΣΔΕ να προχωρήσει σε υποχρεωτικές υπερωρίες.

Συμφωνήσαμε στην τροποποίηση της διάθεσης δύο συναδέλφων της ειδικότητας ΠΕ07 καθώς από τις 24/1 που το ΠΥΣΔΕ τις μετακίνησε  αρνηθήκαμε να μετακινηθούν και στο 2ο Γ/Σ Αμπελοκήπων. Επισημάναμε ότι το ΠΥΣΔΕ από την αρχή της χρονιάς δεν έχει διαχειριστεί με ενιαίο τρόπο και ισότιμα όλους τους συναδέλφους της ειδικότητας ΠΕ07 στην κάλυψη των ωραρίων τους, ενώ καλύπτει τα κενά σε ώρες με άνισους όρους.

Συμφωνήσαμε στην τροποποίηση διάθεσης συναδέλφου  της ειδικότητας ΠΕ78 για την οποία και στις 31/1 αρνηθήκαμε να καλύψει 2 ώρες στο 4ο Γ/Σ Εχεδώρου γιατί διαφωνούμε στις μετακινήσεις συναδέλφων για 2 ώρες.

Δε συμφωνήσαμε στην τροποποίηση διάθεσης συναδέλφου ΠΕ11 που αφήνει 3 ώρες για να μετακινηθεί στο Γυμνάσιο Αξιού στην προοπτική να πάρει Οικιακή Οικονομία. Τις ώρες που αφήνει θα τις ξαναπάρει συνάδελφος της ίδιας ειδικότητας στο ΓΕΛ Αξιού από την οποία είχαν αφαιρεθεί  και τις είχε πάρει η συγκεκριμένη συνάδελφος. Διαφωνήσαμε για την τακτική των διαρκών τροποποιήσεων του ΠΥΣΔΕ. Επισημάναμε πως η μετακίνηση της συναδέλφισσας ειδικότητας ΠΕ11 γίνεται για τις ανάγκες της Οικιακής Οικονομίας (ειδικότητας ΠΕ80). Ούτε και για  αυτήν την ειδικότητα (ΠΕ80) από την αρχή της χρονιάς υπάρχει από το ΠΥΣΔΕ ισότιμη μεταχείριση στις μετακινήσεις για όλους τους συνάδελφους.

Έκτακτα θέματα που ομόφωνα έγιναν αποδεκτά να συζητηθούν

Θέμα 7ο:  Να κοινοποιηθούν τα κενά στα ΙΕΚ που με αίτησή τους θα τοποθετηθούν συνάδελφοι. 

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι εκπρόσωποι των Παρεμβάσεων στο ΠΥΣΔΕ ως τακτικό μέλος είναι ο Χρήστος Ζαγανίδης και ως αναπληρωματικό μέλος είναι η Γιάννα Λαθήρα.

Διαβάστε περισσότερα: Με 50€ προκαταβολή αποκτήστε το ECDL με δάσκαλο σε ολιγομελή τμήματα

best of network

σχετικά άρθρα

Οριστικό: Στον Παπαχριστόπουλο η έδρα - Εκτός ο Κουρουμπλής
Οριστικό: Στον Παπαχριστόπουλο η έδρα - Εκτός ο Κουρουμπλής
Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής με δηλώσεις του τις προηγούμενες ημέρες είχε κάνει σαφές ότι αν δεν δοθεί η έδρα στον ίδιο τότε θα προσφύγει στο εκλογοδικείο
Οριστικό: Στον Παπαχριστόπουλο η έδρα - Εκτός ο Κουρουμπλής
ΓΓΠΠ: Έκτακτο δελτίο για ισχυρές καταιγίδες χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους
ΓΓΠΠ: Έκτακτο δελτίο για ισχυρές καταιγίδες χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
ΓΓΠΠ: Έκτακτο δελτίο για ισχυρές καταιγίδες χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους