ΕΟΠΠΕΠ
Δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού έχουν οι μαθητές της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου(ΓΕ.Λ.) ή του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), με στόχο να διαπιστωθούν οι κλίσεις και δεξιότητές τους

Διατάξεις για τον Επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών της Α’ τάξης Λυκείου, περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο Πιερρακάκη που μπήκε από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Αναλυτικά τα σχετικά αρθρα:

1. Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «gov.gr», με σκοπό τηv παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές του Λυκείου. Η εφαρμογή αναπτύσσεται και λειτουργεί στον «Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

2. Δικαίωμα πρόσβασης στις ανωτέρω υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού έχουν οι μαθητές της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου(ΓΕ.Λ.) ή του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), με στόχο να διαπιστωθούν οι κλίσεις και δεξιότητές τους, οι οποίες είναι χρήσιμες, ώστε να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα θέματα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Η πρόσβαση κάθε χρήστη διασφαλίζεται με τη χρήση ατομικών κωδικών εισόδου μέσω αυθεντικοποίησης των διαπιστευτηρίων, που διαθέτει στον κατάλογο μελών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.).

3. Η υπηρεσία ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού διενεργείται κάθε σχολικό έτος από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου και περιλαμβάνει δύο (2) μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη συμπλήρωση τυποποιημένου ερωτηματολογίου επαγγελματικού προσανατολισμού σε ψηφιακή μορφή. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ατομική συνεδρία, η οποία πραγματοποιείται διαδικτυακά, με σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, ο οποίος προβαίνει σε αξιολόγηση του ανωτέρω ερωτηματολογίου, διερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών κάθε μαθητή με γνώμονα τις γνώσεις, τις ικανότητες,τις δεξιότητες καιτα ενδιαφέροντά του και κατάρτιση εξατομικευμένου σχεδίου δράσης.

4. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 δημιουργείται Μητρώο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Μ.Ε.Π.), στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και πληρούν τις προϋποθέσεις τηςπαρ. 5. Ο μαθητής –χρήστης επιλέγει από το Μ.Ε.Π.τον οικονομικόφορέα που αναλαμβάνειτην υλοποίηση των υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, στον οποίο αποδίδεταιαπευθείαςηοικονομική διευκόλυνση. Το Μ.Ε.Π. αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

5. Οι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή των οικονομικών φορέων στο Μ.Ε.Π. είναι οι ακόλουθοι:

α) Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού να προβλέπεται στουςσκοπούς του καταστατικού του φορέα, β) η έδρα του φορέα να βρίσκεται στην ημεδαπή, γ) ο φορέας να διαθέτει πιστοποιημένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού της παρ. 3, δ) οφορέας να διαθέτειτεχνογνωσία και επαρκή εμπειρία στον σχεδιασμό ερωτηματολογίου επαγγελματικού προσανατολισμού και στη διαχείριση και υλοποίηση δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής και ειδικότερα να έχει παράσχει υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

6. Κατά τη διενέργεια της ατομικής συνεδρίας επιτρέπεται η ζωντανή μετάδοση ήχου ή εικόνας σε πραγματικό χρόνο για την πραγμάτωση του σκοπού των παρ. 2 και 3. Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση της ατομικής συνεδρίας.

7. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα καιτηδιαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα πουαφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στην εφαρμογή συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίαςαποκλειστικά για τον σκοπό της παρ. 1. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους σκοπούς του παρόντος, για περίοδο τριών (3) ετών, καιστη συνέχεια διαγράφονται. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων,της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, και ιδίως, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α` 137).

8. Η χρηματοδότηση τουέργου του παρόντος δύναται να πραγματοποιείται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δύναται να εξειδικεύεται το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών των οικονομικών φορέων και ο τρόπος υλοποίησής τους σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία δημιουργίας και λειτουργίας του Μ.Ε.Π.,η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης των οικονομικών φορέων και οι πρόσθετοι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την ένταξή τους στο Μ.Ε.Π.,το σύνολο των απαιτούμενων για την ένταξη δικαιολογητικών, οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής τους από το Μ.Ε.Π., καθώς και κάθε συναφής και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

10. Με κοινήαπόφαση των Υπουργών Παιδείας,Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης του οικονομικού φορέα, τη διαδικασία καταβολής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την αποζημίωση του φορέα.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον χρόνο έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τους όρους, τον ειδικότερο χρόνο υλοποίησης της εφαρμογής, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα, το περιεχόμενο, τα στοιχεία που καταχωρούνται, τη διαδικασία ταυτοποίησης του χρήστη - μαθητή, τη συμπλήρωση του τυποποιημένου ερωτηματολογίου επαγγελματικού προσανατολισμού, τη διαδικασία διενέργειας της ατομικής συνεδρίας με σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, την καταγραφή των δεδομένων αυτών, την ελάχιστη επεξεργασίατουςαπό τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καιτουςφορείς, καθώς και κάθεάλλητεχνική ήάλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την εφαρμογή της παρ. 7 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ipourgeio_paideias.jpg
Εντοπίστηκαν λάθη στους πίνακες κατανομής των 3.278 θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μετά τις διορθώσεις πάνε για ΦΕΚ
Με την ολοκλήρωση των διορθώσεων θα υπογραφούν από τον υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας και θα σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.
Εντοπίστηκαν λάθη στους πίνακες κατανομής των 3.278 θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μετά τις διορθώσεις πάνε για ΦΕΚ