ΔΙΕΚ
Τι προβλέπουν οι διατάξεις για τις Σχολές Τουρισμού

Το υπουργείο Τουρισμού, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 09.00.

Δείτε το σχέδιο νόμου ΕΔΩ

Τι προβλέπουν οι διατάξεις για τις Σχολές Τουρισμού

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Άρθρο 25 Σπουδαστική μέριμνα των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης – Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 3105/2003

Στον ν. 3105/2003 (Α΄ 29) προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής:
«Άρθρο 19Α Σπουδαστική μέριμνα των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης – Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 284 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) περί ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας, καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.).

2. Στους σπουδαστές των Α.Σ.Τ.Ε. χορηγείται σπουδαστική ταυτότητα από την κατά τόπο αρμόδια Α.Σ.Τ.Ε..

3. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δύναται να αναλαμβάνει με προγραμματική συμφωνία που συνάπτει με το Υπουργείο Τουρισμού, την παροχή υπηρεσιών προμήθειας συγγραμμάτων μέσω της υπηρεσίας διαχείρισης διδακτικών συγγραμμάτων «Εύδοξος».

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ρυθμίζονται η διαδικασία, το περιεχόμενο της ασφάλισης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλα ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της παρ. 1.

Άρθρο 26 Απαλλαγές από την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς των δικαιούχων σπουδαστών του Υπουργείου Τουρισμού – Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 86 ν. 4530/2018

1. Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), περί απαλλαγών από την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς, προστίθενται οι σπουδαστές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού, και η παρ. 1 του άρθρου 86 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Εισάγονται πλήρεις ή μερικές απαλλαγές από την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι απαλλαγές καθορίζονται από τον συνδυασμό κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων και παραμέτρων με τον αριθμό των δικαιούχων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα συγκεκριμένα κριτήρια παροχής των απαλλαγών, οι κατηγορίες των δικαιούχων των απαλλαγών, το είδος απαλλαγής για κάθε κατηγορία δικαιούχων, σε συνδυασμό και με τον αριθμό των δικαιούχων, η διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας. Η απόφαση της παρούσας εκδίδεται έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους και τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Οι κατηγορίες των δικαιούχων αρμοδιότητας των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Τουρισμού των ανωτέρω απαλλαγών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, εξαιρουμένης της υποχρέωσης έκδοσής της κατ’ έτος. Στην εν λόγω απόφαση ορίζονται η διαδικασία χορήγησης των ανωτέρω απαλλαγών και κάθε ειδικότερο ζήτημα.».

2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 προστίθεται εδάφιο, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο παρόν και μόνο για τα έτη 2020 και 2021 οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των παρ. 1 και 2 εκδίδονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2021, οι δε πιστώσεις των κατά περίπτωση, με βάση την ιδιότητα των δικαιούχων, αρμόδιων Υπουργείων που έχουν ήδη εγγραφεί περιορίζονται ισόποσα, μετά και την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, η κοινή απόφαση του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 για τους δικαιούχους αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού εκδίδεται έως την 30ή Ιουνίου και καταλαμβάνει απαλλαγές από το έτος 2024 και εφεξής.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 27 Κριτήρια επιλογής – προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού

1. Οι κενές οργανικές θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Τουρισμού καλύπτονται με επιλογή προσωπικού που διενεργείται από το Υπουργείο Τουρισμού με σειρά προτεραιότητας, κατόπιν μοριοδότησης, σύμφωνα με το παρόν.

2. Για την πλήρωση των κενών θέσεων εκδίδεται προκήρυξη με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον έχει ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (A’ 133). Η προκήρυξη περιλαμβάνει τους κλάδους και τις ειδικότητες, οι θέσεις των οποίων καλύπτονται με σειρά προτεραιότητας κατόπιν μοριοδότησης και λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών.

3. Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετέχουν όσοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν:
α) γενικά προσόντα διορισμού, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26),
β) τυπικά και πρόσθετα προσόντα, απαιτούμενα και επιθυμητά, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική προκήρυξη,
γ) πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου κατά την κείμενη νομοθεσία φορέα.

4. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων καθορίζονται και εξειδικεύονται κάθε φορά στην προκήρυξη.

Άρθρο 28 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και απαιτούμενων δικαιολογητικών

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (E.Ψ.Π. – gov.gr) σύμφωνα με τον τρόπο και τις προθεσμίες που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη της παρ. 2 του άρθρου 28

2. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει μια (1) αίτηση για την ίδια προκήρυξη και για θέσεις μιας (1) κατηγορίας προσωπικού. Στην αίτηση δηλώνεται η σειρά προτίμησης για τις θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα ανά Περιφερειακή Εκπαιδευτική Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού.

3. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα που επικαλούνται οι υποψήφιοι, όπως αυτά καθορίζονται στην προκήρυξη της παρ. 2 του άρθρου 28. Η υποβολή των δικαιολογητικών διενεργείται ηλεκτρονικά, εκτός αν ορίζεται στην προκήρυξη άλλος τρόπος υποβολής. Δικαιολογητικά που δεν έχουν καταχωρηθεί, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν αξιολογούνται, ακόμη και αν τα προσόντα στα οποία αφορούν έχουν δηλωθεί στην αντίστοιχη αίτηση. Δικαιολογητικά που προσκομίζονται εκπροθέσμως, ακόμη και αν συμπληρώνουν ή διευκρινίζουν αυτά που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως, δεν γίνονται δεκτά.

Άρθρο 29 Διοίκηση Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 22 ν. 4276/2014

Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού τοποθετείται Διευθυντής ή Υποδιευθυντής σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού με διετή θητεία, εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος Πρωτοβάθμιας ή Τεχνικής Εκπαίδευσης, τουλάχιστον β’ βαθμού, οποιουδήποτε κλάδου και ειδικότητας. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανανεώνεται η θητεία του.».

Άρθρο 30 Όργανα διοίκησης Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης – Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 3105/2003

Στο άρθρο 9 του ν. 3105/2003 (Α’ 29), περί οργάνων διοίκησης Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης: α) στην παρ. 4: αα) τα εδάφια πρώτο και δεύτερο αντικαθίστανται, αβ) οι περ. β), δ) και στ) αντικαθίστανται, αγ) οι περ. ε) και θ) καταργούνται, β) οι περ. δ), ε) και στ) της παρ. 5 καταργούνται, γ) καταργούνται το τρίτο εδάφιο και η περ. ζ) του τέταρτου εδαφίου της παρ. 6, δ) διορθώνεται η παραπομπή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7, και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9
Όργανα Διοίκησης Ανώτερων Σχολών

1. Τα Όργανα Διοίκησης των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης είναι:
α. Ο Διευθυντής της Σχολής,
β. Το Συντονιστικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Διευθυντή της Σχολής και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.
γ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος.
δ. Η Συνέλευση του Τμήματος.
2. Αν στη Σχολή λειτουργεί ένα τμήμα, ο Διευθυντής της Σχολής ασκεί και τις αρμοδιότητες του Συντονιστικού Συμβουλίου και του Προϊστάμενου του Τμήματος.
3. Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:
α. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή τον Διευθυντή της Σχολής εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.
β. Τους καθηγητές του Τμήματος.
γ. Έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών του Τμήματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Χρέη γραμματέα της Συνέλευσης του Τμήματος ασκεί διοικητικός υπάλληλος, που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος.
4. Ο Διευθυντής της Σχολής επιλέγεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού με τριετή θητεία. Η προκήρυξη της θέσης, τα κριτήρια και η διαδικασία πλήρωσης αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Ο Διευθυντής της Σχολής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Κατευθύνει και εποπτεύει το εκπαιδευτικό έργο, καθώς και το έργο των διοικητικών υπηρεσιών της Σχολής.
β. Εισηγείται στο Υπουργείο Τουρισμού την ίδρυση νέων τμημάτων εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης του Συντονιστικού Συμβουλίου.
γ. Συντονίζει θέματα διδασκαλίας, σπουδών, εξετάσεων και λειτουργίας της Σχολής.
δ. Μεριμνά για την ορθή κατανομή των πιστώσεων που μεταφέρονται με επιτροπικά εντάλματα.
ε. Καταργείται.
στ. Εισηγείται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού τη συμπλήρωση ή τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού της Σχολής, μετά από πρόταση του Συντονιστικού Συμβουλίου.
ζ. Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής.
η. Ορίζει επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη μελέτη ή έρευνα διαφόρων θεμάτων, ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου.
θ. Καταργείται.
ι. Συνυπογράφει τα πτυχία των αποφοίτων των Α.Σ.Τ.Ε..
5. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Σχολής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Επικουρεί τον Διευθυντή της Σχολής στα καθήκοντά του.
β. Εισηγείται για την ίδρυση νέων τμημάτων εκπαίδευσης.
γ. Εισηγείται στον Διευθυντή της Σχολής επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη μελέτη ή έρευνα διαφόρων θεμάτων.
δ. Καταργείται.
ε. Καταργείται.
στ. Καταργείται.
ζ. Το Συντονιστικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα. Συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή της Σχολής, ο οποίος καταρτίζει και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
6. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος προέρχεται από τη βαθμίδα των καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών ή επίκουρων καθηγητών, εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από τη Συνέλευση του Τμήματος μέχρι δύο συνεχείς κατ` ανώτερο όριο θητείες, καθεμία από τις οποίες έχει τριετή διάρκεια.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντικαταστάτης του, μπορεί να επανεκλεγεί για μια ακόμη θητεία. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος.
β. Έχει την ευθύνη εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματός του.
γ. Εισηγείται θέματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα στον Διευθυντή και στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Σχολής.
δ. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της, εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.
ε. Συνυπογράφει μαζί με τον Διευθυντή της Σχολής τα πτυχία των αποφοίτων και υπογράφει τα πιστοποιητικά που αφορούν στην κατάσταση των σπουδαστών.
στ. Υποβάλλει στο Συντονιστικό Συμβούλιο κάθε χρόνο, στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου, έκθεση πεπραγμένων για το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο του Τμήματος και προγραμματισμό για το επόμενο σπουδαστικό έτος.
ζ. Καταργείται
η. Εισηγείται στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Σχολής τη συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για τη μελέτη ή έρευνα διαφόρων θεμάτων.
θ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Προϊστάμενο του Τμήματος αναπληρώνει ένας καθηγητής του Τμήματος, που εκλέγεται ταυτόχρονα σύμφωνα με τη διαδικασία και τον τρόπο που εκλέγεται και ο Προϊστάμενος του Τμήματος.
7. Κάθε Συνέλευση Τμήματος (Σ.Τ.) απαρτίζεται από τους καθηγητές, τους αναπληρωτές καθηγητές, τους επίκουρους καθηγητές και τους καθηγητές τεχνικών μαθημάτων που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο Τμήμα.
Στη Συνέλευση του Τμήματος μετέχουν και οι καθηγητές του άρθρου 12 του παρόντος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στη Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να συμμετέχει και ο Διευθυντής της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και αιρετός εκπρόσωπος των σπουδαστών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η Συνέλευση του Τμήματος συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν τη συγκαλεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος ή ζητηθεί γραπτά από το 1/3 του συνόλου των τακτικών μελών του.
Η Συνέλευση του Τμήματος:
α. Συντονίζει τη λειτουργία και μεριμνά για την πρόοδο των μαθημάτων.
β. Εισηγείται την κατανομή του διδακτικού έργου με βάση την ειδίκευση, την καταλληλότητα και την εκπαιδευτική πείρα των διδασκόντων.
γ. Εκλέγει τον Προϊστάμενο του Τμήματος και τον αναπληρωτή του.
δ. Εισηγείται στον Προϊστάμενο του Τμήματος τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την αποδοτικότερη λειτουργία του προγράμματος σπουδών και της πρακτικής άσκησης κατά θερινή περίοδο.
ε. Υποβάλλει στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Σχολής εισηγήσεις που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία του Τμήματος.».

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ...

Άρθρο 31 Πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 1 έως 4 άρθρου 11 ν. 3105/2003

Στο άρθρο 11 του ν. 3105/2003 (Α’ 29), περί πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 οι λέξεις «Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Υπουργείο Τουρισμού» και τίθεται ως προϋπόθεση η πρόβλεψη των σχετικών θέσεων στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, β) στην παρ. 2 διαγράφεται η περ. β) και η υφιστάμενη περ. α) διαμορφώνεται ως αυτοτελής παράγραφος, γ) η παρ. 3 αντικαθίσταται, δ) στην παρ. 4 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και το άρθρο 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11

Πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

1. Η πλήρωση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης γίνεται ύστερα από προκήρυξη που καταρτίζεται από το Υπουργείο Τουρισμού, εφόσον οι θέσεις έχουν προβλεφθεί στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (A’ 133).

2. Η επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα. Αυτό αποτελείται από το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος το οποίο ανήκει σε ανώτερη ή στην ίδια βαθμίδα με την προς πλήρωση θέση.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και έως ότου δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος της παρ. 2, η επιλογή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) γίνεται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα που συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία προέρχονται: α) τρία (3) από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας και ίδιου ή συναφούς γνωστικού πεδίου με τις προς πλήρωση θέσεις και, β) δύο (2) από το Ε.Π. των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) οποιασδήποτε βαθμίδας και ίδιου ή συναφούς γνωστικού πεδίου με τις προς πλήρωση θέσεις.

4. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προκήρυξη των θέσεων Ε.Π., τη διαδικασία επιλογής, τον διορισμό των επιλεγέντων, τις αρμοδιότητες και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Ε.Π. Α.Σ.Τ.Ε. επιτρέπεται να γίνεται σε συνδυασμό θέσεων είτε Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή είτε Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Στις περιπτώσεις αυτές οι υποψήφιοι κρίνονται αρχικά από το αντίστοιχο σώμα εκλεκτόρων για τη θέση της ανώτερης από τις δύο βαθμίδες. Εάν κανείς από τους υποψήφιους δεν εκλεγεί στη θέση της ανώτερης βαθμίδας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών συνέρχεται το οικείο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή στη θέση της κατώτερης βαθμίδας. Στις περιπτώσεις αυτές, στο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή στην κατώτερη βαθμίδα συμμετέχουν και όλοι οι εκλέκτορες που αποτέλεσαν το εκλεκτορικό σώμα για την ανώτερη βαθμίδα.

6. α. Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης, που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, κατατάσσεται, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα σε προσωποπαγείς θέσεις Καθηγητών Τεχνικών Μαθημάτων ή Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού. Αν τα τυπικά τους προσόντα δεν ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα για τις ως άνω θέσεις, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του άρθρου 23, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει τα προβλεπόμενα για τις θέσεις αυτές προσόντα. Η ως άνω κατάταξη γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα και από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων που πρέπει να υποβληθείτο αργότερο σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

β. Όσοι από το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου είναι κάτοχοι πτυxίων Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα και σε χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού αποκτήσουν μεταπτυxιακό τίτλο, εξελίσσονται σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ανώτερης βαθμίδας από αυτήν που κατέχουν ύστερα από κρίση από το εκλεκτορικό σώμα της παραγράφου 2.». 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

pencil_foto_education.jpg
Καθηγητές για Ψηφιακό Φροντιστήριο: «Το ΥΠΑΙΘΑ εκτιμά ότι μόνο 88 εκπαιδευτικοί αρκούν για να καλύψουν τους μαθητές όλης της χώρας»
«Δεν είναι αποδεκτή παιδαγωγικά  οποιαδήποτε προσέγγιση που οδηγεί σε κατάργηση σχολικών μονάδων ή σε περιορισμό της λειτουργίας τους έστω και...
Καθηγητές για Ψηφιακό Φροντιστήριο: «Το ΥΠΑΙΘΑ εκτιμά ότι μόνο 88 εκπαιδευτικοί αρκούν για να καλύψουν τους μαθητές όλης της χώρας»
σεισμός
Έρευνα «βόμβα» από το ΠΑΔΑ: Μεγάλη φυσική καταστροφή φοβούνται οι κάτοικοι της Αττικής
Έρευνα από το ΠΑΔΑ: Έντονος φόβος και ανασφάλεια διακατέχει τους κατοίκους της Αττικής για τις φυσικές καταστροφές
Έρευνα «βόμβα» από το ΠΑΔΑ: Μεγάλη φυσική καταστροφή φοβούνται οι κάτοικοι της Αττικής