Μακρή βουλή
ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/INTIME NEWS
Δεν προκύπτει να σχεδιάζεται αναμόρφωση και επικαιροποίηση στο φάσμα των ασθενειών που διέπουν τις Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Οσα ισχύουν σχετικά με τις ς Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης των εκπαιδευτικών, ανέλυσε η υφυπουργός Παιδείας κ.Ζέττα Μακρή, σε απάντηση που έδωσε σε σχετική ερώτηση της βουλευτού της Ελ.Λύσης κ.Σοφίας -ΧάΙδως Ασημακοπούλου

Η ερώτηση αφορούσε το αν το υπουργείο σκοπεύει να παρέμβει ώστε να αναμορφωθεί και να επικαιροποιηθεί το φάσμα των ασθενειών που διέπουν τις Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του Π.Δ. 50/1996, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κ.Ε.Σ.Υ. και τις υποδείξεις της ΕΣΑμεΑ.

Αυτό καθώς στην Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη-ΑμεΑ («ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ») επισημαίνεται  η ανάγκη για αναμόρφωση και επικαιροποίηση του αναχρονιστικού Π.Δ. 50/1996, το οποίο διέπει το σύστημα μεταθέσεων, αποσπάσεων εκπαιδευτικών με αναπηρίες και εκπαιδευτικών που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία, το οποίο χρονολογείται από το 1996 και το οποίο μερικώς προστάτευε μία μερίδα εκπαιδευτικών με αναπηρίες ή και χρόνιες παθήσεις.

Από την απάντηση της κ.Μακρή όμως, δεν προκύπτει να εξετάζεται τέτοια αναμόρφωση.

Ολη η απάντηση της Ζέττας Μακρή για τις μεταθέσεις

Οι γενικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διενεργούνται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων μοριοδότησης, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ 50/96, του Π.Δ 100/97 καθώς και του Ν.3848/10 (αρ.30 & 31), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4038/2012 (αρ.33).

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 50/1996 (ΦΕΚ45Α’/08-03-1996), αρμόδιο όργανο για τις μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού ειδικών κατηγοριών από περιοχή σε περιοχή είναι το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο (ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ), ενώ για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις ειδικών κατηγοριών από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης, καθώς και για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, που μετατίθενται ως ειδική κατηγορία, η αρμοδιότητα ανήκει στα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ).

Προκειμένου για την ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, λόγω ασθένειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 13 του ΠΔ 50/1996 (όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 17 του N. 3402/2005), σύμφωνα με τις οποίες, για την απόδειξη των λόγων αυτών, απαιτείται βεβαίωση Β/μιας Υγειονομικής Επιτροπής ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ στην οποία εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

Επιπλέον, για τους εκπαιδευτικούς που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ.. 50/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α΄), χρόνος υπηρέτησης της οργανικής θέσης για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.

Διευκρινίζεται, ωστόσο ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4722/2020 (177 Α΄) η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 (Α' 13) αντικαθίσταται ως εξής: «5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 154/1996 (Α' 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών».

Περαιτέρω όσον αφορά στις αποσπάσεις, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται ότι «οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α' 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α' 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.».

Προκειμένου να ενισχυθούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί με προβλήματα υγείας στο πλαίσιο της διαδικασίας των αποσπάσεων, όσοι έχουν σοβαρούς λόγους υγείας, που δεν εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία, μοριοδοτούνται ως προς το ποσοστό αναπηρίας. Συγκεκριμένα λαμβάνουν α. 5 μονάδες για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, 20 μονάδες για ποσοστό 67-79% και 30 μονάδες για ποσοστό 80% και άνω, των ίδιων των εκπαιδευτικών, των τέκνων ή των συζύγων τους, β. 1 μονάδα για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και 3 μονάδες για ποσοστό 67% και άνω, των γoνέων των ίδιων των εκπαιδευτικών, που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής, όπου ζητείται η απόσπαση και γ. 5 μονάδες για ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω των αδελφών τους, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ανωτέρω εκπαιδευτικών καθώς και όσων δεν αποσπώνται κατά την Α΄ και Β΄ φάση αποσπάσεων διαβιβάζονται στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σχετικά.

Η απάντηση όπως δημοσιεύθηκε από τη Βουλή

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

teacher daskalos
Διορισμοί εκπαιδευτικών και προσλήψεις αναπληρωτών: Το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Παιδείας
Θα βρίσκονται στη θέση τους με το άνοιγμα των σχολείων οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και οι αναπληρωτές;
Διορισμοί εκπαιδευτικών και προσλήψεις αναπληρωτών: Το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Παιδείας
ypoyrgeio_paideias.jpg
Πιερρακάκης: Ποια βιβλία θα διαβαστούν ανά βαθμίδα στο σχολείο το α΄εξάμηνο του 2025
Τι θα γίνει με τις σχολικές βιβλιοθήκες - Ποια λογοτεχνικά βιβλία θα εισαχθούν στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο τη νέα σχολική...
Πιερρακάκης: Ποια βιβλία θα διαβαστούν ανά βαθμίδα στο σχολείο το α΄εξάμηνο του 2025