πρότυπα σχολεία, μαθητές, τάξη, σχολείο
Τι προβλέπεται για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Με σημερινή εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του Υπουργείου παιδείας κ.Ι.Κατσαρού, κατόπιν πληθώρας ερωτημάτων από Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.), παρέχεται ενημέρωση ότι για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, κατά το τρέχον σχολικό έτος, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., αξιολογούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020 (Α' 111) και τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 66 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) ως προς: α) τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου (πεδίο A1) από τον/την Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), β) το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης (πεδίο Α2) από τον/την Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας, γ) την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους (πεδίο Β) από τον/την Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας και τον/την Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης (μέλος του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας). Όσοι από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς ασκούν καθήκοντα Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., καθώς και Προϊσταμένου/ης σε ΠΕΙ.Σ., κατά την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4823/2021, αξιολογούνται ως εκπαιδευτικοί στα πεδία Α1 και Α2, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020 και στην παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4823/2021. Οι Προϊστάμενοι/ες μονοθέσιων ΠΕΙ.Σ. (νηπιαγωγείων και δημοτικών) αξιολογούνται ως εκπαιδευτικοί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 67 του ιδίου νόμου, καθώς και στην με στοιχεία 16870/ΓΔ5/16.02.2024 εγκύκλιο. Β. Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως:

i. Δόκιμοι εκπαιδευτικοί που iα) υπηρετούν με μονοετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α΄111), όπως ισχύει, iβ) έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για κάλυψη λειτουργικού κενού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α΄111), όπως ισχύει και έχουν ήδη ενταχθεί στην διαδικασία αξιολόγησης που αναφέρεται στην υπό στοιχεία 12980/Ε3/3.2.2023 (Β΄ 602) Κ.Υ.Α..

ii. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που iiα) υπηρετούν με θητεία η οποία λήγει 31-08-2024, εφόσον επιθυμούν την ανανέωση της θητείας τους. Εκπαιδευτικοί με θητεία με λιγότερα έτη υπηρεσίας προηγούνται αυτών με περισσότερα έτη. Στην περίπτωση κατά την οποία εκπαιδευτικός με θητεία καλύπτει το διδακτικό του ωράριο και σε άλλα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. αξιολογείται στο σχολείο που έχει τοποθετηθεί με θητεία,iiβ) υπηρετούν ως Υποδιευθυντές/ντριες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και ως Προϊστάμενοι/ες ΠΕΙ.Σ. και έχουν θητεία εκπαιδευτικού στο σχολείο ευθύνης τους, ως εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας, iiγ) που υπηρετούν ως Διευθυντές/ντριες Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και έχουν θητεία εκπαιδευτικού στο σχολείο ευθύνης τους, ως εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας, iiδ) υπηρετούν με απόσπαση και έχουν τοποθετηθεί με απόφαση από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας, μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 «Στη διάρκεια της απόσπασής του ο εκπαιδευτικός υποβάλλεται σε αξιολόγηση του διδακτικού και παιδαγωγικού του έργου, καθώς και της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς του, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει παράσχει υπηρεσία με απόσπασή σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θετική αξιολόγηση, δεν εκπληρώνει μονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί μεταγενέστερα με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..», iiε) έχουν τοποθετηθεί με διάθεση με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου για κάλυψη λειτουργικού κενού, μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 21 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111): «Στη διάρκεια της διάθεσης οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση του διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου, καθώς και της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς τους, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει παράσχει υπηρεσία με τη μορφή διάθεσης σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θετική αξιολόγηση, δεν εκπληρώνει μονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί μεταγενέστερα με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.».

Γ. Οι εκπαιδευτικοί που τελούν σε μακροχρόνια άδεια (κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, αναρρωτική κ.ά.), σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020, αξιολογούνται κατά τη διάρκεια του έτους που θα αναλάβουν εκ νέου υπηρεσία: «Αν εκπαιδευτικός απουσιάζει κατά τη διάρκεια του τελευταίου διδακτικού έτους της θητείας του, αξιολογείται στη διάρκεια του έτους, κατά το οποίο αναλαμβάνει εκ νέου υπηρεσία».

Δ. Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν την ανανέωση της θητείας τους σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., καταθέτουν στην σχολική μονάδα σχετική υπεύθυνη δήλωση μέσω της ΕΨΠ (gov.gr), η οποία διά του/της Διευθυντή/ντριας διαβιβάζεται στο Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί με τη λήξη της θητείας τους επιστρέφουν στην οργανική τους θέση ή στη διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, κατά περίπτωση και αξιολογούνται στη σχολική μονάδα που υπηρετούν την επόμενη αξιολογική περίοδο. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα τρία (3) σχολικά έτη. Ε. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020 (Α΄111) θετική θεωρείται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, των οποίων η επίδοση στις εκθέσεις αξιολόγησης των αντίστοιχων πεδίων αξιολόγησης χαρακτηρίζεται, τουλάχιστον, ως ικανοποιητική. α) Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης των παραπάνω εκπαιδευτικών, κατόπιν αίτησής τους, τοποθετούνται με θητεία ή ανανεώνεται η θητεία τους για τέσσερα (4) έτη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής

Δείτε ΟΛΗ την εγκύκλιο

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γνωρίζετε τι σημαίνει «ωκύμορος» και «ωκυτόκια»;

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 15 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 15/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

aselgeia_8.jpg
Στο δικαστήριο η υπόθεση ασέλγειας σε βάρος μαθήτριας Α΄ Γυμνασίου
Ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα καταδικαστεί για άλλες δύο περιπτώσεις ασέλγειας σε βάρος μαθητριών
Στο δικαστήριο η υπόθεση ασέλγειας σε βάρος μαθήτριας Α΄ Γυμνασίου