ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας: Τα θέματα της 39ης συνεδρίασης
Ενημέρωση για τη συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε στις 26/10 κάνει ο αιρετός Τ. Ρουμπής

Ενημέρωση αναφορικά με τη συνεδρίαση της Α' Αθήνας που πραγματοποιήθηκε στις 26/10, κάνει ο αιρετός ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας, Τάκης Ρουμπής. 

Η ενημέρωση

 

 1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΠΕ αναγνώρισε τις προϋπηρεσίες και έκανε δεκτές τις αιτήσεις χορήγησης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 και 2/14537/ΔΕΠ/13-05-2016 διευκρινιστικές εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ., καθώς και το υπ’ αριθμόν: 169228/Ε2/12-10-2016 (ανακοινοποίηση 13/10/2016) έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της Επιτελικής Δομής Ε.Σ.Π.Α. (βλ. σχετικούς συνδέσμους).

Απορρίφθηκε η συνάφεια του δεύτερου μεταπτυχιακού αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ60 λόγω μη προσκόμισης μεταφρασμένου τίτλου.

Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του/της υπαλλήλου. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο για την αναγνώριση των τίτλων αυτών όργανο, εν προκειμένω το ΠΥΣΠΕ.

Στο άρθρο 146 του ν.4483/2017 ορίζεται ότι: «Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής.».

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4305/2014 διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του υπαλλήλου ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη. Η υποχρέωση για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου αφορά στο σύνολο των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως της εργασιακής σχέσης, με την οποία υπηρετούν.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ του ν.4354/2015 αναφέρεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. εξελίσσονται με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19.

 Ο μηνιαίος εισαγωγικός-βασικός μισθός για την Π.Ε. κατηγορία είναι 1.092€.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του ν.4354/2015 κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ..

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός τίτλων, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων είχε ανασταλεί από 01.01.2016 μέχρι τις 31.12.2017. Από 01.01.2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιήθηκε εκ νέου.

Για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη οι προϋπηρεσίες που αναφέρονται στον ν.4354/2015 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν.3429/2005) με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, αποκλειομένων, σε κάθε περίπτωση, των συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

 1. Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικών τίτλων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το συμβούλιο αναγνώρισε τη συνάφεια δύο διδακτορικών τίτλων «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 1η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ (1946-1956) ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ» από τη σχολή Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ: ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 1. Απόσπαση εκπαιδευτικού λόγω διενέργειας ΕΔΕ

Στην παρ. 7 του άρθρου 16 του ν.1566/1985 αναφέρεται ότι αν διενεργείται ένορκη ανάκριση για τη διαπίστωση πειθαρχικού αδικήματος και εγείρονται σοβαρές υπόνοιες εναντίον εκπαιδευτικού, επιτρέπεται η απόσπασή του σε άλλο σχολείο, ύστερα από εισήγηση του ανακριτή και γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, για τη διευκόλυνση του ανακριτικού έργου.

Η απόσπαση γίνεται ύστερα από ακρόαση του εκπαιδευτικού και δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τρεις μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό το συμβούλιο όρισε ημέρα ακρόασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν.2690/1999.

 1. Τοποθέτηση Προϊσταμένης λειτουργικά 1/Θ Νηπιαγωγείου

Το ΠΥΣΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 5 του ν.1566/1985, πρότεινε την τοποθέτηση της εκπαιδευτικού που υπηρετεί σε αυτό.

 1. Αναπλήρωση Προϊσταμένου 1/Θ Νηπιαγωγείου

Το ΠΥΣΠΕ όρισε την αναπληρώτρια εκπαιδευτικό προσωρινή Προϊσταμένη μέχρι την επιστροφή του μόνιμου εκπαιδευτικού στα καθήκοντά του.

Στο άρθρο 16, παρ. 2 του ν.4354/2015 αναφέρεται ότι σε προσωρινή απουσία, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο διάστημα άνω του ενός μήνα, το επίδομα θέσης καταβάλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπλήρωση.

Συνεπώς, το επίδομα θέσης θα καταβληθεί από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι την επιστροφή του Προϊσταμένου.

 1. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για κατ’ οίκον διδασκαλία

 Ανατέθηκε σε εκπαιδευτικούς υπερωριακή διδασκαλία για μία ώρα την ημέρα και συνολικά πέντε ώρες την εβδομάδα.
       Εξετάζονται αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν τα προσόντα του άρθρου 21 του Ν.3699/2008, όπως είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 56 του Ν.3966/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4415/2016 και το άρθρο 3 του Ν.4473/2017.
Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (άρθρο 28, παρ. 8 του Ν.4186/2013).

       Σύμφωνα με το άρθρο 20, περ. Γ, παρ. 1 του Ν.4354/2015 για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και για μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού μετά από παράταση ορκωμοσίας

 1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού μετά από παράταση ορκωμοσίας

Παράταση ορκωμοσίας των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών μπορεί να γίνει έως 6 μήνες, μόνο μία φορά, για εξαιρετικούς λόγους (ν.3528/2007, άρθρο 17, παρ. 2). Με τον ν.2986/2002, άρθρο 9, παρ. 5 μπορεί να παρατείνεται μέχρι 31/8 του επόμενου έτους από τον διορισμό.

Για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη προϋπηρεσίες στο Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν.3429/2005 με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, αποκλειομένων, σε κάθε περίπτωση, των συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Το ΠΥΣΠΕ, σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθρου 7 του ν.4354/2015, δεν αναγνώρισε την προϋπηρεσία στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικού εκπαιδευτικού ΠΕ70, καθώς το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η ΕΤΕ δεν υπαγόταν στο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο.

 1. Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού για τον μη ορισμό της ως Προϊσταμένη 1/Θ Νηπιαγωγείου

Το συμβούλιο απέρριψε την ένσταση ως αβάσιμη.

 1. Διάθεση εκπαιδευτικών για παροχή διοικητικού έργου

Κατόπιν υποβολής αιτήματος των εκπαιδευτικών, καθώς και σχετική εισήγηση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το ΠΥΣΠΕ πρότεινε την ανάθεση διοικητικού έργου για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (άρθρο 33, παρ. 5 του ν.4386/2016), για το σχολικό έτος 2023-2024, στην οργανική τους θέση ή/και σε άλλες σχολικές μονάδες.

 1. Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Το συμβούλιο έκανε δεκτές τις αιτήσεις, οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007 (έργο που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του/της εκπαιδευτικού, δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και ασκείται εκτός εργασιακού ωραρίου).

Σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (βλ. σύνδεσμο: Δικαιολογητικά - Αίτηση) πριν από την έναρξη της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή γιατί δεν χορηγείται άδεια αναδρομικά (βλ. σύνδεσμο: έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ. με Α.Π. 77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέρωση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή).

Κατά τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς δεν είναι επιτρεπτή η θέση του χρονικού περιορισμού των 10 ωρών εβδομαδιαίως (βλ. σύνδεσμο: έγγραφο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 του Υ.ΠΑΙ.Θ.).

 1. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μόνιμων εκπαιδευτικών

Το συμβούλιο αναγνώρισε τη συνάφεια όλων των μεταπτυχιακών τίτλων που τέθηκαν υπόψη του.

Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο για την αναγνώριση των τίτλων αυτών όργανο, εν προκειμένω το ΠΥΣΠΕ.
Στο άρθρο 146 του ν.4483/2017 ορίζεται ότι: «Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής.»

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4305/2014 διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του υπαλλήλου ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη. Η υποχρέωση για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου αφορά στο σύνολο των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως της εργασιακής σχέσης, με την οποία υπηρετούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του ν.4354/2015 κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ..

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός τίτλων, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 1. Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών

Τροποποιήθηκε η συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικού ΠΕ06-Αγγλικών, εκπαιδευτικού ΠΕ79-Μουσικής, καθώς και εκπαιδευτικού ΠΕ86-Πληροφορικής. Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ωραρίου δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

 1. Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου μόνιμου εκπαιδευτικού ΠΕ70

Το συμβούλιο αναγνώρισε τη συνάφεια διδακτορικού τίτλου «DOCTOR OF PHILOSOPHY» από το UNIVERSITY COLLEGE LONDON.

 1. Εξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Το συμβούλιο έκανε δεκτές τις αιτήσεις απόσπασης, όπου υπήρχαν λειτουργικά κενά.

Απορρίφθηκαν μία αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ60 και μία αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ70 λόγω μη ύπαρξης λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες και τις περιοχές προτίμησης που είχαν δηλώσει.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρο 31 του ν.3848/2010 απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες απόσπασης μετά την αναπλήρωσή τους.

Επίσης, το ΠΥΣΠΕ τοποθέτησε προσωρινά σε σχολική μονάδα εκπαιδευτικό ΠΕ70, ευρισκόμενο σε άδεια ανατροφής, προκειμένου να υπάρχει αποτύπωση στο Myschool.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

aithousa
Ιταλία: Μαθητές θα πληρώνουν πρόστιμο έως 10.000 ευρώ όταν επιτίθενται σε καθηγητές και σχολικό προσωπικό
Πρόκειται για αποζημίωση προς τα σχολικά συγκροτήματα όπου σημειώνονται οι επιθέσεις, ενώ το πρόστιμο θα επιβάλλεται μετά από καταδικαστική απόφαση...
Ιταλία: Μαθητές θα πληρώνουν πρόστιμο έως 10.000 ευρώ όταν επιτίθενται σε καθηγητές και σχολικό προσωπικό
πυρκαγιά πυροσβεστική
Μεγάλη φωτιά στα Χανιά- Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
Έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα ενώ συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ
Μεγάλη φωτιά στα Χανιά- Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο