Τράπεζα Θεμάτων: Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης
Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Τράπεζα Θεμάτων

Δημοσιεύθηκε η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της Τράπεζας Θεμάτων.

Στην έκθεση αναφέρονται μεταξύ άλλων και προτεινόμενες βελτιώσεις που είναι δυνατόν να γίνουν.

Οι προτεινόμενες βελτιώσεις

 • Θα πρέπει ίσως να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν γενικότερες παρεμβάσεις ή διορθωτικά μέτρα, με στόχο την ενίσχυση του παιδαγωγικού – ανατροφοδοτικού ρόλου της Τράπεζας Θεμάτων.
 • Θα πρέπει ίσως να αναζητηθεί η εξεύρεση τρόπων για τη μείωση του άγχους των μαθητών και της ενδεχόμενης ανάγκης για πρόσθετη φροντιστηριακή στήριξη (π.χ. με τη δημιουργία ποικιλίας θεμάτων που θα ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών καθώς και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), έτσι ώστε να απαντούν στα διαφοροποιημένα τα γνωστικά επίπεδα.
  Όπου κριθεί αναγκαίο, να επικαιροποιηθούν τα προγράμματα σπουδών ή/και τα σχολικά εγχειρίδια ώστε να συγκλίνουν με τη λογική των θεμάτων της Τράπεζας ή/και αντίστροφα να συγκλίνουν ακόμη περισσότερο τα θέματα της Τράπεζας με την λογική των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων.
 • Να προσαρμοστούν αποτελεσματικότερα τα θέματα στο μαθητικό δυναμικό των ΕΝΕΕΓΥΛ καθώς και στη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Να διερευνηθούν οι παράγοντες που διαφοροποιούν τις απόψεις μεταξύ ειδικοτήτων, ιδιαίτερα στα Γενικά Λύκεια (παιδαγωγικός-ανατροφοδοτικός ρόλος, αξιολογικός ρόλος, επιμορφωτικός-ερευνητικός ρόλος κ.λπ.), ώστε να αμβλυνθούν αυτές οι διαφοροποιήσεις.
 • Θα πρέπει ίσως να ληφθούν μέτρα για την εκτόνωση της πίεσης που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την κάλυψη της ύλης, η οποία φαίνεται να έχει άμεσο α-ντίκτυπο στην ποιότητα της διδασκαλίας τους καθώς και τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών. Η μείωση μέρους της διδακτέας ύλης ή η αύξηση των ωρών διδασκαλίας κάποιου μαθήματος θα μπορούσαν να αποτελέσουν ενδεικτικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.
 • Να δοθούν κίνητρα στους/στις εκπαιδευτικούς, ώστε να αυξηθεί ο βαθμός συμμετοχής τους στη διαδικασία θεματοδότησης ή/και αξιολόγησης θεμάτων αλλά και τον σχολιασμό των αναρτημένων θεμάτων, ώστε αφενός να αυξηθεί ο βαθμός αποδοχής της Τράπεζας και αφετέρου η ποσότητα και ποιότητα των θεμάτων.
 • Να υποστηριχθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αξιολογική κρίση των θεμάτων της Τράπεζας, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εγκυρότητα αλλά και η αποδοχή των θεμάτων από την εκπαιδευτική κοινότητα.
 • Θα πρέπει να ενισχυθεί η αντικειμενικότερη στάθμιση του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων, ώστε να μην είναι κάποια από αυτά δυσανάλογα δύσκολα ή εύκολα για το σύνηθες επίπεδο των μαθητών. Να δοθεί η δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς να αξιολογούν όλα τα θέματα της ειδικότητάς τους ως προς το βαθμό δυσκολίας τους, σε ένα καθημερινά προσβάσιμο πεδίο εντός της περιοχής του κάθε θέμα-τος, ώστε τα θέματα της Τράπεζας να αποκτήσουν έναν σταθμισμένο βαθμό δυσκολίας, ο οποίος στη συνέχεια θα μπορεί να αντιστοιχηθεί και με μαθητικές ιδιαιτερότητες (π.χ. καθορισμός επιθυμητού βαθμού δυσκολίας των θεμάτων για συγκεκριμένη ομάδα μαθητών) αλλά και ως μηχανισμός αναθεώρησης ή διόρθωσης θεμάτων ή ακόμα και ως οδηγός για επιλογή θεμάτων διαμορφωτικής αξιολόγησης.
 • Να διατηρηθεί η δυνατότητα επιλογής του ενός από τα τρία κληρωμένα θέματα, η οποία προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες προσαρμογής της τελικής εξέτασης.
 • Να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης των θεμάτων που είχαν χαμηλό βαθμό αποδοχής για επιλογή σε προηγούμενες κληρώσεις.
 • Να εξεταστεί η δυνατότητα επιλογής από τον/την εκπαιδευτικό, εφόσον π.χ. εγκαίρως και αιτιολογημένα το αιτείται, να μπορεί να αποκλείσει ένα μικρό ποσοστό ενοτήτων από την κλήρωση, ώστε να μειωθεί το πρόβλημα της επιφανειακής κάλυψης της ύλης.
 • Να δοθεί η δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς, εφόσον το επιθυμούν, να λαμβάνουν το σύνολο των θεμάτων της τελικής εξέτασης από την Τράπεζα ή να τους δοθεί περισσότερος χρόνος για τη σύνταξη των δικών τους θεμάτων.
 • Να δημιουργηθεί μηχανισμός διαρκούς επανελέγχου των θεμάτων της Τράπεζας για πιθανά λάθη ή ασάφειες ή για μη ενδεδειγμένο βαθμό δυσκολίας.
 • Να μελετηθεί η δυνατότητα ενός συστηματικότερου ελέγχου των θεμάτων που αναρτώνται στην πλατφόρμα π.χ. προς την κατεύθυνση της μείωσης των αποκλίσεων του βαθμού δυσκολίας μεταξύ των διαφορετικών θεμάτων της ίδιας ενότητας για τελική εξέταση.
 • Να εμπλουτιστούν τα θέματα στην πλατφόρμα της Τράπεζας με λέξεις-κλειδιά (π.χ. περιεχόμενο, γνωστικό επίπεδο κ.λπ.) που θα διευκόλυναν τη στοχευμένη αναζήτησης θεμάτων.
 • Να προστεθεί πεδίο αναζήτησης στην πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων, με βάση τη δημοφιλία των θεμάτων από προηγούμενες αναζητήσεις χρηστών.
 • Να προστεθεί στην πλατφόρμα ένας μηχανισμός αποκλεισμού κλήρωσης θεμάτων από την ίδια ενότητα.
 • Να προσαρμοστεί διεπαφή στην Τράπεζα Θεμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή της λειτουργία και μέσω κινητών συσκευών, υποστηρίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο την εκπαιδευτική και κυρίως τη μαθητική κοινότητα.
 • Να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας ακόμη και σε περίπτωση κακόβουλων επιθέσεων.
 • Να εξεταστεί η δυνατότητα εύρεσης τρόπων διεύρυνσης και συστηματοποίησης της επικοινωνίας-συνεργασίας του Ι.ΕΠ. με την εκπαιδευτική κοινότητα, σε θέματα που αφορούν στην Τράπεζα.
 • Να δημιουργηθεί υποστηρικτικό υλικό από το Ι.Ε.Π. με αναλυτικές οδηγίες για τους τρόπους αξιοποίησης της Τ.Θ.Δ.Δ. ως αξιολογικού εργαλείου, ευθυγραμμισμένου, τόσο με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος όσο και με τα σχολικά εγχειρίδια αλλά και τις οδηγίες διδασκαλίας (π.χ. για την κατανομή της ύλης σε δια-θέσιμες ώρες, ανά μάθημα / ανά τάξη / ανά τύπο σχολείου κ.λπ.).
 • Να διερευνηθεί η δυνατότητα πιο ευέλικτων και λιγότερο αγχογόνων συνθηκών (ευελιξία ως προς τα παραδοτέα, μείωση του αριθμού και του όγκου εγγράφων & παραδοτέων κ.λπ.) αλλά και καλύτερων απολαβών με έγκαιρη καταβολή τους για τους/τις Συντονιστές/τριες και θεματοδότες/τριες.
 • Να αποφεύγει ίσως το Ι.Ε.Π. κάποιες αιφνιδιαστικές μεταβολές στα Προγράμματα Σπουδών ή τη διδακτέα ύλη, χωρίς προσυνεννόηση με τις ομάδες των θεματοδοτών/τριών, ώστε να μην προκύπτει έκτακτη ανάγκη τροποποίησης των θεμάτων κα-τά τη διάρκεια της θεματοθεσίας.
 • Να δοθεί η δυνατότητα από το Ι.Ε.Π., να βλέπουν και οι Συντονιστές/τριες το ίδιο ακριβώς περιβάλλον της πλατφόρμας που βλέπουν και οι θεματοδότες/τριες, ώστε να μπορούν να τους/τις καθοδηγούν και να διαγράφουν απευθείας προβληματικά θέματα, χωρίς την παρέμβαση του Ινστιτούτου.
 • Να εκπονηθούν από το Ι.Ε.Π. ενιαίες προδιαγραφές εκπόνησης θεμάτων αλλά και αξιολόγησής τους, ώστε να μην επαφίενται αυτές στη διακριτική ευχέρεια του/της εκάστοτε Συντονιστή/τριας.

Δείτε ΕΔΩ την έκθεση αξιολόγησης

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

photo
Η φωτογραφία που ανέβηκε στο Διαδίκτυο και μπλόκαρε εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα
Όταν ο ερασιτέχνης φωτογράφος και επιστήμονας Gaurav Agrawal ανέβασε μια φωτογραφία στο διαδίκτυο - δεν περίμενε ότι θα κατέστρεφε εκατομμύρια κινητά...
Η φωτογραφία που ανέβηκε στο Διαδίκτυο και μπλόκαρε εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα
glOSSA
«Μια ολιγάριθμη ομάδα να επιχειρεί να προσβάλει τον σκληρό πυρήνα μιας γλώσσας όπως είναι η συντακτική δομή της»
«Προσδοκούμε από το Ι.Ε.Π. να εισακούσει τις απόψεις των ειδικών επί του γνωστικού αντικειμένου αλλά και να μην επιτρέψει να υιοθετηθεί μια γλωσσικά...
«Μια ολιγάριθμη ομάδα να επιχειρεί να προσβάλει τον σκληρό πυρήνα μιας γλώσσας όπως είναι η συντακτική δομή της»