Φροντιστήρια-ιδιαίτερα: Πρόστιμα έως και 3 εκ.€ αν δεν αναρτούν ΑΦΜ και άδεια λειτουργίας
Οι σχετικές καταγγελίες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και εξετάζονται από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή ή τη Διυπουργική Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς..

Με εξοντωτικά πρόστιμα έως και 3 εκατομμύρια ευρώ, κινδυνεύουν πλέον να τιμωρηθούν επιχειρήσεις και άτομα, όπως φροντιστήρια, κέντρα εκπαίδευσης, καθηγητές που προσφέρουν φροντιστηριακά μαθήματα κάθε είδους, κ.α, στην περίπτωση που δεν αναρτούν στις διαδικτυακές τους ιστοσελίδες το ΑΦΜ και την άδεια λειτουργίας ή άσκησης επαγγέλματος.

Αυτό προβλέπεται σε άρθρο νέου νόμο που ψηφίστηκε προχτές, σχετικά με την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Οπως αναφέρει το σχετικό άρθρο, οι σχετικές καταγγελίες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και εξετάζονται από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή ή τη Διυπουργική Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 5019 που δημοσιεύθηκε προχτές σε ΦΕΚ (ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΛΟ ΕΔΩ) προβλέπονται από σύσταση συμμόρφωσης έως πρόστιμα από 5.000 έως και 1,5 εκ. ευρώ, (το οποίο διπλασιάζεται σε 3 εκ. € εάν εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου έχουν εκδοθεί σε βάρος του ίδιου παραβάτη περισσότερες από μια (1) αποφάσεις επιβολής προστίμου), σε φορείςπου δεν αναρτούν στο διαδικτυο πληροφορίες όπως:

α) τον αριθμό της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, στις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,

β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου του προσώπου,

γ) τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αν το πρόσωπο ασκεί εμπορική δραστηριότητα.

 Αναλυτικά, το άρθρο προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 15: Μέτρα ρύθμισης παρεχόμενων πληροφοριών στο διαδίκτυο

1.Οι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας οφείλουν να παρέχουν με διαφανή τρόπο και σε σημείο ευχερώς και άμεσα αντιληπτό από τον καταναλωτή τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του π.δ. 131/2003 (Α' 116) και ιδίως:

α) τον αριθμό της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, στις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,

β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου του προσώπου,

γ) τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αν το πρόσωπο ασκεί εμπορική δραστηριότητα.

2.Οι πάροχοι υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, η οποία συνίσταται στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχομένων από έναν αποδέκτη υπηρεσίας, διασφαλίζουν ότι μόλις αντιληφθούν ή ενημερωθούν ότι φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας δεν συμμορφώνεται με την παρ. 1 του παρόντος, καθώς και τα άρθρα 4 και 5 του π.δ 131/2003 αποσύρουν, χωρίς χρονοτριβή, το περιεχόμενο που δεν πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις ή καθιστούν την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη.

3.Οι καταγγελίες για την παράβαση των παρ. 1 και 2 του παρόντος, καθώς και των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 131/2003 υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και εξετάζονται από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή ή τη Διυπουργική Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς. Σε περίπτωση παράβασης, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί:

α) να επιβάλλει μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

αα) σύσταση συμμόρφωσης εντός προθεσμίας και άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον ή, αν ο παραβάτης έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον,

αβ) πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Αν εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου έχουν εκδοθεί σε βάρος του ίδιου παραβάτη περισσότερες από μια (1) αποφάσεις επιβολής προστίμου, το ανώτατο ύψος του προστίμου ορίζεται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ,

β) αφαίρεση διαφημιστικού περιεχομένου που δεν συμμορφώνεται με την παρ. 1, από τους ιστοτόπους που το έχουν αναρτήσει,

γ) προσωρινή απενεργοποίηση ονόματος χώρου με κατάληξης ή.ελ ιστοτόπου που δεν συμμορφώνεται με την περ. β) ή έχει επανειλημμένα αναρτήσει διαφημίσεις που δεν συμμορφώνονται με την παρ. 1, με εντολή στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία προβαίνει σε προσωρινή απενεργοποίηση του ονόματος χώρου.

4.Για την επιβολή των κυρώσεων της περ. α) της παρ. 3 λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

α) η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια της παράβασης,

β) προηγούμενες παραβάσεις του παρόντος,

γ) το οικονομικό όφελος από την παράβαση, εφόσον το σχετικό στοιχείο είναι διαθέσιμο.

5.Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά την παρ. 6 εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α' 190).

6.Περίληψη των αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλεται η κύρωση της περ. α) της παρ. 3, δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, εφόσον το ύψος του προστίμου είναι μεγαλύτερο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και ανεξαρτήτως του ύψους του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής. Η περίληψη περιλαμβάνει ιδίως την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, την έδρα, περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν πρόστιμο.

Τα άρθρα 4 και 5 του π.δ. 131/2003

Άρθρο 4
Υποχρεωτικά παρεχόμενες γενικές πληροφορίες


1.Ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 9 του άρθρου 4 του Ν. 2251 /1994 (Α' 191) να προσφέρει στους αποδέκτες του και στις αρμόδιες αρχές εύκολη, άμεση και συνεχή πρόσβαση στις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:
(α) επωνυμία του φορέα παροχής της υπηρεσίας,
(β) γεωγραφική διεύθυνση στην οποία ο φορέας είναι εγκατεστημένος,
(γ) στοιχεία που να επιτρέπουν την ταχεία επαφή και την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το φορέα παροχής της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης,
(δ) εφόσον ο φορέας είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό μητρώο, ή παρόμοιο δημόσιο μητρώο, το οικείο μητρώο και τον αριθμό εγγραφής του σε αυτό, ή ισοδύναμο τρόπο αναγνώρισης στο μητρώο αυτό,
(ε) εφόσον η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, τα στοιχεία της σχετικής εποπτικής αρχής,
(στ) όσον αφορά τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα,
επαγγελματική ένωση ή παρόμοιο όργανο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών,
επαγγελματικό τίτλο και το κράτος μέλος που τον έχει χορηγήσει,
μνεία των επαγγελματικών κανόνων που ισχύουν στο κράτος μέλος εγκατάστασης, καθώς και του τρόπου πρόσβασης σ’ αυτούς.
(ζ) εφόσον η δραστηριότητα που ασκεί ο φορέας υπόκειται σε ΦΠΑ, τον αριθμό αναγνώρισης που προβλέπεται από το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας κύκλου εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 2859/ 2000 (Α' 248) «κύρωση του κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας».
2.Όταν οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας αναφέρονται σε τιμές, αυτές πρέπει να αναγράφονται σαφώς και επακριβώς και, ειδικότερα να διευκρινίζεται αν περιλαμβάνουν φόρο και έξοδα αποστολής.

Άρθρο 5
Υποχρεωτικά παρεχόμενες πληροφορίες

Οι εμπορικές επικοινωνίες που συνιστούν υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας ή αποτελούν μέρος της οφείλουν να πληρούν τους ακόλουθους όρους:
(α) η εμπορική επικοινωνία πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμη,
(β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνεται η εμπορική επικοινωνία πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμο,
(γ) οι προσφορές όπως είναι οι εκπτώσεις, τα πριμ και τα δώρα, στο μέτρο που επιτρέπονται, πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμες, η πρόσβαση στους όρους υπό τους οποίους μπορεί κανείς να επωφεληθεί από τις προσφορές πρέπει να είναι εύκολη, οι δε όροι να παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς,
(δ) οι διαφημιστικοί διαγωνισμοί ή παιχνίδια, στο μέτρο που επιτρέπονται, οφείλουν να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα, η πρόσβαση στους όρους συμμετοχής πρέπει να είναι εύκολη, οι δε όροι να παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Ανατροπή! Ο νεκρός σε στύλο της ΔΕΗ ήταν ο πρώην δημοσιογράφος Απόστολος Φουρνατζόπουλος

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

σχολειο μαθητές
Στην παιδεία λέμε ΝΑΙ (στον ρυθμό του γνωστού τραγουδιού του Λουκιανού) - Ακούστε το
«Στην παιδεία λέμε ΝΑΙ, τη δημόσια λέμε ΝΑΙ, στις αυξήσεις λέμε ΝΑΙ, στις προσλήψεις λέμε ΝΑΙ, στα παιδάκια λέμε ΝΑΙ, στα μαθήματά μας ΝΑΙ, ΟΧΙ στον...
Στην παιδεία λέμε ΝΑΙ (στον ρυθμό του γνωστού τραγουδιού του Λουκιανού) - Ακούστε το
ethniki trapeza
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία