ellinika_panepistimia
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης - Δικαιολογητικά

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που αφορά την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Περιοδοντολογία»

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης:

«Το γνωστικό αντικείμενο της Περιοδοντολογίας περιλαμβάνει τη μορφολογία, φυσιολογία και παθολογία (βιολογία, μικροβιολογία και ανοσολογία) των περιοδοντικών ιστών, καθώς και τη διάγνωση και θεραπεία των νόσων των περιοδοντικών ιστών, την προετοιμασία των περιοδοντικών και στοματικών ιστών για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων, την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων, τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και τέλος, την διάγνωση και θεραπεία των περιεμφυτευματικών νόσων. Τέλος, περιλαμβάνει την Περιοδοντική Παθολογία που προσδιορίζεται ως το αντίστοιχο του διεθνώς ισχύοντος όρου Periodontal Medicine, με περιεχόμενο τις συσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ περιοδοντίου και συστεμικών νόσων και καταστάσεων».

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή (επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β’ 225) υπουργικής απόφασης όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/ Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοιας.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή (επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών 

- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. - Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή καθηγητή πρώτης βαθμίδας υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο (άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης- Β’ 225) και δεν χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (περ. Α και Β) υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πώς θα γίνεις εκπαιδευτής ενηλίκων με μισθό 2.600 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ανάγνωση στο σκοτάδι, μαθητής, φακός, βιβλίο
Παιδικές Βιβλιοθήκες και βιβλίο: το μέλλον των παιδιών περνάει από τη βιβλιοθήκη
«Οι βιβλιοθήκες αποτελούν ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για τα παιδιά ώστε να εξερευνήσουν και να ακολουθήσουν τα ενδιαφέροντά τους»
Παιδικές Βιβλιοθήκες και βιβλίο: το μέλλον των παιδιών περνάει από τη βιβλιοθήκη
anoia.jpg
Πώς μπορεί η υψηλή αρτηριακή πίεση να συμβάλει στην ανάπτυξη άνοιας
Για την έρευνα συλλέχθηκαν πληροφορίες από μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου, γενετικές αναλύσεις και δεδομένα παρατήρησης από χιλιάδες ασθενείς για...
Πώς μπορεί η υψηλή αρτηριακή πίεση να συμβάλει στην ανάπτυξη άνοιας