Εκπαίδευση
Συνολικά η αμοιβή των βαθμολογητών δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 700 ευρώ – Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και τις οδηγίες για τους βαθμολογητές

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» καλεί αποκλειστικά επιμορφωτές του Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ που ενδιαφέρονται για συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, η αμοιβή για κάθε βαθμολόγηση ψηφιακού δοκιμίου ανέρχεται σε 7 ευρώ. Συνολικά η αμοιβή δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 700 ευρώ, δηλαδή συνεργάτης μπορεί να αναλάβει μέχρι 100 βαθμολογήσεις ψηφιακών δοκιμίων.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη.

Δείτε εδώ αναλυτικά οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος κάθε υποψηφίου συνοδεύεται με την απόδοση τυχαίου αριθμού, για την κατάταξη τους σε περίπτωση ισοβαθμίας και κυρίως για την επιλογή συνεργατών στην περίπτωση που οι υποψηφιότητες ξεπεράσουν το προσδιορισμένο πλήθος θέσεων ανά ρόλο, όπως παρατίθεται στον πίνακα της ενότητας Κ1.1.

Εφόσον προσέλθει μικρότερος αριθμός υποψηφίων από τις προβλεπόμενες θέσεις, τότε μπορούν να ανατεθούν περισσότερες βαθμολογήσεις ανά συνεργάτη και μέχρι 100 κατά μέγιστο.

Για τις περιπτώσεις συστάδων ειδικοτήτων με πολλαπλές υποδιαιρέσεις, η κατανομή των βαθμολογήσεων δύναται να επιμεριστεί σε συνεργάτες συναφούς ειδικότητας στην περίπτωση που δεν εκδηλωθεί το αναμενόμενο ενδιαφέρον για την πλήρη κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων, όπως παρατίθεται στον πίνακα της ενότητας Κ1.1.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η συνέχιση και η μετεξέλιξη της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως «Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.» και υλοποιήθηκε για ένα μέρος των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμματικών περιόδων (Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 και ΕΣΠΑ 2007-2013).

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της παρούσας πράξης περιλαμβάνονται:

- Η μετεξέλιξη της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., η οποία αφορά:

  • στην επικαιροποίηση και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες παιδαγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εμπειρία και τα αποτελέσματα της αντίστοιχης προηγούμενης δράσης,
  • στην επέκταση της επιμόρφωσης σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που σημαίνει την ανάπτυξη μιας σειράς υποδομών και ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξή της (περιεχόμενο και υλικό επιμόρφωσης, επιμορφωτές, συστήματα υποστήριξης κ.α.) και συνεπάγεται τη ριζική αύξηση του πλήθους των εν δυνάμει επιμορφούμενων εκπαιδευτικών,
  • στην ανάπτυξη και υλοποίησή της επιμόρφωσης σε δυο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων: α) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.) και β) Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.), ο συνδυασμός των οποίων θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).

Η εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., οι οποίοι θα συμπληρώσουν και θα εμπλουτίσουν (πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη, νέοι κλάδοι) το υπάρχον Μητρώο επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. και οι οποίοι, μετά από κατάλληλες δοκιμασίες πιστοποίησης, μαζί με τους υπάρχοντες επιμορφωτές Β' επιπέδου Τ.Π.Ε., θα αναλάβουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

  • Η επιμόρφωση 30.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.
  • Η επιμόρφωση 5.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.
  • Η πιστοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. και επιπρόσθετα διαδικασίες πιστοποίησης σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.), καθώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε..
  • Η ανάπτυξη – προσαρμογή - λειτουργία υποδομών, επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων, συστημάτων και μηχανισμών για την υλοποίηση και υποστήριξη των επιμέρους δράσεων της Πράξης.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 28/02/2023, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Επιθυμητός χρόνος έναρξης της σύμβασης: Δεκέμβριος 2022.

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χρονικά χωρίς περιορισμό έως την λήξη της Πράξης/Έργου για σοβαρό λόγο, ή σε περίπτωση χρονικής παράτασης της Πράξης/του Έργου, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψης σύμβασης και των τυχόν ανανεώσεων αυτής σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά την ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου, ως ισχύει.

Στην περίπτωση που ο συνεργάτης είναι δημόσιος υπάλληλος, θα πρέπει υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει στο ΙΤΥΕ το αίτημα άδειας απασχόλησης που θα έχει υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο του φορέα απασχόλησης του και θα καλύπτει τουλάχιστον την παραπάνω αναφερόμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης. Την άδεια άσκησης πρόσθετου έργου οφείλει να την προσκομίσει το αργότερο έως τον χρόνο εκκαθάρισης/πληρωμής της αμοιβής του, ειδάλλως λύεται η σύμβαση.

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

Η συνολική αμοιβή του/της συνεργάτη/ιδας για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι συνάρτηση του έργου που θα αναλάβει στο πλαίσιο της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβή για κάθε βαθμολόγηση ψηφιακού δοκιμίου ανέρχεται σε 7,00 €. Συνολικά η αμοιβή δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 700 € ήτοι συνεργάτης μπορεί να αναλάβει μέχρι 100 βαθμολογήσεις ψηφιακών δοκιμίων. Για κάθε θέση η εκτιμώμενη αμοιβή ανά συνεργάτη θα προκύψει από το πλήθος των βαθμολογήσεων που θα ανατεθούν σε συνδυασμό με το πλήθος των προβλεπόμενων θέσεων που θα καλυφθεί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην παρούσα πρόσκληση, όπως προσδιορίζεται με τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στον πίνακα της ενότητας Κ1.1.

Στο προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνεται o αναλογών ΦΠΑ και κάθε νόμιμη παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οι κατά νόμο προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον απαιτείται.

Η συμφωνηθείσα αμοιβή καταβάλλεται απολογιστικά, ανάλογα με το πλήθος των ψηφιακών δοκιμίων που θα ανατεθούν και θα βαθμολογηθούν από τον αντισυμβαλλόμενο, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στην πράξη/έργο, μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη πληρωμή.

Στην περίπτωση που ο συνεργάτης είναι δημόσιος υπάλληλος, το ποσό της σύμβασης δύναται να προσαρμοστεί προκειμένου να τηρηθούν οι περιορισμοί που τίθενται από την εθνική νομοθεσία, τον οδηγό διαχείρισης της Πράξης/Έργου και τον Οδηγό Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του ΙΤΥΕ σχετικά με την μεθοδολογία καθορισμού της ωριαίας αποζημίωσης, τον καθορισμό των ωρών απασχόλησής τους και τα ανώτατα όρια αμοιβών.

Απαιτούμενα προσόντα

1. Μέλος του Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. της συστάδας, καθώς και του κλάδου/ειδικότητας (όπου αναφέρεται) που αντιστοιχεί στον ρόλο τον οποίο αφορά η πρότασή του (σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 1843/ 06.05.2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΥΕ, ΑΔΑ:9Γ5Ν46941Δ-ΑΘΥ)

2. Εργασιακή εμπειρία ως Επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΤΠΕ σε προγράμματα «Προχωρημένης Επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» (Β2 επίπεδο ΤΠΕ) είτε σε προγράμματα «Ολοκληρωμένης Επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» (Β’ επίπεδο ΤΠΕ).

Για την πιστοποίηση των ως άνω απαιτούμενων προσόντων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κατά τους όρους της παρούσας απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των προτάσεων προκύψουν περισσότεροι υποψήφιοι από το προδιαγεγραμμένο πλήθος θέσεων σε κάποιο πακέτο εργασιών, τότε οι υποψήφιοι κατατάσσονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τον τυχαίο αριθμό που τους αποδίδεται κατά την καταχώρηση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πληροφοριακό σύστημα της πράξης.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 08/12/2022.

Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης (MIS) (https://e- pimorfosi.cti.gr/mis/home), υπό την προϋπόθεση της απόκτησης κωδικών πρόσβασης και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό εγχειρίδιο εδώ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι, με δεδομένο ότι ανήκουν στα Μητρώα της Πράξης, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου που αναλαμβάνουν και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, υποχρεούνται να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις της θέσης για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον:

 Αποφάσεις Σύστασης Μητρώων, όπως έχουν επικαιροποιηθεί και ισχύουν. Για την αναφορά σε αυτές αρκεί ο αριθμός δημοσίευσης στην διαύγεια (ΑΔΑ).

Η ζητούμενη εργασιακή εμπειρία ως Επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΤΠΕ αποδεικνύεται με την αναφορά στους κωδικούς προγραμμάτων Β2 ή Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα οποία ο υποψήφιος έχει αποδεδειγμένα διδάξει.

Πρόταση συνεργασίας, με τον Ρόλο και το αντίστοιχο Πακέτο Εργασιών/ Εργασίες στο πλαίσιο του έργου, που επιθυμούν να αναλάβουν (από τα παραπάνω αναφερόμενα), με μέγιστο πλήθος έως έναν (1) Ρόλο με το αντίστοιχο Πακέτο Εργασιών/ Εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική ιδιότητα και την εμπειρία τους. Η πρόταση συνεργασίας συμπληρώνεται στο περιβάλλον κάθε συνεργάτη και είναι προσβάσιμη μέσω του προσωπικού λογαριασμού στο πληροφοριακό σύστημα του έργου (https://e- pimorfosi.cti.gr/mis/home).

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

hoynta.jpg
Μνήμες από την εκπαίδευση επί Χούντας: Το πειθαρχικό δίκαιο για τους εκπαιδευτικούς και το ποινολόγιο για τους μαθητές
57 χρόνια πριν τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές
Μνήμες από την εκπαίδευση επί Χούντας: Το πειθαρχικό δίκαιο για τους εκπαιδευτικούς και το ποινολόγιο για τους μαθητές
dictionary-lexiko-xenes_glosses-foreign_lagnuage.jpg
Πως λέμε στα ελληνικά: σέλφι, σπικάζ, ρίαλ εστέιτ ή μπίζνες πλαν;
Επειδή σε λίγο, για να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας ή για να δούμε τηλεόραση, θα χρειαζόμαστε πτυχίο αγγλικής φιλολογίας, μήπως είναι πιο εύκολο να τα...
Πως λέμε στα ελληνικά: σέλφι, σπικάζ, ρίαλ εστέιτ ή μπίζνες πλαν;