Μεταθέσεις Δ.Ε: Αλαλούμ για νεοδιόριστους που υπηρέτησαν το 2018-19 ως αναπληρωτές σε δυσπρόσιτα
Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας: Η εγκύκλιος διπλασιαζει τα μόρια μετάθεσης στις κατηγοριες ΙΑ και ΙΒ ενω να παραβλέπει εντελώς την κατηγορια ΙΓ!

Ενα ακόμα αλαλούμ στην εκπαίδευση φαίνεται πως έχει προκύψει με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε, και συγκεκριμένα σε όσους νεοδιόριστους υπηρέτησαν την περίοδο 1/9/2018 έως 29/1/2019 σε σχολείο ΙΓ κατηγορίας ως αναπληρωτές.

Οπως αποκαλύπτει σήμερα το alfavita.gr, η εγκύκλιος για τις μεταθέσεις φαίνεται ότι ...ξέχασε την αναμοριοδότηση που έγινε το 2018, με αποτέλεσμα να διπλασιαζει τα μόρια μετάθεσης στις κατηγοριες ΙΑ και ΙΒ ενω παραβλέπει εντελώς την κατηγορια ΙΓ!

Στην εγκύκλιο μεταθέσεων ΔΕ 2022 γίνεται αναφορά στο θέμα στην παρ. 8.4 της σελ. 29-30. Στο σημείο εκείνο βλέπουμε  αναφορά στη νομοθεσία του άρθρου 5Α του ν. 384/2010 (71Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4283/2014 (189 Α) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κείμενο του συγκεκριμένου νόμου στον οποίο η παραπομπή στην κατανομή σχολείων της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 έχει από 1/9/2018 αλλάξει από τη νέα κατανομή της Υ.Α. 133529/ΓΔ4/2018 - ΦΕΚ 3941/Β/11-9-2018.

Η συγκεκριμένη παράλειψη, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό που εντόπισε το πρόβλημα, έχει ως αποτελεσμα η εγκύκλιος να διπλασιαζει τα μόρια μετάθεσης στις κατηγοριες ΙΑ και ΙΒ ενώ παραβλέπει εντελώς την κατηγορια ΙΓ και την επανακατανομή  στις κατηγορίες σχολείων της Υ.Α. 133529/ΓΔ4/2018 - ΦΕΚ 3941/Β/11-9-2018!

Το σφαλμα

ΜΗ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/9/2018 έως 29/1/2019

• Η νομοθεσία στην οποία αναφέρεται η παρ 8.4 της εγκυκλίου μεταθέσεων Δ.Ε 2022 με (Αρ. Πρωτ.: 126437/Ε2).
• Οι αλλαγές στις παραπομπές του άρθρου 5Α του ν. 384/2010 (71Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4283/2014 (189 Α) οι οποίες δυστυχώς δε λήφθηκαν υπόψη με αποτέλεσμα να προκύπτει αδικία στο μη διπλασιασμό των μορίων δυσμενών συνθηκών διαβίωσης κατηγορίας ΙΓ όσων υπηρέτησαν ως αναπληρωτές την περίοδο 1/9/2018 έως 29/1/2019, ενώ ταυτόχρονα για την ίδια περίοδο προβλέπεται διπλασιασμός για μικρότερες κατηγορίες.

Το σημείο στην εγκύκλιο μεταθέσεων 2022 (σελ. 29-30 παρ.8.4) στην οποία φαίνεται να μην έχουν ληφθεί υπόψη οι αλλαγές στην παραπομπή του άρθρου 5Α του ν. 3848/2010 (71Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.4283/2014 (189 Α)

κατηγορίες σχολείων και μορια για μεταθεσεις

Επεξήγηση της αλλαγής στην παραπομπή του άρθρου 5Α του ν. 3848/2010 (71Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.4283/2014 (189 Α)

μοριοδοτηση σχολείων για μεταθεσεις

Επομένως από την περίοδο 1/9/2018 έως 29/1/2019 η εφαρμογή του άρθρου 5Α του ν. 3848/2010 (71Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4283/2014 (189 Α) δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθώς στο παραπάνω νόμο γίνεται αναφορά σε κατηγοριοποίηση της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 η οποία από 1/9/2018 έχει αλλάξει από την Υπουργική Απόφαση 133529/ΓΔ4/2018 - ΦΕΚ 3941/Β/11-9-2018.

Μάλιστα η Υπουργική Απόφαση 133529/ΓΔ4/2018 - ΦΕΚ 3941/Β/11-9-2018 κάνει λόγο για επανακατανομή των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, σε Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, και ΙΓ. Η λέξη επανακατανομή δε σημαίνει προσθήκη αλλά επανακαθορίζει τα δεδομένα χωρίς να ταυτίζει το ΙΑ και ΙΒ της παλιάς κλίμακας με τα ΙΑ και ΙΒ της καινούριας.

μορια σχολείων για μεταθεσεις

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω ο διπλασιασμός στις ΙΑ και ΙΒ κατηγορίες είναι αδιαμφισβήτητα σωστός καθώς τόσο το άρθρο 5Α του ν. 3848/2010 (71Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4283/2014 (189 Α) όσο και η παραπομπή της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 βρίσκονταν σε ισχύ.

Όμως από 1/9/2018 έως 29/1/2019 αν διπλασιαστούν μόνο τα ΙΑ και ΙΒ τότε:

• Δε λαμβάνεται η επανακατανομή στις κατηγορίες δυσμενών συνθηκών της Υπουργική Απόφασης 133529/ΓΔ4/2018 - ΦΕΚ 3941/Β/11-9-2018 ενώ θεωρείται λανθασμένα ότι βρίσκεται σε ισχύ η κατηγοριοποίηση της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 .
• Γίνεται λανθασμένη ταύτιση της ΙΑ και ΙΒ τόσο στην κατανομή της Υ.Α. 133529/ΓΔ4/2018 - ΦΕΚ 3941/Β/11-9-2018 όσο και στην κατανομή της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 παραβλέποντας εντελώς τη λέξη και την έννοια της επανακατανομής.

Επομένως από 1/9/2018 έως 29/1/2019 και με βάση όλα τα παραπάνω θα μπορούσε: 

• Είτε να μη γίνει διπλασιασμός σε καμία κατηγορία εφόσον έχουμε την επανακατανομή των κατηγοριών της Υπουργικής Απόφασης 133529/ΓΔ4/2018 - ΦΕΚ 3941/Β/11-9-2018 και η εφαρμογή του άρθρου 5Α του ν. 3848/2010 (71Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4283/2014 (189 Α) στηρίζεται στην παλιά κατανομή της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996.
• Είτε να γίνει διπλασιασμός και στα ΙΑ, ΙΒ και στη ΙΓ.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που αναφέρεται στην παρ.8.4 της εγκυκλίου μεταθέσεων χρήζει επανέλεγχο της
νομικής του υπόστασης.

Οι 13 κατηγορίες των σχολείων

 

Στο ΦΕΚ 3941Β/2018 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων.»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο τον εξορθολογισμό της υφιστάμενης κατάταξής τους σε κατηγορίες.

Τα βασικά κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι αυτά που ορίζονται στο Π.Δ. 111/2016 (ΦΕΚ 193, τ. Α’/18-10-2016) και είναι:

  1. ο πληθυσμός της έδρας των σχολείων,
  2. οι συνθήκες διαβίωσης  των εκπαιδευτικών,
  3. η οργανικότητα,
  4. η απόσταση των σχολείων από την έδρα του νομού,
  5. οι συγκοινωνιακές συνθήκες
  6. το υψόμετρο

Στην κατηγορία ΙΓ κατατάσσονται:

α) μονοθέσιες και διθέσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν στην κατηγορία των δυσπρόσιτων, καθώς και τα δημοτικά σχολεία της Μεγίστης και των Ψαρών,

β) οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην ίδια έδρα με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του α.»

Εκτός των ανωτέρω, για τη διαμόρφωση της πρότασης που υποβλήθηκε προς τα αρμόδια όργανα, από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ λήφθηκαν υπόψη και τα παρακάτω:

  1. Η πρότερη μοριοδότηση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Οι προτάσεις των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.
  3. Η γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών.

Στην ανωτέρω Υ.Α ορίζεται ακόμη ότι:

Α) ως δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζουμε όλες τις σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ από το σχολικό έτος 2018-2019 και

Β) Οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατατάσσονται στην κατηγορία των σχολικών μονάδων της ίδιας Δημοτικής Κοινότητας ή Τοπικής Κοινότητας και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτές λαμβάνουν τα μόρια της κατηγορίας αυτής αυξανόμενα κατά πέντε (5) μόρια.

Με την παρούσα υπουργική απόφαση επικαιροποιήθηκε, μετά από την παρέλευση δεκαετιών, η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων, εξισώθηκε η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στην ίδια δημοτική/τοπική κοινότητα να λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μορίων.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Κύκλωμα «εξαφάνισε» δυο μαθήτριες

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 26/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα