Προσλήψεις στο ΙΚΥ με μισθό 2.250 ευρώ
Σε προσλήψεις στο ΙΚΥ με μισθό 2.250 ευρώ προχωρά το ΙΚΥ - Αναλυτικά η προκήρυξη

Σε πέντε προσλήψεις διοικητικού προσωπικού με οκτάμηνη σύμβαση και συνολικό μισθό 2.250 προχωρά το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, αντικείμενο του προς ανάθεση έργου είναι η παροχή διοικητικής-διαχειριστικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131467 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020 (εφεξής «Πρόγραμμα») και συμπεριλαμβάνει τα εξής:

α) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος, των σχετικών χρονικών και λοιπών ποσοτικών και ποιοτικών όρων και διαρκής μέριμνα για την προσήκουσα τήρησή τους.

β) Παρακολούθηση και έλεγχο φακέλων υποψηφιότητας (αιτήσεις, δικαιολογητικά) καθώς και των φακέλων υποτρόφων (συμβάσεις υποτροφίας, παραδοτέα, πληρωμές κ.λπ.).

γ) Υποστήριξη υποτρόφων και επικοινωνία με τις Γραμματείες ή άλλα αρμόδια όργανα Τμημάτων/Σχολών όπου φοιτούν οι υπότροφοι.

δ) Σύνταξη και επεξεργασία των κατά περίπτωση απαιτούμενων σχεδίων εγγράφων για την υλοποίηση του Προγράμματος.

ε) Συγκέντρωση και τήρηση του κατά περίπτωση απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού. 

στ) Διενέργεια ελέγχων για τη διασφάλιση της ορθής και εμπρόθεσμης υλοποίησης του Προγράμματος.

ζ) Ενημέρωση-καταχώριση στοιχείων υποτροφιών (υποτρόφων και υποψηφίων υποτρόφων) στο Πληροφοριακό Σύστημα του Ι.Κ.Υ., από την φάση υποβολής αίτησης-πρότασης μέχρι την ολοκλήρωση της υποτροφίας και των σχετικών προγραμμάτων υποτροφιών.

η) Καταχώριση εγγράφων, δικαιολογητικών κ.λπ., τακτοποίηση φακέλων, αρχειοθέτηση κ.τ.λ. 

θ) Οποιοδήποτε άλλο συναφές έργο ανατεθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αντίστοιχη σύμβαση έργου με το Ι.Κ.Υ. (εφεξής «Σύμβαση»). 1.2 Ο εξωτερικός συνεργάτης θα υποβάλλει κάθε μήνα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς, το εξής παραδοτέο:

Μηνιαίες αναφορές-εκθέσεις πεπραγμένων, στις οποίες αποτυπώνεται το συγκεκριμένο έργο και οι ενέργειες που έχει υλοποιήσει την αντίστοιχη περίοδο, ανάλογα με την πρόοδο του έργου.

1.3 Η αποδοχή και έγκριση του ανωτέρω παραδοτέου από το αρμόδιο όργανο του Ι.Κ.Υ. αποτελεί την πιστοποίηση καλής εκτέλεσης του έργου.

Απαιτούμενα προσόντα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα Ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

6.1.1. Είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.

6.1.2 Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) σε επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου.

6.1.3 Δεν εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής·

β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε·

γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή·

δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

6.1.4 Υποψήφιος/α που έχει ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει αποδεδειγμένα άριστα στην Ελληνική γλώσσα.

6.2 Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

6.3 Τα ανωτέρω προσόντα αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση και δεν μοριοδοτούνται.

6.4 Δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την παρούσα πρόσκληση: 

Όσοι υπηρετούν ή έχουν ενεργή σύμβαση καθ’ οιονδήποτε τρόπο με υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι συνταξιούχοι.

6.5 Τα προσόντα των ενδιαφερομένων θα πιστοποιούνται με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικά. Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Μοριοδοτούμενα προσόντα

7.1 Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων (5-10 μόρια).

Μοριοδοτείται ένα (1) μόνο πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ, το οποίο δηλώνεται στην αίτηση υποψηφιότητας.

Στην περίπτωση πτυχίου/διπλώματος της αλλοδαπής, η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας του τίτλου σπουδών προς την βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής, καθορίζεται βάσει βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ). Στην αξιολογική κλίμακα «Καλώς», «Λίαν Καλώς» και «Άριστα», χορηγούνται 5, 6,5 και 8,5 μόρια αντιστοίχως, ενώ στην περίπτωση που δεν βεβαιώνεται αντιστοιχία βαθμού ήαξιολογικής κλίμακας χορηγούνται 5 μόρια.

7.2 Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μάστερ), με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων (5-10 μόρια). Στην περίπτωση που στον μεταπτυχιακό αναγράφεται μόνο η αξιολογική κλίμακα «Καλώς», «Λίαν Καλώς», «Άριστα», χορηγούνται 5, 6,5 και 8,5 μόρια αντιστοίχως.

Μοριοδοτείται μόνο ένας (1) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Μάστερ).

Στην περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου της αλλοδαπής, η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας του μεταπτυχιακού τίτλου προς την βαθμολογική κλίμακα ή αξιολογική κλίμακα μεταπτυχιακών τίτλων της ημεδαπής, καθορίζεται βάσει βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ). Στην αξιολογική κλίμακα «Καλώς», «Λίαν Καλώς» και «Άριστα», χορηγούνται 5, 6,5 και 8,5 μόρια αντιστοίχως, ενώ στην περίπτωση που δεν βεβαιώνεται αντιστοιχία βαθμού ή αξιολογικής κλίμακας χορηγούνται 5 μόρια.

7.3 Διδακτορικός τίτλος: Χορηγούνται 15 μόρια. Μοριοδοτείται ένας (1) μόνο διδακτορικός τίτλος.

Για τους διδακτορικούς τίτλους της αλλοδαπής απαιτείται και σχετική πράξη αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

7.4 Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας: Χορηγούνται 3, 5 και 7 μόρια για την πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Β2, Γ1 και Γ2 αντιστοίχως. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός τίτλου για την ίδια ξένη γλώσσα, μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος. Μοριοδοτείται η γνώση μόνο μίας (1) ξένης γλώσσας.

7.5 Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στην περίπτωση κατοχής εμπειρίας, χορηγούνται πέντε (5) μόρια συνολικά για εμπειρία έως έξι (6) μήνες και δέκα (10) μόρια συνολικά για εμπειρία άνω των έξι (6) μηνών. 

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

kalpi-ekloges-kalpi-ekloges-1280x720.jpg
Αποτελέσματα εκλογών ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού συμβουλίου
Οι εκπαιδευτικοί των νησιών μας με τη μαζική τους παρουσία έδωσαν μία ηχηρή απάντηση στην προσπάθεια του Υπουργείου να πλήξει τη λειτουργία των...
Αποτελέσματα εκλογών ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού συμβουλίου