ειδική αγωγή σεμινάριο
Και διευκρινίσεις για τη μεταφορά οργανικών θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων στη γενική Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης θα καλέσουν από 10.01.2022 μέχρι και 17.01.2022 τους μόνιμους εκπαιδευτικούς   των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη Γενική Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, να δηλώσουν έως και πέντε (5) σχολικές μονάδες της αντίστοιχης περιοχής μετάθεσης.

Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης οι θέσεις των οποίων μεταφέρθηκαν στη Γενική εκπαίδευση

Το έγγραφο

 στο ΦΕΚ 4438Β΄/25.09.2021 δημοσιεύτηκε, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 116 του ν. 4821/2021, η ΥΑ με αριθ. 118160/Θ2/21.9.2021 «Μεταφορά οργανικών θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών των μαθημάτων της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης (Μ.Ι.Θ.) του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α’ 136)».

 στο ΦΕΚ 5775Β΄/10.12.2021 δημοσιεύτηκε, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 237 του ν. 4823/2021, η ΚΥΑ με αριθ. 161260/Θ2/9.12.2021 «Μεταφορά οργανικών θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων στη γενική Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Ειδικότερα και σε ότι αφορά στην τοποθέτηση των μόνιμων εκπαιδευτικών, των οποίων η θέση μεταφέρθηκε με τις ανωτέρω αποφάσεις, ισχύουν τα ακόλουθα:

 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 116 του ν. 4821/2021 και την παρ. 4 του άρθ. 237 του ν. 4823/2021 η τοποθέτηση των ανωτέρω εκπαιδευτικών πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε μία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, βάσει των σχετικών δηλώσεων προτίμησης που υποβάλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία μεταφέρεται η θέση. Εφόσον περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ίδιες προτιμήσεις σχολικών μονάδων κατά την ανωτέρω διαδικασία, συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και των δηλώσεων προτίμησής τους. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση σε καμία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλούνται να δηλώσουν σχολικές μονάδες πριν τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων και τα επόμενα σχολικά έτη, έως και την κατάληψη οργανικής θέσης. Οι τοποθετήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, πριν από την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σε κενή οργανική θέση σχολικής μονάδας της περιοχής μετάθεσης στην οποία έχει μεταφερθεί η οργανική θέση.

 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθ. 237 ν. 4823/2021: «7. Οι διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 3432/2006 που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τοποθέτηση των νέων Διευθυντών στα Ε.Σ., σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 117 του παρόντος. Οι παρ. 2 έως και 6 του παρόντος εφαρμόζονται και στους Διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 3432/2006».

 σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθ. 237 ν. 4823/2021: «9. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) εντάσσονται στη διαδικασία μεταφοράς των οργανικών τους θέσεων από τη Ρ.Ε.Σ. στη γενική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 5. Η μισθοδοσία τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

 σύμφωνα με την παρ. 2 της αριθ. 161260/Θ2 /9.12.2021 ΚΥΑ: «2. Στην περίπτωση κατά την οποία οι κατειλημμένες οργανικές θέσεις του αυτού κοινού κλάδου και ειδικότητας, προερχόμενες από το ίδιο εκκλησιαστικό σχολείο, μεταφέρονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και στις δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οργανική θέση που μεταφέρεται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι αυτή που έχει καταληφθεί από τον εκπαιδευτικό που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας».

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω επισυνάπτουμε σχετικούς πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που κατέχουν οργανική θέση στα εκκλησιαστικά σχολεία και στα Μ.Ι.Θ., καθώς και την αντίστοιχη μεταφορά τους στη γενική Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα αιτήματα-ανάγκες των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν αλληλογραφίας με τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων.

Περαιτέρω, διευκρινίζουμε ότι:

1. Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης θα καλέσουν από 10-01-2022 μέχρι και 17-01-2022 τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς (βλ. συν. πίνακες) να δηλώσουν έως και πέντε (5) σχολικές μονάδες της αντίστοιχης περιοχής μετάθεσης και θα τους τοποθετήσουν κατά απόλυτη προτεραιότητα, κατόπιν εισήγησης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, μέχρι και 28-01- 2022.

2. Στην περίπτωση που περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ίδιες προτιμήσεις σχολικών μονάδων κατά την ανωτέρω διαδικασία, συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και των δηλώσεων προτίμησής τους. Εφόσον μεταξύ αυτών υπάρχουν εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, προηγούνται στην τοποθέτηση, σύμφωνα με τα ισχύοντα στις γενικότερες διατάξεις περί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών.

3. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 116 του ν. 4821/2021 και την παρ. 1 του άρθ. 237 του ν. 4823/2021 οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική θέση στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια - Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια του ν. 3432/2006 (Α’ 14), και στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης (Μ.Ι.Θ.) του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α’ 136), Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτά έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022.

4. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 237 του ν. 4823/2021: «Για τα υπηρεσιακά θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 3, αρμόδιο παραμένει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε) του άρθρου 25 του ν. 3432/2006, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 240».

Επομένως, από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω ΚΥΑ, το Υ.Σ.Δ.Ε.Ε. παύει να γνωμοδοτεί για υπηρεσιακά θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων. Ως εκ τούτου σχετικά υπηρεσιακά θέματα που εκκρεμούν πρέπει να εξεταστούν από τα οικεία ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που ανήκουν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί.

Δείτε το έγραφο

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Κακοκαιρία «Bogdan»: Μήνυμα από το 112 - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, ΎΛΗ και εξ αποστάσεως προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

δημόσιο προσλήψεις
Μεγάλο κύμα 6400 προσλήψεων στο δημόσιο (φορείς, δήμους υπουργεία)
Μεγάλο κύμα προσλήψεων και διορισμών έρχεται στο δημόσιο, σε φορείς, δήμους, υπουργεία, περιφέρειες μέσω ΑΣΕΠ αλλά και εκτός με προκηρύξεις που έχουν...
Μεγάλο κύμα 6400 προσλήψεων στο δημόσιο (φορείς, δήμους υπουργεία)
Κακοκαιρία «Bogdan»: Μήνυμα από το 112 - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»
Μήνυμα από το 112 ενόψει της κακοκαιρίας «Bogdan» - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και ακολουθήστε τις...
Κακοκαιρία «Bogdan»: Μήνυμα από το 112 - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»