Αναφορά της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών προς την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών απέστειλε στην υπουργό Παιδείας αναφορά με αφορμή τους επικείμενους μόνιμους διορισμούς, με την οποία τονίζει μεταξύ άλλων ότι «απαιτείται διορισμός επαρκούς αριθμού Φυσικών (ΠΕ04.01) για την υλοποίηση «του νέου τρόπου διδασκαλίας με ταυτόχρονη σύσταση νέων οργανικών θέσεων και συνεκτίμηση των πραγματικών αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις και τον αριθμό των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ04.01. Ο αριθμός των διοριστέων Φυσικών πρέπει να ανταποκρίνεται στην χρηστή, ορθολογική, αποτελεσματική, πολλώ δε μάλλον αναλογική και ακριβοδίκαια κάλυψη του κενού της διδαχής της Φυσικής επιστήμης».

Ακολουθεί ολόκληρη η αναφορά της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Η εκπαιδευτική κοινότητα με ικανοποίηση δέχθηκε την είδηση της κάλυψης 10.500 θέσεων με μονίμους διορισμούς, κάτι που πρόκειται να αποτελέσει σημαντική βελτίωση στο εκπαιδευτικό σύστημα, μετά από 12 συνεχή χρόνια έλλειψης διορισμών. Αναμένοντας την ανακοίνωση της κατανομής των οργανικών θέσεων, ανά κλάδο και ειδικότητα, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα.

Σε ό,τι αφορά τον ανωτέρω υπό διεργασία προγραμματισμό μονίμων διορισμών εκπαιδευτικών στη Γενική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δια της εκδόσεως της σχετικής εγκριτικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./146/14004/31-5-2019 περί της κίνησης των διαδικασιών πλήρωσης δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) θέσεων μονίμων Εκπαιδευτικών που έλαβε η αρμόδια επιτροπή και δεδομένου ότι:

- Οι ανωτέρω διορισμοί προβλέπεται να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως 62 του Κεφαλαίου Ε του Ν. 4589/2019, ενώ επίκειται η έκδοση Κοινής Απόφασης των ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για τον καθορισμό του αριθμού των κενών θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση,

- Οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητριών/των της χώρας μας στο πρόγραμμα PISA έχουν προβληματίσει σύσσωμο τον εκπαιδευτικό κόσμο και την πολιτική ηγεσία. Οι επανειλημμένες συστάσεις του ΟΟΣΑ για ενίσχυση των Φυσικών Επιστημών στη Μέση Εκπαίδευση, αποδεικνύουν ότι είναι επιβεβλημένη η υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων θεωριών μάθησης.

- Η προσέγγιση της γνώσης, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος στην Φυσική, επιτυγχάνεται με πειραματική διαδικασία, ενταγμένη στο πλαίσιο του μαθήματος, κυρίως μέσω της ανακαλυπτικής μεθόδου. Η πειραματική προσέγγιση, σε συνδυασμό με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης και στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών κάθε διακριτού μαθήματος, αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά. Η πειραματική διδασκαλία διεγείρει τον ενθουσιασμό, την περιέργεια, εισάγει τα παιδιά στην επιστημονική μέθοδο και οδηγεί στην κατάκτηση της γνώσης.

- Οι Φυσικοί, μέσω της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, έχουν σημειώσει μακρά πορεία στη διοργάνωση διαγωνισμών σε επίπεδο σχολείων και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα που αφορούν τις κλιματικές αλλαγές και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Περιβαλλοντολογία είναι κατεξοχήν κλάδος της Φυσικής. Ενθαρρύνεται, έτσι, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών όλων των ηλικιών στις πρωτοβουλίες αυτές, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς στα τόσο επίκαιρα αυτά ζητήματα, που οι Φυσικοί ερευνούν de facto λόγω της επιστημονικής τους σπουδής και κατάρτισης. Σημειωτέον ότι οι κλιματικές αλλαγές και η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, απασχολούν σε παγκόσμιο επίπεδο τις Κυβερνήσεις και εν προκειμένω την Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσοντάς τες σε πρωτεύουσα θέση στην Ευρωπαϊκή ατζέντα (βλ. Σύνοδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 24-25 Μαΐου 2021), με συνέπεια την επιτακτική λήψη πρωτοβουλιών, πρωτίστως στην εκπαίδευση για την ευαισθητοποίηση και την γαλούχηση της νέας γενιάς στα συγκεκριμένα θέματα,

- Το τελευταίο έτος οι αποχωρήσαντες προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικοί Φυσικοί (ΠΕ04.01) υπολογίζονται συνολικά σε 278 και επιπλέον εφέτος προσελήφθησαν 884 αναπληρωτές Φυσικοί (543 Γενικής και 341 Ειδικής Αγωγής)

- Η μείωση των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και επιβεβαιώνεται από τον προαναφερθέντα Διεθνή Διαγωνισμό PISA, αντίκειται στα ανωτέρω και επίκειται με βεβαιότητα αύξησή τους τα επόμενα χρόνια καθιστώντας αναγκαία όχι μόνο τη διδαχή της φυσικής αλλά και σχετικών περιβαλλοντικών θεμάτων που απαιτούν τη καθαυτή φυσική επιστημονική προσέγγιση, άρα και την κάλυψή τους από εξειδικευμένο προσωπικό, ήτοι Φυσικούς.

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’ όψιν κατά τη διαδικασία κατανομής των εν λόγω οργανικών θέσεων τα εξής:

1. Αποτελεί άμεση προτεραιότητα η διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής με υιοθέτηση της ανακαλυπτικής μάθησης, έμφαση στο πείραμα, ανανέωση και αξιοποίηση του εξοπλισμού των Εργαστηρίων Φ.Ε. των Σχολείων.

2. Απαιτείται διορισμός επαρκούς αριθμού Φυσικών (ΠΕ04.01) για την υλοποίηση του νέου τρόπου διδασκαλίας με ταυτόχρονη σύσταση νέων οργανικών θέσεων και συνεκτίμηση των πραγματικών αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις και τον αριθμό των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ04.01. Ο αριθμός των διοριστέων Φυσικών πρέπει να ανταποκρίνεται στην χρηστή, ορθολογική, αποτελεσματική, πολλώ δε μάλλον αναλογική και ακριβοδίκαια κάλυψη του κενού της διδαχής της Φυσικής επιστήμης.

3. Κρίνεται αναγκαία η επαναφορά της τρίωρης, ανά εβδομάδα, διευκόλυνσης στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών, στα σχολεία Δ.Ε.

4. Ενδείκνυται πρώτη ανάθεση και σε Φυσικούς (ΠΕ04.01) των νέων δεξιοτήτων, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών των Γυμνασίων. Πολλές από αυτές καλλιεργούνται πρωτίστως στα Τμήματα Φυσικής των Α.Ε.Ι. της χώρας και με αυτόν τον τρόπο η ανακαλυπτική μάθηση θα διαχυθεί ευρύτερα στον μαθητικό πληθυσμό.

Βέβαιοι ότι θα λάβετε υπ’ όψιν τα ανωτέρω αιτήματά μας κατά τη διεργασία της λήψης οριστικών αποφάσεων, σχετικά με την κατανομή των μόνιμων οργανικών θέσεων, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, το στοίχημα είναι κρίσιμο και μπορούμε να το επιτύχουμε! Αυτό είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας και στον τόπο μας.

Με τιμή, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΒΑΡΚΑ
Ότι έμεινε από Ελλάδα
Και η θάλασσα που δε σώνεται, όσο και να τη ρουφούν τα μάτια των ανθρώπων και δεν καίγεται, όσο και να δροσίζει την κάψα τους.
Ότι έμεινε από Ελλάδα
ΝΗΠΙΟ
Τα νήπια που διανύουν δεκάδες μέτρα για να βγουν διάλλειμα σε προαύλιο άλλου σχολείου!

Ανάστατοι είναι οι γονείς 25 νηπίων και προ νηπίων που καθημερινά πηγαίνουν στο 29ο νηπιαγωγείο της Πάτρας καθώς αναγκάζονται να μετακινούνται με...

Τα νήπια που διανύουν δεκάδες μέτρα για να βγουν διάλλειμα σε προαύλιο άλλου σχολείου!