Υπηρεσιακές μεταβολές: Ποια η διαδικασία, τι πρέπει να γνωρίζετε
Επισημάνσεις και αναφορά των διατάξεων που εφαρμόζονται

Η πλήρης σειρά που ακολουθείται είναι η παρακάτω:

 1. Αποστολή κενών ή ελλειμμάτων – πλεονασμάτων: Τον Φεβρουάριο, οι ΔΔΕ, μετά από συνεδρίαση των οικείων ΠΥΣΔΕ συμπληρώνουν και στέλνουν στις ΠΔΕ πίνακες με τα κενά – πλεονάσματα (ο γνωστός πίνακας Γ’). Παλιότερα σε αυτόν υπήρχε στήλη με την εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ, που σήμερα δεν υπάρχει παρότι ζητείται από την ΟΛΜΕ. Ο πίνακας Γ’ προκύπτει από τον πίνακα Α’ με τα κενά και τα πλεονάσματα που στέλνουν τα σχολεία στις ΔΔΕ. Τα κενά και τα πλεονάσματα σε κάθε ειδικότητα βγαίνουν με ώρες Α΄ ανάθεσης. Οι Δνσεις μετά από συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ συντάσσουν και τον πίνακα Β’, που αφορά στα κενά – πλεονάσματα των ομάδων σχολείων, οι οποίες υπάρχουν σε κάθε ΠΥΣΔΕ. Οι πίνακες Β΄ παραμένουν στις ΔΔΕ και είναι διαθέσιμοι στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης αν και εφόσον ζητηθούν. Οι ΠΔΕ λαμβάνουν τους πίνακες Γ’ που στέλνουν οι ΔΔΕ, κάνουν τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους επί αυτών των πινάκων (δηλ για τα κενά ή ελλείμματα – πλεονάσματα) και στη συνέχεια στέλνουν τις εισηγήσεις τους στο ΥΠΕΠΘ (ΚΥΣΔΕ). Σύμφωνα με το αρθρ 4 παραγρ 3 του ΠΔ 100/97 οι εισηγήσεις στην ΚΥ του υπ. Παιδείας πρέπει να αποστέλλονται μέχρι 15/2. Η αρμόδια Διεύθυνση προσωπικού της ΚΥ του ΥΠΑΙΘ συντάσσει τους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης με βάση τις ως άνω εισηγήσεις που έχει δεχτεί μέχρι τις 10/3, όπως ορίζει η παραγρ 1 του αρθρ 4 του ΠΔ 100/97. Επί των τελευταίων πινάκων πραγματοποιούνται από το ΥΠΑΙΘ (ΚΥΣΔΕ) οι μεταθέσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
   
 2. Μεταθέσεις από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης (από ΚΥΣΔΕ): Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπ/κούς μέσα στο μήνα Νοέμβριο σύμφωνα με την παραγρ 2 του αρθρ 6 του ΠΔ 100/97. Σύμφωνα με την παραγρ 3 του αρθρ 15 του ΠΔ 100/97 δικαίωμα αίτησης κατά την ίδια χρονική περίοδο έχουν και οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτίωση θέσης), χωρίς να αναγράφουν στην αίτησή τους προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο δήλωση για οριστική τοποθέτηση και όσοι βρίσκονται στη διάθεση αυτού από μετάθεση, διορισμό ή οποιοδήποτε άλλο λόγο. Για τις μεταθέσεις εκδίδεται από το υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο αναλυτική εγκύκλιος, που αναφέρεται σε όλα τα θέματα των μεταθέσεων, που πρέπει να μελετήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Σημειώνεται ότι προηγούνται οι μεταθέσεις στα Πειραματικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπ/σης, στα ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑ και Μουσικά σχολεία, Καλλιτεχνικά.
   
 3. Τοποθετήσεις μετά τη διενέργεια μεταθέσεων: Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται, συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.
  Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 100/97. Σημειώνεται ότι οι υπεράριθμοι εκπ/κοί προηγούνται στις τοποθετήσεις έναντι όλων των υπολοίπων

Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους, αναμορφώνουν τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων των Συμβουλίων (παραγρ 6 αρθρ 15 ΠΔ 100/97). Σήμερα πλέον αναρτώνται στην Ιστοσελίδα των ΔΔΕ και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα σχολεία.

Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλλαν αίτηση για βελτίωση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, να υποβάλλουν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Σύμφωνα με την παραγρ. 7 του ΠΔ 100/97 στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες. Διευκρινίζεται ότι στην αίτηση θα δηλώνονται με σειρά προτιμήσεως μόνο σχολεία της περιοχής στην οποία ανήκει ο εκπ/κος. Συνιστάται ωστόσο να δηλώνονται όχι μόνο τα σχολεία στα οποία το οικείο ΠΥΣΔΕ έχει καθορίσει οργανικά κενά, αλλά έως και το σύνολο των σχολείων της περιοχής τους και μόνο, διότι κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης προφανώς θα προκύψουν οργανικά κενά σε άλλα σχολεία πέρα των καθορισμένων.

Σύμφωνα με την παραγρ 8 του αρθρ 15 του ΠΔ 100/97 τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια συνεδριάζουν το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου (πολλές φορές και αργότερα επειδή υπάρχει διαθέσιμος χρόνος) και αποφασίζουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την εξής σειρά:

α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 13 του ΠΔ 100/97.

β) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις όλων των άλλων εκπαιδευτικών.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων και των δηλώσεων τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ανακοινώνουν τις θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές (παραγρ 10 αρθρ 15 ΠΔ 100/97). Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες αυτές θέσεις μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους (παραγρ 10 αρθρ 15 ΠΔ 100/97).

Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής.

Για τους εκπ/κούς Α/θμιας εκπ/σης (διασταλτική εφαρμογή και στην Β/θμια εκπ/ση) σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.

Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. (παραγρ 12 αρθρ 15 ΠΔ 100/97).

Οι αμοιβαίες μεταθέσεις γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζεται στο άρθρο 10 του Π.Δ 100/97.

Οι αποφάσεις των συμβουλίων για μετάθεση ή τοποθέτηση αναρτώνται με τους σχετικούς πίνακες στην πινακίδα ανακοινώσεών τους για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι (παραγρ 14 αρθρ 15 ΠΔ 100/97). Σήμερα πλέον ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της οικείας ΔΔΕ και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα σχολεία αρμοδιότητας των συμβουλίων.

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια εξετάζουν τις αιτήσει αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5)ημέρες και οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους (παραγρ 15 αρθρ 15 ΠΔ 100/97).

Διευκρινίζεται και πάλι ότι στην αίτηση θα δηλώνονται με σειρά προτιμήσεως μόνο σχολεία της περιοχής στην οποία ανήκει ο εκπ/κος.

Συνιστάται να δηλώνονται όχι μόνο τα σχολεία στα οποία το οικείο ΠΥΣΔΕ έχει καθορίσει οργανικά κενά, αλλά έως και το σύνολο των σχολείων της περιοχής τους και μόνο, διότι κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης προφανώς θα προκύψουν οργανικά κενά σε άλλα σχολεία πέρα των καθορισμένων. Μέχρι 20 σχολικές μονάδες.

Τα κριτήρια για τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις καθώς και τι συμβαίνει σε περίπτωση ισοβαθμίας καθορίζονται από το άρθρο 16 του ΠΔ 100/97. Επίσης αναφέρονται και στις ετήσιες εγκυκλίους μεταθέσεων.

 1. Τοποθέτηση Νεοδιόριστων.  Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71) ορίζεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας. Ως εκ τούτου έπονται των ανωτέρω κατηγοριών.
 2. Λειτουργικά υπεράριθμοι
 3. Ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
 4. Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε δομές ΕΑΕ, ΚΕΣΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία  και σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ (Περιφέρειες,  Δ/νσεις,  ΑΕΙ, ΤΕΙ, κτλ). Οι αιτήσεις για την Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ και τους φορείς του ΥΠΑΙΘ γίνονται νωρίτερα, και προηγούνται των υπόλοιπων αποσπάσεων. Οι αιτήσεις για απόσπαση στον ίδιο νομό (εντός ΠΥΣΔΕ), υποβάλλονται σε ημερομηνία που καθορίζουν οι κατά τόπους ΔΔΕ. Κάθε χρόνο ανακοινώνεται από το ΥΠΑΙΘ αναλυτική εγκύκλιος για τις αποσπάσεις, που πρέπει να μελετούν οι ενδιαφερόμενοι. Σε αυτήν σημειώνεται όλη η εκπ/κή νομοθεσία που τις διέπει καθώς και τα: κώλυμα απόσπασης – ενστάσεις – επανεξετάσεις – ανακλήσεις (έχουν προφανώς χρονικό περιορισμό) - συνεξέταση απόσπασης (συζύγων που είναι εκπ/κοί της ίδιας βαθμίδας) – μοριοδότηση αποσπάσεων – αποσπάσεις κατά προτεραιότητα κλπ. Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων από το ΥΠΑΙΘ (ΚΥΣΔΕ) (για όσους ζητούν απόσπαση από νομό σε νομό), οι αρμόδιες Δνσεις μετά από συνεδρίαση και πρόταση του ΠΥΣΔΕ ανακοινώνουν τα σχολεία στα οποία υπάρχουν λειτουργικές ανάγκες (λειτουργικά κενά, ένα λειτουργικό κενό μπορεί ν’ απαρτίζεται από περισσότερα σχολεία). Οι τοποθετήσεις των αποσπασμένων εντός και εκτός των ΠΥΣΔΕ (συνεξετάζονται) σε λειτουργικά κενά γίνονται με βάση τη μοριοδότηση των αποσπάσεων εκάστου συγκρινόμενοι μεταξύ τους. Προηγούνται στην τοποθέτηση έναντι των λοιπών εκπ/κών οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρ 13 του ΠΔ 100/97. Η διαδικασία αυτή πρέπει κανονικά να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου.
 5. Τοποθέτηση Αναπληρωτών στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά των Διευθύνσεων.

Μάιος 2021

Πάνος Κατσούλας

Τ. τακτικός αιρετός ΠΥΣΔΕ ν. Κορινθίας

Εκλεγμένος με την Αδέσμευτη Κίνηση Εκπ/κών (Α.Κ.Ε.) – Δίκτυο καθηγητών

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

To 1o Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ECTS και 50Є εγγραφή - Αιτήσεις έως 30-11

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ακινητα
Αεροφωτογραφίες, drones και δορυφόρος για τον εντοπισμό των αυθαιρέτων - Τι προβλέπεται για την εκτός σχεδίου δόμηση
Τι δρομολογείται για τα αυθαίρετα κτίσματα
Αεροφωτογραφίες, drones και δορυφόρος για τον εντοπισμό των αυθαιρέτων - Τι προβλέπεται για την εκτός σχεδίου δόμηση