Υποτροφίες 900 ευρώ το μήνα σε υποψήφιους διδάκτορες από το ΕΛΙΔΕΚ
Την ευκαιρία σε εκατοντάδες νέους επιστήμονες να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Το πρόγραμμα, που αποτελεί δράση του ΕΛΙΔΕΚ και το συνολικό κόστος του που ανέρχεται σε 8.000.000€αφορά υποψήφιους διδάκτορες για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 12 έως 36 μήνες.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως 20 Νοεμβρίου 2020

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση του εγγράφου του ΕΛΙΔΕΚ:

Το Ελληνικό Ιδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με νέα προκήρυξη που καλεί τους ενδιαφερόμενους Υποψήφιους Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις 

Έναρξη Υποβολών: 20.10.2020, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: 20.11.2020, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ΥΔ για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 12 έως 36 μήνες.

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κάθε αίτηση υποβάλλεται σε ένα (1) Επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο μίας (1) από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές:

ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες

ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)

ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια

ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 8.000.000€.

Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα ανέρχεται στα εννιακόσια ευρώ (900,00€).

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό της υποτροφίας είναι αφορολόγητο.

Η διάρκεια της υποτροφίας δύναται να είναι από 12 έως 36 μήνες ανάλογα με την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ειδικότερα, η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν δύναται να υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Επιτροπής.

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δύναται να αιτηθεί παράταση της διάρκειας χορήγησης της υποτροφίας ίσης, κατά μέγιστον, με το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων έως και την έκδοση της Απόφασης Χορήγησης Υποτροφίας, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια χορήγησης υποτροφίας (συμπεριλαμβανομένης της παράτασης) δεν θα υπερβαίνει τους 36 μήνες.
Αποφυγή Διπλής Χρηματοδότησης

Δεν επιτρέπεται το φυσικό αντικείμενο της πρότασης της διδακτορικής διατριβής να έχει χρηματοδοτηθεί ή να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από οποιονδήποτε άλλο φορέα. Επιπλέον δεν επιτρέπεται ο/η ΥΔ να λαμβάνει υποτροφία για την εκπόνηση της διδακτορικής του/της διατριβής από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην παρούσα Προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

  • Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 18 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες έχουν γίνει δεκτοί/ές για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής χωρίς να έχει οριστεί η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν είναι επιλέξιμοι/ες.
  • Να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από τρία (3) έτη από τις 31.12 του έτους απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και περισσότερα από επτά (7) έτη από τις 31.12 του έτους απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών.

Στην περίπτωση κατόχων Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (ΕΑΤΣΜΕ) απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από επτά (7) έτη από τις 31.12 του έτους κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α είναι κάτοχος περισσότερων του ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, λαμβάνεται υπόψη το έτος κτήσης του πιο πρόσφατου τίτλου.

Για τους άνδρες υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία (ολοκληρωτικά ή εν μέρει) μετά την απόκτηση του βασικού ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα προσαυξάνουν αναλόγως. Κατ’ αντιστοιχία, για τις γυναίκες υποψήφιες που έχουν κυοφορήσει (ολοκληρωτικά ή εν μέρει) μετά την κτήση του βασικού ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο μέγιστος χρόνος προσαυξάνει κατά εννέα (9) μήνες ανά τέκνο και έως δύο (2) τέκνα.

  • Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα.
  • Να μη χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα (για το σύνολο ή και για τμήμα αυτής) από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
  • Να μη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
  • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων και να καλύπτουν όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
  • Ο/Η ΥΔ να έχει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της καταβολής της υποτροφίας, ο/η ΥΔ δεν θα πρέπει να έχει σχέση εργασίας: α) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής.

Επιπλέον, το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης του/της ΥΔ για κάθε φορολογικό έτος κατά το οποίο χορηγείται η υποτροφία μαζί με το ποσό της υποτροφίας για το συγκεκριμένο έτος δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€). Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η ΥΔ έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το εν λόγω εισόδημα μαζί με το ποσό της υποτροφίας, για κάθε φορολογικό έτος, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ (19.000,00€). Στα ως άνω όρια δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν αμοιβές που καταβάλλονται αναδρομικά και αφορούν σε εργασία/έργο που εκτελέστηκε πριν την έναρξη χορήγησης της υποτροφίας.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο:

3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Self tests: Κρούσματα σε 359 μαθητές και 254 εκπαιδευτικούς

Λύκεια - Λινού: Μοριακά τεστ στους μαθητές που βγήκαν αρνητικοί

Ευτράπελες ιστορίες από το μάθημα με webex

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΩΣ C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!) - ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

ΟΛΜΕ: Συναντίληψη με ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της κατάστασης στα σχολεία
ΟΛΜΕ: Συναντίληψη με ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της κατάστασης στα σχολεία
Συνάντηση Τσίπρα, Φίλη, Τζούφη με το ΔΣ της ΟΛΜΕ για το άνοιγμα των σχολείων και τις θέσεις της ΟΛΜΕ για τις εξελίξεις στην εκπαίδευση
ΟΛΜΕ: Συναντίληψη με ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της κατάστασης στα σχολεία