Διαδικασία και παραστατικά εκκαθάρισης για τα οδοιπορικά συμπλήρωσης ωραρίου ΕΣΠΑ και ΠΔΕ
Αναλυτικά η εγκύκλιος

Διαδικασία και Παραστατικά εκκαθάρισης οδοιπορικών εξόδων συμπλήρωσης ωραρίου στο πλαίσιο των Πράξεων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ που υλοποιεί η Υπηρεσία, η εκκαθάριση οδοιπορικών εξόδων συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών /ΕΕΠ/ΕΒΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 1566/1985, Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’), της ΥΑ 2/73/ΔΕΠ/2016-ΦΕΚ B/20/14.1.2016, της ΥΑ 2/56533/0022/2006 - ΦΕΚ: 1535/Β/2006, της γνωμοδότησης 103/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των υπ’ αρ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 και 2/37616 ΔΕΠ/30-05-2016 εγγράφων του Γ.Λ.Κ. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση των οδοιπορικών εξόδων των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και ΕΕΠ/ΕΒΠ, που διατίθενται σε άλλη Σχολική Μονάδα για συμπλήρωση ωραρίου, θα πρέπει να τηρούνται στο Αρχείο της Διεύθυνσης τα ακόλουθα παραστατικά:

1. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη εις διπλούν από τον εκάστοτε υπόχρεο αναπληρωτή Εκπαιδευτικό/ΕΕΠ/ΕΒΠ και τον Διευθυντή της ΔΠΕ/ΔΔΕ. (βλ. Υπόδειγμα 1).
2. Κατάσταση «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ» από το ΟΠΣΔ μισθοδοσίας, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της ΔΠΕ/ΔΔΕ και τον καταχωριστή, σε κάθε σελίδα.
3. Ατομική Κατάσταση Οδοιπορικών εξόδων ανά μήνα για κάθε αναπληρωτή Εκπαιδευτικό/ΕΕΠ/ΕΒΠ από το ΟΠΣΔ μισθοδοσίας, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της ΔΠΕ/ΔΔΕ και τον καταχωριστή σε κάθε σελίδα.
4. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την τοποθέτηση και διάθεση των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ, αναρτημένη στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
5. Παρουσιολόγια/Απουσιολόγια των Σχολικών Μονάδων στις οποίες διατίθεται ο αναπληρωτής Εκπαιδευτικός/ΕΕΠ/ΕΒΠ.
6. Βεβαίωση μετακινήσεων (βλ. Υπόδειγμα 2 ημερολογιακή κατάσταση).
7. Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο κατοικίας του αναπληρωτή Εκπαιδευτικού/ΕΕΠ/ΕΒΠ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
8. Έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού των χιλιομετρικών αποστάσεων, μεταξύ: α) Σχολείου Τοποθέτησης και του Σχολείου Διάθεσης και β) Κατοικίας τους και του Σχολείου Διάθεσης, όπως αυτό εκδίδεται από τη διαδικτυακή εφαρμογή «Δ.Ε.Υ.Χ.Α.» με χρήση του Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων «στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kmd.ggde.gr.
9. Για τους μετακινούμενους με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο: α) Υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και τον αριθμό της άδειας οδήγησης και β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και της άδειας οδήγησης του ιδίου.
10. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση που υπάρχουν στη διαδρομή. Όσοι μετακινούμενοι διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα διέλευσης μπορούν να προσκομίσουν από την Εταιρεία Διαχείρισης Διοδίων κατάσταση διελεύσεων στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία, και η ώρα διέλευσης από τον σταθμό διοδίων.
11. Για τους μετακινούμενους με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα εισιτήρια ή οι αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής.

Η καταβολή των οδοιπορικών εξόδων προϋποθέτει την ανάρτηση στην Πλατφόρμα Ανάρτησης ΕΣΠΑ και ΠΔΕ (invoices) των παρακάτω:

Τα παραστατικά: 1. «Κατάσταση πληρωμής δαπάνης», 2. «Κατάσταση Αποζημίωση Οδοιπορικών», και 4. «Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης αναπληρωτών» της ανωτέρω λίστας

- Βεβαίωση τήρησης αρχείου παραστατικών οδοιπορικών εξόδων (βλ. Υπόδειγμα 3)

- Βεβαίωση Ελέγχου Δαπάνης Οδοιπορικών Εξόδων Πράξης (βλ. Υπόδειγμα 4)

Για τα παραστατικά: 3. Ατομική Κατάσταση Οδοιπορικών εξόδων ανά μήνα για κάθε αναπληρωτή Εκπαιδευτικό/ΕΕΠ/ΕΒΠ, 6. Βεβαίωση μετακινήσεων και 8. Έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού των χιλιομετρικών αποστάσεων, της ανωτέρω λίστας, θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας.

Από τη λήξη των μαθημάτων μέχρι τη λήξη της Σύμβασης οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ παραμένουν στο σχολείο τοποθέτησης. Σε περίπτωση υπηρεσιακών αναγκών δύναται να μεταβαίνουν στο σχολείο διάθεσης. Σε κάθε περίπτωση η παρουσία του αναπληρωτή θα αποτυπώνεται στα σχετικά παρουσιολόγια/απουσιολόγια.

Η Μονάδα Δ΄ της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας πιστώνει το λογαριασμό της εκάστοτε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με τα ποσά των Δικαιούχων, και στη συνέχεια ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης πιστώνει τους λογαριασμούς των δικαιούχων.

parastatika

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα παραστατικά για την εκκαθάριση των οδοιπορικών συμπλήρωσης ωραρίου αναρτώνται στην Πλατφόρμα Ανάρτησης ΕΣΠΑ και ΠΔΕ (invoices) το αργότερο μέχρι τις 31/10 εκάστου έτους. Παραστατικά εκκαθάρισης οδοιπορικών συμπλήρωσης ωραρίου που θα αναρτώνται μετά τις 31/10 δε θα δύναται να εκκαθαριστούν μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και οι Διευθυντές ΔΠΕ/ΔΔΕ θα πρέπει να εξασφαλίσουν ανάλογες πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Αναλυτικά το έγγραφο εδώ

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Κουζέλης-Χαραμής: Διαγράφονται μονοκοντυλιά τα πρωτοποριακά προγράμματα της Ιστορίας
Κουζέλης-Χαραμής: Διαγράφονται μονοκοντυλιά τα πρωτοποριακά προγράμματα της Ιστορίας
«Γιατί η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας απέφυγε να προχωρήσει στη δοκιμαστική εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών, όπως προβλεπόταν άλλωστε από τον...
Κουζέλης-Χαραμής: Διαγράφονται μονοκοντυλιά τα πρωτοποριακά προγράμματα της Ιστορίας
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των μαθητών για το άνοιγμα των σχολείων
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των μαθητών για το άνοιγμα των σχολείων
Καταδικάζουμε κάθε φαινόμενο αυταρχισμού και τρομοκράτησης
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των μαθητών για το άνοιγμα των σχολείων
Ζ΄ ΣEΠΕ Θεσσαλονίκης: Έκτακτη γενική συνέλευση την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
Ζ΄ ΣEΠΕ Θεσσαλονίκης: Έκτακτη γενική συνέλευση την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ζ΄ Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Θεσ/νίκης, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στον αύλειο χώρο του 12ου Δ.Σ. Αμπελοκήπων
Ζ΄ ΣEΠΕ Θεσσαλονίκης: Έκτακτη γενική συνέλευση την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
ΕΛΜΕ Μαγνησίας: Αγώνας για την ασφάλεια και υγιεινή στα σχολεία
ΕΛΜΕ Μαγνησίας: Αγώνας για την ασφάλεια και υγιεινή στα σχολεία
Την ώρα που φουντώνει η πανδημία και αυξάνει ο αριθμός των σχολείων που κλείνουν, η κυβέρνηση δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της...
ΕΛΜΕ Μαγνησίας: Αγώνας για την ασφάλεια και υγιεινή στα σχολεία