ΑΠΥΣΠΕ Αττικής - Τι συζητήθηκε για άδειες, αποσπάσεις
Των αιρετών Φωτεινής Καββαδίας, Ζέττας Μελαμπιανάκη, εκλεγμένων με τις Παρεμβάσεις ΠΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 – 5 – 2020 συνεδρίαση του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής, τα θέματα της Η. Δ. της συνεδρίασης ήταν τα παρακάτω:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Απόδοση 2ης ειδικότητας.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή στελεχών εκπαίδευσης από τα καθήκοντά τους.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Διακοπή άδειας άνευ αποδοχών

 

ΘΕΜΑ 5ο :Αποσπάσεις εκπ/κών Π.Ε. για το σχολικό μέτος 2020-2021:

 

α) στις Διευθύνσεις Π.Ε. Αττικής, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής

 

β) ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων.

 

 

 

Το Α. Π. Υ. Σ. Π. Ε. Αττικής ομόφωνα ψήφισε στα 1ο , 2ο και 4ο θέματα. Απόδωσε 2η ειδικότητα σε 1 συνάδελφο. Απάλλαξε από τα καθήκοντά τους (4) συναδέλφους – στελέχη εκπαίδευσης κατόπιν αιτήσεώς τους. Επίσης, ομόφωνα ενέκρινε τη διακοπή άδειας άνευ αποδοχών (1) ενός συναδέλφου κατόπιν αιτήσεώς του.

Στο 3ο θέμα ψηφίσαμε θετικά για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 1 εκπαιδευτικό, ενώ για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 1 στέλεχος εκπαίδευσης απείχαμε από τη διαδικασία με βάση την πάγια θέση μας και το παρακάτω αιτιολογικό.

Για τις άδειες ιδιωτικού έργου Συντονιστών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.

Με βάση πάγια τοποθέτησή μας απέχουμε από τη διαδικασία και επισημαίνουμε ότι:

Αφενός η  άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου είναι αναφαίρετο δικαίωμά όλων των εκπαιδευτικών, είναι επίσης μία ανάγκη που  επιδείνωσαν οι μισθολογικές περικοπές των μνημονιακών χρόνων σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό (μόνιμους και αναπληρωτές).

Αφετέρου:

α) τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα Συντονιστών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου παρουσιάζουν αλληλοκάλυψη ωρών και ημερών πολλές φορές (στο παρελθόν έχουν εγκριθεί 6 έργα ετησίως).

β) οι αυξημένες  αποδοχές που λαμβάνουν δεδομένου ότι το ΑΠΥΣΠΕ δεν τις ελέγχει  

γ) οι χρονικές και επιστημονικές δεσμεύσεις που τα έργα αυτά επιβάλλουν στο στελεχικό δυναμικό των Συντονιστών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. με τα ήδη αυξημένα καθήκοντα καθώς και η στόχευσή των έργων.

Ζητάμε να υπάρχει από τις αρμόδιες και υπεύθυνες διοικητικές υπηρεσίες άμεση παρέμβαση για να διαμορφωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο που  θα καθορίζει τα όρια και τις προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου, έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερβολική ενασχόληση των στελεχών εκπαίδευσης με έργο εκτός και εις βάρος των βασικών καθηκόντων τους. Επισημαίνουμε ότι ο Ν. 3528/2007 αρ. 31 θέτει κάποιες προϋποθέσεις για τις άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου,  αλλά την κύρια  ευθύνη για το πλαίσιο έχει το υπηρεσιακό συμβούλιο με τη «σύμφωνη -αιτιολογημένη γνώμη» του.

 Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 1. Να επανεξεταστεί όλο το πλαίσιο που επιτρέπει την άσκηση ιδιωτικού έργου στα στελέχη με ερώτημα-αίτημα  της περιφέρειας προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

  2. Να υπάρχει ο προβλεπόμενος οικονομικός έλεγχος και η οικονομική καταγραφή των ποσών που εισπράττονται από την άσκηση του ιδιωτικού έργου.

Στο 5ο Θέμα : Αποσπάσεις εκπ/κών Π. Ε. για το σχολικό έτος 2020-2021:

 

α) στις Διευθύνσεις Π. Ε. Αττικής, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής. Απείχαμε από τη διαδικασία με βάση την πάγια θέση μας και το παρακάτω αιτιολογικό.

 

Απέχουμε και  καταγγέλλουμε τη διαδικασία.

 

Οι ανάγκες των εκάστοτε Δ/νσεων πολλαπλασιάζονται  από τον μεγάλο αριθμό αναπληρωτών και από το απαιτητικό θεσμικό πλαίσιο που θέτει ο μοναδικός πλέον φορέας χρηματοδότησής τους: το ΕΣΠΑ. 

Τα κενά σε διοικητικό προσωπικό στις περισσότερες Δ/ νσεις Π. Ε. που είναι πάρα πολλά, πρέπει να καλυφθούν άμεσα όχι μέσω αποσπάσεων εκπαιδευτικών αλλά με προσλήψεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας.

 

Οι αποσπάσεις τόσων εκπαιδευτικών θα δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα στα σχολεία, που ήδη βιώνουν σοβαρότατες ελλείψεις εκπ/κού προσωπικού. Δεδομένων των ανύπαρκτων διορισμών  η κατάσταση το Σεπτέμβρη στα σχολεία θα είναι εξαιρετικά δύσκολη για εκπ/κούς-μαθητές.

 

Οι αποσπάσεις στηρίζονται αποκλειστικά σε εισηγήσεις Δ/ντων Εκπαίδευσης και περιφερειακού Δ/ντη  κατ΄ επιλογή χωρίς  κριτήρια και προϋποθέσεις.

 

Αποσπάσεις συναδέλφων θα υπερψηφίζαμε (αν υπήρχαν) μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας και για πολύ σοβαρούς κοινωνικούς λόγους, σε περιπτώσεις που πρέπει να επιδειχθεί η πρέπουσα αλληλεγγύη.

 

και τέλος στο 5ο Θέμα : Αποσπάσεις εκπ/κών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2020-2021:

 

β) ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων. Απείχαμε από τη διαδικασία με βάση την πάγια θέση μας και το παρακάτω αιτιολογικό. Ενημερωτικά εξετάστηκαν 13 αιτήσεις εκπαιδευτικών της Π. Ε., ενώ οι θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων είναι περίπου 20 στην περιφέρεια Αττικής για εκπαιδευτικούς Π. Ε. και Δ. Ε. (οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών Δ. Ε. θα εξεταστούν σε Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.)

 

Απείχαμε από τη συγκεχυμένη διαδικασία λόγω και των αμφισβητούμενων  κριτήριων & ιεράρχησης αυτών όπως αυτά ορίζονται από την ΥΑ 139654/Γ4ΦΕΚΒ2985 /2017.

Η συγκεκριμένη διαδικασία, εν τέλει, αφορά μια εισήγηση που η εμπειρία των τελευταίων ετών απέδειξε ότι συχνά παρακάμπτεται από το Υπουργείο που καταληκτικά τοποθετεί κατά βούληση τους  συντονιστές. Συνεχίζουμε να απαιτούμε:

  • την πλήρη ένταξη των παιδιών – προσφύγων – συνεκπαίδευση – πλήρους ωρολογίου διδακτικού προγράμματος με τμήματα υποδοχής και υποστηρικτικής διδασκαλίας! Διορισμούς εκπαιδευτικών – ολόκληρων και όχι μισών!

  • την απομάκρυνση των κάθε λογής Μ. Κ. Ο. στις οποίες  η πολιτική της ΕΕ και της κυβέρνησης εκχωρεί πολλές λειτουργίες που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 20/5/2020 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη και δημοσιοποιημένη παράσταση διαμαρτυρίας από 4 Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π. Ε. ( ΣΕΠΕ Αμαρουσίου, ΣΕΠΕ «Αριστοτέλης», ΣΕΠΕ Α΄ Αθήνας και ΣΕΠΕ «Έλλη Αλεξίου») στην Περ. Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Αττικής για την απαράδεκτη εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρίζοντας την έλλειψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων για την ομαλή λειτουργία των ΚΕΣΥ σε όλη τη χώρα, μετακινεί προσωπικό  από τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης για να καλύψει (αυτό που όφειλε να καλύψει με τους αναγκαίους μαζικούς μόνιμους διορισμούς) τις ανάγκες των ΚΕΣΥ. Παρούσα στην παράσταση διαμαρτυρίας ήταν και η αιρετός του ΑΠΥΣΠΕ Αττικής εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων Π. Ε. Φωτεινή Καββαδία.

Την Τετάρτη 20/5/2020 λοιπόν και την ώρα που έφτασαν οι εκπρόσωποι των 4 Συλλόγων Εκπαιδευτικών ΠΕ στην Περιφερειακή Δ/νση και ενώ μέσα σε αυτή βρίσκονταν και εργάζονταν αρκετοί υπάλληλοι, ο Περιφ. Διευθυντής αρνήθηκε, διαμέσου ενός υπαλλήλου, να δεχθεί τους εκπρόσωπους των Συλλόγων Εκπ/κών Π. Ε. επικαλούμενος τα μέτρα προστασίας – υγιεινής λόγω Covid-19. Επέμενε να δεχτεί μόνο ένα άτομο που θα εκπροσωπούσε τέσσερα σωματεία! Την ίδια στιγμή που ανακοίνωσαν την επιστροφή των μαθητών στα Λύκεια και Γυμνάσια με 15 παιδιά στην τάξη και ετοιμάζουν την επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων, χωρίς κανένα πραγματικό μέτρο προστασίας, τα διορισμένα στελέχη του Υπουργείου δεν μπορούν (;) να μείνουν στον ίδιο χώρο με 4 μέλη Δ. Σ. των πρωτοβάθμιων εκπ/κών σωματείων.

Προτείναμε στον Περιφ. Δ/ντή να συναντηθούμε στο ισόγειο του κτιρίου που έχει μεγάλο αίθριο χώρο πάνω από 80 τ.μ. για να γίνει η συνάντηση εκεί. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή ενώ η συνομιλία γινόταν με υπαλλήλους της Διεύθυνσης που εμπόδιζαν τους εκπροσώπους των Συλλόγων να περάσουν την πόρτα και ενώ ο ίδιος ο Περιφερειακός Δ/ντής δεν εμφανιζόταν καθόλου.

Αμέσως μετά εμφανίστηκαν άνδρες της Αστυνομίας, οι οποίοι ζητούσαν στοιχεία, ταυτότητες και ονόματα, από τα μέλη των σωματείων και στη συνέχεια έκαναν το διαμεσολαβητή ανάμεσα στον Περιφερειακό Διευθυντή και τα σωματεία. Με άλλα λόγια ο Περιφ. Δ/ντής αποφάσισε τα σωματεία να συνομιλήσουν μαζί του διαμέσου της αστυνομίας! Αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση της Ν.Δ. και το ΥΠΑΙΘ την επικοινωνία τους με τα σωματεία και τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Παράλληλα έξω από το κτίριο είχαν προσέλθει δεκάδες αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και της Ασφάλειας και ζητούσαν επίσης ταυτότητες από μέλη σωματείων και από μέλος του Δ. Σ. της ΔΟΕ, απειλώντας ότι θα τους προσαγάγουν για «αντίσταση κατά της αρχής» και «απείθεια» και δεν τους επέτρεπαν να ανέβουν στον όροφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης ενώ δεν επέτρεπαν στα μέλη των σωματείων που ήταν στον όροφο των γραφείων της Περιφερειακής Δ/νσης να φύγουν.

Είναι πρωτοφανής η απαξιωτική συμπεριφορά του Περιφ. Δ/ντή που αρνήθηκε οποιοδήποτε διάλογο με τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π. Ε., οι οποίοι προσπάθησαν να προασπίσουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία/ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα του εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης, ενώ αποτελεί αντιδημοκρατική παρεκτροπή η εμπλοκή της αστυνομίας και ο ρόλος που της ανατέθηκε από τον Περιφ. Δ/ντή ως διαμεσολαβητή ανάμεσα σε αυτόν και τα σωματεία.

Τα πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά σωματεία αποχώρησαν μετά την τελική άρνηση του Περιφ. Δ/ντή να μας δεχθεί, υπό την απειλή και την «επιτήρηση» πάνοπλων αστυνομικών δυνάμεων που όσο περνούσε η ώρα αυξάνονταν!!!

Καταγγέλλουμε ότι :

ο περιφερειακός Διευθυντής εκπαίδευσης ενώ δεν θέλησε να συναντήσει 4 εκπροσώπους (1 από κάθε σωματείο ) των πρωτοβάθμιων σωματείων δύο ημέρες μετά συμμετείχε σε ΑΠΥΣΠΕ που κάλεσε ο ίδιος!!! και πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο γραφείο του στην Περιφερειακή Δ/νση Π. &Δ. Εκπαίδευσης στον ίδιο χώρο που του ζητούσαμε δύο μέρες πριν να δεχτεί 4 άτομα!!! Σήμερα στην αίθουσα βρισκόταν 6 άτομα ( τα 5 μέλη του ΑΠΥΣΠΕ και η γραμματέας). Όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε η όλη συμπεριφορά του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ήταν προσχηματική και απαξιωτική για τα πρωτοβάθμια σωματεία των εκπαιδευτικών γι αυτό και την καταγγέλλουμε.

 

Η τρομοκρατία δε θα περάσει.

Οι εκπαιδευτικοί θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας με κάθε κόστος.

 

Καββαδία Φωτεινή Τακτική Αιρετός εκπρόσωπος στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής τηλ. επικοινωνίας :6932628101 – 2108068683

Μελαμπιανάκη Ζέττα Αναπληρωματική Αιρετός εκπρόσωπος στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής τηλ. επικοινωνίας: 6977885092

εκλεγμένες με το ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων – Κινήσεων – Συσπειρώσεων Π. Ε.

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Σημείωμα - «γροθιά» 9χρονου από την Πάτρα: «Τρώμε μία εβδομάδα ρύζι»
Σημείωμα - «γροθιά» 9χρονου από την Πάτρα: «Τρώμε μία εβδομάδα ρύζι»
«Αυτό που ζούμε και βλέπουμε αυτή την περίοδο, δεν το έχουμε ζήσει ξανά. Έρχονται άνθρωποι με ντροπή και ζητάνε, αν έχουμε να τους δώσουμε γάλα και...
Σημείωμα - «γροθιά» 9χρονου από την Πάτρα: «Τρώμε μία εβδομάδα ρύζι»
Νομοσχέδιο για διαδηλώσεις: Τα νέα αντιδημοκρατικά μέτρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη παραπέμπουν σε σκοτεινές περιόδους της ιστορίας του τόπου μας
Νομοσχέδιο για διαδηλώσεις: Τα νέα αντιδημοκρατικά μέτρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη παραπέμπουν σε σκοτεινές περιόδους της ιστορίας του τόπου μας
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Α' ΕΛΜΕ Κορινθίας
Νομοσχέδιο για διαδηλώσεις: Τα νέα αντιδημοκρατικά μέτρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη παραπέμπουν σε σκοτεινές περιόδους της ιστορίας του τόπου μας
Ένωση Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγ. Παρασκευής: Αλαλούμ με τη δίχρονη προσχολική αγωγή
Ένωση Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγ. Παρασκευής: Αλαλούμ με τη δίχρονη προσχολική αγωγή
Ανακοίνωση για Δίχρονη Προσχολική Αγωγή - Ένωση Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγ. Παρασκευής
Ένωση Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγ. Παρασκευής: Αλαλούμ με τη δίχρονη προσχολική αγωγή