Νομοσχέδιο: Οι διατάξεις για πιστώσεις εκπαιδευτικών και σημαιοφόρους δημοτικών
Αναλυτικά οι διατάξεις και ολόκληρο το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Δημοσιεύθηκε το νομοσχέδιο «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας».

Στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται οι δύο διατάξεις του υπουργείου Παιδείας που αφορούν στην εξασφάλιση πιστώσεων απασχόλησης εκπαιδευτικών και την επιλογή σημαιοφόρων στα Δημοτικά.

Πιστώσεις εκπαιδευτικών

Άρθρο 40

Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 62 του ν. 4623/2019, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 19

Για την πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, µπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού ή του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος Δηµόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η σχετική δαπάνη µπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 µε Κωδικό Έργου 2014ΣΕ04700000 του έτους 2019 και τίτλο «Πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων έως το ποσό των τριάντα επτά εκατοµµυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων (37.260.000) ευρώ και την οικεία συλλογική απόφαση του έτους 2020 έως του ποσού των σαράντα τριών εκατοµµυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων (43.740.000) ευρώ ή αντίστοιχο έργο Συλλογικής Απόφασης του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

Επιλογή σημαιοφόρων στα Δημοτικά Σχολεία

Άρθρο 41

Επιλογή σηµαιοφόρων στα δηµοτικά σχολεία

Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄109) αντικαθίσταται ως εξής:«5. α) Σηµαιοφόροι ορίζονται δύο µαθητές της ΣΤ΄ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστηµα

µέχρι 31 Ιανουαρίου
και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Επιλέγονται αυτοί που κατά το προηγούµενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει το µεγαλύτερο γενικό µέσο όρο βαθµολογίας, υπολογιζοµένου και του κλασµατικού του µέρους. Το κλασµατικό µέρος αναφέρεται στον ετήσιο γενικό µέσο όρο. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στο κλασµατικό µέρος, διενεργείται κλήρωση.

β) Παραστάτες ορίζονται δέκα (10) µαθητές της ΣΤ΄ τάξης, πέντε (5) για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε από 1η Φεβρουαρίου µέχρι το τέλος του
διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται µε την ίδια διαδικασία µε την οποία επιλέγονται οι σηµαιοφόροι.

γ) Με τον τρόπο που περιγράφεται στην περίπτωση α΄, επιλέγονται δύο (2) µαθητές της ΣΤ΄ τάξης που δεν επιλέχθηκαν ούτε σηµαιοφόροι ούτε παραστάτες, στους οποίους ανατίθεται η κατάθεση στεφάνου, ο ένας για το διάστηµα µέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

δ) Οι σηµαιοφόροι, οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου επιλέγονται ανά τµήµα για τα ως άνω χρονικά διαστήµατα αντίστοιχα.

Η κατά τις προηγούµενες παραγράφους επιλογή ή κλήρωση, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, πραγµατοποιείται από τον διευθυντή της σχολικής µονάδας ή τον νόµιµο αναπληρωτή του παρουσία του συλλόγου διδασκόντων και των ενδιαφεροµένων µαθητών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

ε) Στη διαδικασία επιλογής σηµαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου στα δηµοτικά σχολεία µπορούν να συµµετέχουν και οι µετεγγραφέντες µαθητές από άλλα σχολεία, εφόσον η µετεγγραφή έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 10 Οκτωβρίου του έτους που γίνεται η επιλογή και έχει προσκοµισθεί στο σχολείο αντίγραφο της σελίδας του Βιβλίου Μητρώου, στην οποία φαίνεται η αναλυτική βαθµολογία τους στην Ε΄τάξη.

στ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται ο τρόπος επιλογής σηµαιοφόρων, παραστατών και των υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων, εφόσον στη ΣΤ΄ τάξη λειτουργούν λιγότερα ή περισσότερα των δύο (2) τµηµάτων ή οι µαθητές της ΣT΄ τάξης δεν επαρκούν για να επιλεγούν σηµαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, το περιεχόµενο του ως άνω προβλεποµένου πρακτικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται και για το διδακτικό έτος 2019-2020, για το οποίο, κατ’ εξαίρεση, η επιλογή των σηµαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνων στα δηµοτικά σχολεία θα πραγµατοποιηθεί την εποµένη της δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στο ΦΕΚ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της κατά την περίπτωση στ΄ της παρούσας παραγράφου Υπουργικής Απόφασης».

ΕΔΩ ολόκληρο το νομοσχέδιο

σχετικά άρθρα

Αντιπρόεδρος ΔΟΕ: Αναγκαστικές μετακινήσεις μαθητών σε άλλα σχολεία φέρνει η αύξηση των μαθητών ανα τάξη
Αντιπρόεδρος ΔΟΕ: Αναγκαστικές μετακινήσεις μαθητών σε άλλα σχολεία φέρνει η αύξηση των μαθητών ανα τάξη
Ο αντιπρόεδρος της ΔΟΕ Γιώργος Τρούλης εκτίμησε ότι μια βασική επίπτωση από την αύξηση των μαθητών ανά τάξη σε 25 που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο...
Αντιπρόεδρος ΔΟΕ: Αναγκαστικές μετακινήσεις μαθητών σε άλλα σχολεία φέρνει η αύξηση των μαθητών ανα τάξη