Thumbnail
Τι αναφέρουν σε επιστολή τους προς τον Κώστα Γαβρόγλου και τη Μερόπη Τζούφη επιμορφούμενοι των Ετήσιων Προγραμμάτων Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΠΡΟΣ

Τον κ. Υπουργό Παιδείας, κ. Γαβρόγλου Κωνσταντίνο
Την κα Υφυπουργό Παιδείας, κα Τζούφη Μερόπη

Θέμα:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ε.Α.Ε.
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
– ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
& ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΟΡΙΩΝ

Επιμορφούμενοι [εκ των περίπου (500) ατόμων] Ετησίων Προγραμμάτων Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-9, 2010-11, 2017-18.

Είμαστε εκπαιδευτικοί [εκ των περίπου πεντακοσίων (500)], οι οποίοι, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στα άρθρα 16 και 21 του Ν. 3699/2008 (Α΄199), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (Α΄159), τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (Α΄71), το άρθρο 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄24), την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄125) και το άρθρο 11 του Ν. 4452/2017 (Α΄17), παρακολουθήσαμε ετήσια προγράμματα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνολικής διάρκειας άνω των 400 ωρών.

Ο παραπάνω νόμος ορίζει ότι η παρακολούθηση 400 ωρών και πάνω από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα θεωρείται ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή παραχωρώντας το δικαίωμα στους κατόχους του πιστοποιητικού αυτού να ενταχθούν στον Επικουρικό Πίνακα της Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.).

Με βάση τα παραπάνω, το Πιστοποιητικό που μας χορήγησε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το καταθέσαμε στον ΟΠΣΥΔ (πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας), το οποίο τo επικύρωσε ως Ετήσιο Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και ενταχθήκαμε στους Επικουρικούς Πίνακες Ε.Α.Ε για το σχολικό έτος 2018-2019 και μάλιστα μέχρι σήμερα εργαζόμαστε σε Δημόσια Ειδικά σχολεία ως αναπληρωτές.

Η προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύτηκε στις 24 Απριλίου 2019 (Αριθμός 3ΕΑ/2019) στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019), θέτει έναν ακόμη όρο, εκτός εκείνου των τετρακοσίων (400) ωρών που ίσχυε μέχρι σήμερα, αυτόν των επτά (7) μηνών διάρκειας του προγράμματος επιμόρφωσης (για τον υπολογισμό της διάρκειας πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης). Αξίζει να τονίσουμε ότι ποιοτικό προσόν δεν αποτελεί ο τρόπος που μοιράζονται οι ώρες ενός προγράμματος- καθώς συνήθως εξυπηρετούν πρακτικούς σκοπούς και όχι μορφωτικούς- αλλά το σύνολο των ωρών.

Επίσης, το όριο των 7 μηνών δεν ετέθη στο Προσχέδιο σε διαβούλευση, το οποίο κοινοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥπΠΕΘ και παρουσίαζε το σύστημα διορισμού Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 6 αναφέρει: «Κριτήρια αξιολογικών Πινάκων Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε……. 3……….. β) Τα κριτήρια ένταξης στους επικουρικούς πίνακες είναι τα ακόλουθα: αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι ή από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον (400) ωρών……..», χωρίς καμιά αναφορά στη διάρκεια σε μήνες.

Με τον παραπάνω όρο της προκήρυξης οι επιμορφούμενοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αισθάνονται κατάφωρη αδικία καθώς κάποιοι αποκλείονται από τους Επικουρικούς Πίνακες Ε.Α.Ε. για τα επόμενα τρία (3) χρόνια και συγχρόνως στερεί από όλους δύο (2) μόρια, δεδομένα που μπορούν να επιφέρουν τον αποκλεισμό μας από μόνιμο διορισμό ή και από την ευκαιρία να εργαστεί κάποιος από εμάς ως αναπληρωτής ή ως ωρομίσθιος (καθώς κλειδώνουν οι πίνακες κατάταξης για 3 έτη).
Το όριο των 7 μηνών ευλόγως θεωρούσαμε ότι θα ίσχυε για όσους επιθυμούσαν να ενταχθούν για πρώτη φορά στους Επικουρικούς Πίνακες Ε.Α.Ε. και όχι ότι θα είχε αναδρομική ισχύ, δηλαδή και για εμάς που είμαστε ήδη ενταγμένοι στους Επικουρικούς Πίνακες Ε.Α.Ε. με επικυρωμένο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή, από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις και εργαζόμαστε ήδη ως αναπληρωτές σε Δημόσια Ειδικά Σχολεία.

Επίσης αξίζει να τονιστεί ότι το όριο των 7 μηνών απαξιώνει τα προγράμματα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή, που υλοποιούσε ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το οποίο μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι τα πλέον εξειδικευμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ειδική Αγωγή καθώς είναι τα μοναδικά που διαθέτουν αντίστοιχο Τμήμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα.

Τέλος, γνωρίζουμε ότι μέχρι την παρούσα στιγμή θίγονται οι επιμορφούμενοι των ακαδημαϊκών ετών 2008-9, 2010-11, 2017-18 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Για τους ανωτέρω εύλογους, νόμιμους & αληθείς λόγους,

Ζητάμε

Την άρση της αναδρομικής ισχύος του άρθρου 58 παρ. 4 του νόμου 4589/2019, καθώς αυτή επιφέρει την απόσβεση των προσόντων μας τα οποία κατοχυρώθηκαν με όλες τις νόμιμες διαδικασίες από Δημόσιο Πανεπιστήμιο (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και βάσει του ισχύοντος νόμου που όριζε ως μοναδικό κριτήριο ένταξης στον επικουρικό πίνακα ΕΑΕ την παρακολούθηση σεμιναρίου εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή άνω των 400 ωρών.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να αποκατασταθεί η εις βάρος μας αδικία.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός πως, ένας από τους βασικούς λόγους για την επιλογή των σεμιναρίων εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ήταν το ότι πληρούσαν το κριτήριο που όριζε ο νόμος για την ένταξή μας στους επικουρικούς πίνακες ΕΑΕ (παρακολούθηση άνω των 400 ωρών). Το πιστοποιητικό που λάβαμε μας έδωσε το δικαίωμα ένταξης στους επικουρικούς πίνακες και βάσει αυτού οι περισσότεροι από εμάς εργαζόμαστε έως σήμερα. Ωστόσο, το νέο κριτήριο της χρονικής διάρκειας τουλάχιστον επτά μηνών που ετέθη ετεροχρονισμένα και αναδρομικά μας αποκλείει από τους επικουρικούς πίνακες και μας στερεί το δικαίωμα για εργασία.
κ. Υπουργέ, αναμένουμε & ευελπιστούμε στις άμεσες ενέργειές σας,

Για την αποκατάσταση της εις βάρος μας αδικίας.

Με τιμή
Οι αιτούντες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ - ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ

Σε 10 ημέρες ECDL εξ αποστάσεως για να προλάβετε τις προκηρύξεις

--> ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ - Αναπληρωτών - ΑΣΕΠ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - Δ/ΝΤΕΣ Σχολείων

Ετήσιο (9μηνο) Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο σεμινάριο Οργάνωση - Διοίκηση της Εκπ/σης του Παν.Πελοποννήσου

Ετήσιο (9μηνο) Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

teacher-daskalos
Εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές): Πότε θα πιστωθεί η μισθοδοσία στους λογαριασμούς τους
Η μισθοδοσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πραγματοποιείται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) για το σύνολο των εκπαιδευτικών σε σταθερή ημερομηνία...
Εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές): Πότε θα πιστωθεί η μισθοδοσία στους λογαριασμούς τους
Άνοια
Οι διατροφολόγοι μίλησαν: Αυτή είναι η νο1 τροφή για να μειώσετε τον κίνδυνο άνοιας
Η Νο1 τροφή που πρέπει να περιορίσετε για να μειώσετε τον κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με τους διατροφολόγους
Οι διατροφολόγοι μίλησαν: Αυτή είναι η νο1 τροφή για να μειώσετε τον κίνδυνο άνοιας