Διάθεση εκπαιδευτικών ΔΕ στο ΔΙΕΚ Τρικάλων
Υπ. Παιδείας 

«Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Δ.Ι.Ε.Κ. Τρικάλων για το εξάμηνο 2018B για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6, του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του N. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθ. 141277/Ε2/02-09-2016 (ΦΕΚ 2810/τ.Β’/06-09-2016) Υπουργική Απόφαση «Διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.».

4. Τις διατάξεις της Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης ...», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

5. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

6. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/6/108548/Ε3/29–6-2018 (ΑΔΑ: ΨΙΙ94653ΠΣ-ΝΘ9) Υ.Α «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

7. Το υπ’ αριθ. Κ1/164518/03-10-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα τη διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ..

8. Το υπ’ αριθ. 1488/04-10-2018 έγγραφο του Δ/ντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Τρικάλων με θέμα «Διάθεση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΙΕΚ Τρικάλων».

9. Το υπ’ αριθ. 9088/Φ.33/08-10-2018 διαβιβαστικό της Δ.Δ.Ε Τρικάλων του υπ’ αρ. πρ. 9018/Φ.33/05-10-2018 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 9-10-2018) εγγράφου με θέμα «Εισήγηση για τοποθέτηση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο ΔΙΕΚ Τρικάλων για το 2018 Β Εξάμηνο».

10.Την ανάγκη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Τρικάλων. 

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ
ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ
Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας στην καταγγελία περί αδιαφανούς διαδικασίας - "Δυστυχώς ορισμένοι συνδικαλιστές δεν μπορούν να απαλλαγούν από τις...
ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ