ΠΔΕ Β.Αιγαίου: Πρόσληψη 19 αναπληρωτών ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ & 16 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία
ΠΔΕ Β.Αιγαίου

Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5030717 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», του ΕΣΠΑ 2014-2020», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι η διαδικασία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών έχει ως εξής: Οι αποφάσεις πρόσληψης θα αναρτηθούν στο site της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου.

Οι αναπληρωτές, των οποίων τα ονόματα θα περιλαμβάνονται στις αποφάσεις πρόσληψης, αρχικά θα πρέπει να παρουσιαστούν για να εγγραφούν στο ΕΡΓΑΝΗ και να φροντίσουν τα σχετικά με τη μισθοδοσία τους από αύριο Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 έως και τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου και ώρες 8.30-11.00 το πρωί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία τοποθετήθηκαν και απ΄ όπου θα μισθοδοτούνται. Την ίδια μέρα και ώρες 11.00-13.00 θα πρέπει να μεταβούν στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Β. Αιγαίου (Ελ. Βενιζέλου 26, Μυτιλήνη), προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους (συμβάσεις και περιλήψεις αυτών, κατάθεση δικαιολογητικών κλπ.) Για τους αναπληρωτές που θα τοποθετηθούν σε ΣΜΕΑΕ και σχολεία γενικής εκπαίδευσης εκτός Λέσβου, προς διευκόλυνσή τους παρακαλούμε να παρουσιαστούν μόνο στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται παραπάνω. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι αναπληρωτές σε φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες) είναι τα κάτωθι: 

 Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)

 Μεταπτυχιακό ή /και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει - σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ)

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)

 Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)

 Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

 Ταυτότητα

 Τραπεζικός λογαριασμός Εθνική Τράπεζας

 Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.

 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ

 Πιστοποιητικό Στρατολογίας

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης)

 Ιατρικές γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου διμήνου από δημόσιο νοσοκομείο ή από ιδιώτη γιατρό.

Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριστείδης Καλάργαλης

σχετικά άρθρα