3 Προσλήψεις πτυχιούχων στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Θέσεις εργασίας στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 περ. ιβ’ και 64 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διατροφή και Διαιτολογία (2017-2018)», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Χασαπίδου Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας, προτίθεται να αναθέσει, μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, σε τρείς (3) εξωτερικούς συνεργάτες, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ/Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής,
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τριών ετών (3) σε θέση διοικητικής υποστήριξης,
- Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τριών ετών (3) σε θέση διοικητικής υποστήριξης,
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία δύο ετών (2) σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
- Γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής,
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο με το βασικό τίτλο πτυχίου της ημεδαπής, ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής,
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία δύο (2) ετών σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
- Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου,
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙ-Θ στο τηλέφωνο 2310013680.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Η Αθήνα «ντύθηκε» στα γιορτινά 
Η Αθήνα «ντύθηκε» στα γιορτινά 

Επίσημα πλέον, η Αθήνα βρίσκεται στον παλμό των Χριστουγέννων. «Από την καρδιά της πόλης, εδώ από την πλατεία Συντάγματος, η Αθήνα στέλνει σήμερα...

Η Αθήνα «ντύθηκε» στα γιορτινά