Εγκύκλιος: Από πότε ισχύει η ομαδοποίηση κλάδων και ειδικοτήτων Επαιδευτικών
Αναλυτικά

Από 2-3-2018 ισχύει η ομαδοποίηση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δημιουργούνται νέοι κλάδοι και ειδικότητες, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρ. 1 του  άρθρου 29 του νόμου 4521/2018 (Φ.Ε.Κ.38 τ.Α ́/2-3-2018) με θέμα: «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα με την παρ.4 του άρθρου 29 του ανωτέρω νόμου ο κλάδος ΠΕ12-10 Ραδιο- ηλεκτρολόγων καταργείται.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του  νόμου, δηλαδή μέχρι τις 2-4-2018, με την οποία θα επιλέξουν να ενταχθούν είτε στον κλάδο ΠΕ04-01 Φυσικών, είτε στον κλάδο ΠΕ84- Ηλεκτρονικών.

Οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων που καταργείται μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ04-01 Φυσικών ή του κλάδου ΠΕ84-Ηλεκτρονικών που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί και στις οποίες συνεχίζουν να υπηρετούν.

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο καλεί τις οικείες  Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποστείλουν μόνο ηλεκτρονικά συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο πίνακα για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς μέχρι 3-4-2018,  προκειμένου να εκδοθεί η  σχετική απόφαση ένταξης στον κλάδο και ειδικότητα επιλογής των εκπαιδευτικών της ειδικότητας ΠΕ12-10.

Για τους εκπαιδευτικούς όλων των λοιπών κλάδων και ειδικοτήτων ο/η οικείος/α Διευθυντής/ρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει διαπιστωτική πράξη σχετικά με την υπαγωγή τους στους κλάδους και ειδικότητες της παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ.38 τ.Α ́/2-3-2018). Η πράξη αυτή δε χρειάζεται να κοινοποιηθεί στο υπουργείο Παιδείας.

Η ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων θα γίνει κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

best of network

σχετικά άρθρα