Δείτε τις ρυθμίσεις για ΕΛΚΕ και Ερευνητικά Κέντρα στο ν/σ για το Παν. Δ. Αττικής
Αναλυτικά

Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 56, 62 και 66 του ν. 4485/2017 με το άρθρο 11 του Σχεδίου Νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Πιο αναλυτικά, προβλέπεται ότι η ανάληψη υποχρέωσης εκδίδεται για κάθε δαπάνη άνω των 1000 ευρώ, ενώ αποσαφηνίζεται ο τρόπος έκδοσής της όταν πρόκειται για περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης.

Η διάταξη κρίθηκε από το υπουργείο Παιδείας απαραίτητη, λόγω των απρόβλεπτων δαπανών στην υλοποίηση ενός έργου, όπως η έκτακτη αναθεώρηση στόχων και η ανακατεύθυνση της ερευνητικής πορείας, σε συνδυασμό με την εποχικότητα σε ερευνητικά αντικείμενα, τη μη προβλέψιμη σε επίπεδο οικονομικού έτους εισροή και εκροή διαθέσιμων πόρων και κατ’ αντιστοιχία εκτέλεσης δαπανών, τις έκτακτες δαπάνες λόγω αποκλίσεων των ερευνητικών δεδομένων ή ερευνητικών αστοχιών, των εκτάκτων ζημιών κατά την εκτέλεση της έρευνας όπου οποιαδήποτε καθυστέρηση θα ακυρώσει την πολύμηνη προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων.

Ταυτόχρονα, με τη συγκεκριμένη διάταξη τροποποιούνται οι παρ. 2 και 6 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017, ώστε να είναι σαφές ότι υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο των εν λόγω διατάξεων και τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Με την παρ. 8 αποσαφηνίζεται ότι στα ΑΕΙ που λειτουργεί Διοικούσα Επιτροπή αυτή θα ασκεί και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ.

Τέλος, στην παρ. 9 επιχειρείται η ομαλοποίηση του μεταβατικού καθεστώτος της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με τα άρθρα 50 έως 68 του ν. 4485/2017, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμα εκδοθεί τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του ν. 2194/1994 (Α΄34) προεδρικά διατάγματα, δεν υφίστανται Σύγκλητος, Αντιπρύτανης Έρευνας ούτε Τμήματα όπως στα Α.Ε.Ι.

Αναλυτικά το σχετικό άρθρο:

Άρθρο 11
Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 διαγράφονται οι λέξεις «του συνολικού ετήσιου».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την πληρωμή δαπανών του έργου ή προγράμματος απαιτείται η αποστολή αιτήματος πληρωμής από τον επιστημονικό υπεύθυνο που συνοδεύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των σχετικών δαπανών.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), που έχει προστεθεί με την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4485/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ειδικά για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε.:

α. η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μπορεί να εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου από τον Ε.Λ.Κ.Ε. για το σύνολο ή μέρος των πιστώσεων του έργου ανά έτος, που συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση κατανομής τους ανά δαπάνη, κατηγορία δαπάνης και λογαριασμό,  

β. η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται μόνο για δαπάνες ίσες ή ανώτερες των χιλίων (1.000) ευρώ,

γ. σε κάθε περίπτωση, της έκδοσής της προηγείται τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου σε συνέχεια: αα) της έκδοσης απόφασης αποδοχής της διαχείρισης της Επιτροπής, η οποία επέχει θέση απόφασης έγκρισης του συνόλου των δαπανών του έργου και ββ) της ένταξης του προϋπολογισμού του έργου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ή και την τροποποίηση αυτού,

δ. σε περίπτωση δαπάνης που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών η οποία εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης το αίτημα ανάληψης υποχρέωσης υποβάλλεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο ταυτόχρονα με το αίτημα απευθείας ανάθεσης και στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017,

ε. αν υπάρχει διαθέσιμη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις παροχής της βεβαίωσης της παρ. 2 του άρθρου 3, η διαφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. Αν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και του ΠΟΥ, εφαρμόζεται η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 και ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. κοινοποιεί τη διαφωνία του στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,

στ. με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 3, στο πλαίσιο εγκεκριμένου έργου του Ε.Λ.Κ.Ε., πιστώσεις που αφορούν δεσμευμένες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεμεί σχετική υποχρέωση.».

4. Στην περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «(ανά κατηγορία)» διαγράφονται.

5. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Για δαπάνη που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης το τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου συνοδεύεται από απόδειξη έρευνας αγοράς και η απόφαση απευθείας ανάθεσης έπεται της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για δαπάνη ίση ή κατώτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δεν απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και τα τεκμηριωμένα αιτήματα καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4485/2017 προστίθεται στοιχείo ζ΄ ως εξής:

«ζ. εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για αξία ίση ή μικρότερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

7. α. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017 ισχύει από την 1.7.2018. Από 1.1.2018 έως 1.7.2018 για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του προϋπολογισμού των ΕΛΚΕ, των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές.

β. Από 1.1.2018 έως 1.7.2018 η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των δαπανών των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017».    

8.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 πριν από τις λέξεις «είναι νόμιμες» προστίθενται οι λέξεις «ή από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ν.π.ι.δ.».

β. Στο τέλος της δεύτερης πρότασης της παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 προστίθενται οι λέξεις «ή οι ισχύουσες διατάξεις για τα ν.π.ι.δ.».

γ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 διαγράφεται η φράση «όσον αφορά τη διαχείριση των ερευνητικών και λοιπών έργων/προγραμμάτων,».

9. Στα Α.Ε.Ι. που διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, εκτός από το Ε.Α.Π., οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Α.Ε.Ι..

10. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ως Σύγκλητος νοείται η Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Δ.Υ. (άρθρο 22 παρ. 4 του ν. 4452/2017), ως Πρύτανης ο Κοσμήτορας της Ε.Σ.Δ.Υ. και ως μέλη Δ.Ε.Π. τα μέλη της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Η Επιτροπή Ερευνών της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι πενταμελής, αποτελείται από μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει η τελευταία και συγκροτείται με διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όσων προβλέπονται στα άρθρα 50 έως 68. Έως τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου ασκούνται από το σύλλογο των καθηγητών (π.δ. 1233/1981, Α΄ 306), ο οποίος ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών».

best of network

σχετικά άρθρα

Θεματική Εβδομάδα στα γυμνάσια: Για τα ζητήματα Δημοκρατικής Συνύπαρξης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Θεματική Εβδομάδα στα γυμνάσια: Για τα ζητήματα Δημοκρατικής Συνύπαρξης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Η Εγκύκλιος όπως δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας αναρτάται στο alfavita.gr
Θεματική Εβδομάδα στα γυμνάσια: Για τα ζητήματα Δημοκρατικής Συνύπαρξης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων