“Μίνι” Σχέδιο Νόμου στη Βουλή για ΑΕΙ, ενισχυτική διδασκαλία, ΕΑΠ, εκπαιδευτικούς, καταλήψεις
Το “μίνι” Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας αφορά:

Το νομοσχέδιο με τα παράλληλα μέτρα της Κυβέρνησης φέρνει νέες ρυθμίσεις σε διάφορα εκπαιδευτικά θέματα. Μεταξύ άλλων ρυθμίζεται η απελευθέρωση των προσλήψεων με συμβάσεις με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ ενώ φέρνει νέο πλαίσιο λειτουργίας και προσλήψεων για το ΕΑΠ.

Το νέο νομοσχέδιο επανακαθορίζει την ενισχυτική διδασκαλία στα  γυμνάσια, την πρόσθετη διδακτική στήριξη στα λύκεια, καθώς και τη διδασκαλία που παρέχεται στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων και σε κρατούμενους εν γένει, καθώς και στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας (αρ. 51 ν.4139/2013), και εισάγεται ο όρος «αντισταθμιστική εκπαίδευση», στην οποία υπάγονται οι προαναφερόμενες δράσεις.

Tο νομοσχέδιο “ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” συγκεκριμένα περιλαμβάνει διατάξεις για τα εξής:

1. Ενισχυτική διδασκαλία

2. Κατάργηση Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου για τις μαθητικές καταλήψεις

3. Εκπαιδευτικούς φορέων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

4. Θητεία ΕΠ.Ε.Σ.

5.  Βιβλιοθήκες

6. Εκπαιδευτικούς που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα

7. Συμβάσεις

8. Ανοικτό Πανεπιστήμιο

9.  Διορισμοί στα ΑΕΙ που εκκρεμούσαν

10. ΑΕΙ

Ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των μονάδων που υλοποιούν τα προγράμματα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης.

Η στελέχωση των μονάδων γίνεται με προσωρινούς αναπληρωτές, ωρομίσθιους ή μόνιμους εκπαιδευτικούς, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της κείμενης σχετικής νομοθεσίας.

Η αμοιβή που καταβάλλεται στους υπευθύνους των μονάδων, όταν βαρύνει τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, ανέρχεται στο μικτό ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως κατ’ ανώτατο όριο.

Ορίζεται ότι, η κατάργηση της δυνατότητας απόσπασης σε σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης   (IEK), Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.    (άρθρο 42)

Παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τις 28-2-2016, η θητεία των μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων.    (άρθρο 43)

Παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία των μελών των οργάνων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) και των δημοσίων βιβλιοθηκών. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με την τύχη της περιουσίας του καταργηθέντος Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών – Ο.Π.Ε.Β. (απογραφή περιουσίας κ.λπ.).

Δεν υποχρεούνται σε επιστροφή εισπραχθέντων ποσών εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα χωρίς να εκδοθεί σχετική διαπιστωτική πράξη απόλυσης, εφόσον καταβλήθηκε σε αυτούς το 75% του μισθού τους από 22-3-2014 έως 11-5-2015 

Εξαιρούνται από τους προβλεπόμενους όρους και περιορισμούς προσλήψεων και οι συμβάσεις με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ. ή οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή του προσωπικού που απασχολείται σε έργα ή την υποστήριξη υπηρεσιών, που εκτελούνται από τους οριζόμενους φορείς στο πλαίσιο και προγραμμάτων ή έργων χρηματοδοτούμενων από ίδιους πόρους, οι οποίοι δεν βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση αυτών. 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ

Επανακαθορίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), τα οποία ρυθμίζονται εφεξής αποκλειστικά με αποφάσεις των οργάνων αυτού χωρίς τη σύμπραξη των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών. Μεταξύ άλλων: Παρέχεται η δυνατότητα στο ΕΑΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης της αποστολής αυτού, να οργανώνει και προγράμματα δια βίου μάθησης και προγράμματα με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Κάθε θέμα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση των εν λόγω προγραμμάτων (ορισμός των διδάκτρων, καθορισμός ύψους και τρόπος καταβολής αυτών κ.λπ.) ρυθμίζεται με σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων. 

Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα πρόσληψης μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) και με συμβάσεις εργασίας ι.δ.ο.χ. για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών του Ε.Α.Π.. Ορίζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ τρία (3) μέλη της για αντίστοιχο αριθμό θέσεων Αντιπροέδρων προς υποβοήθηση του έργου του Προέδρου αυτού και ρυθμίζονται σχετικά θέματα (κάλυψη εξόδων παράστασης από ίδιους πόρους του Ε.Α.Π. κ.λπ.). 

Αυξάνεται, από 1 σε 3 έτη, ο χρόνος απόσπασης υπαλλήλων του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα στο ΕΑΠ και παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης στο Ε.Α.Π. του προαναφερόμενου προσωπικού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. 

Ορίζεται ρητά ότι, η κάλυψη των αποζημιώσεων, των οδοιπορικών εξόδων και των εκτός έδρας αποζημιώσεων των μελών και των δαπανών λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και των λειτουργικών δαπανών και της διαχείρισης του Ε.Α.Π. κατά το χρόνο λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, καλύπτονται από ίδιους πόρους αυτού και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου I και II και Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι.

Ορίζεται ότι, εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου I και II και Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά το χρόνο προκήρυξης αυτών, (άρθρο 48).Επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων αυτού. 

ΑΕΙ

Παρέχεται η δυνατότητα στη Σύγκλητο κάθε Α.Ε.Ι., με απόφασή της, να μεταφέρει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος πόρους που αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης, καθώς και παροχή υπηρεσιών στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι., με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση αυτών και σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

Δείτε αναλυτικά το  "μίνι" Σχέδιο Νόμου έχει ως εξής:

 

 

σχετικά άρθρα

Παραιτήθηκε η πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Πεντέλης για τη ρατσιστική επιστολή
Παραιτήθηκε η πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Πεντέλης για τη ρατσιστική επιστολή
Απαιτούσαν τον αποκλεισμό προσφύγων και μεταναστών από δομές εκπαίδευσης και περίθαλψης - Ρατσιστικά στερεότυπα με αναφορές στην «αλλοίωση του...
Παραιτήθηκε η πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Πεντέλης για τη ρατσιστική επιστολή
Οι Κούρδοι ανακοίνωσαν συμφωνία με τη Δαμασκό για ανάπτυξη του συριακού στρατού στην τουρκοσυριακή μεθόριο
Οι Κούρδοι ανακοίνωσαν συμφωνία με τη Δαμασκό για ανάπτυξη του συριακού στρατού στην τουρκοσυριακή μεθόριο
 Ερντογάν: Στα 30-35 χλμ το βάθος εξέλιξης των επιχειρήσεων
Οι Κούρδοι ανακοίνωσαν συμφωνία με τη Δαμασκό για ανάπτυξη του συριακού στρατού στην τουρκοσυριακή μεθόριο