Eκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του έτους 2008.
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Είμαστε εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του έτους 2008.

Το έτος 2009 ασκήσαμε αίτηση ακύρωσης μαζί με άλλους εννέα (9) συναδέλφους μας κατά της παράλειψης του Υπουργού Παιδείας να μας διορίσει. [Συνολικά δώδεκα (12), εκ των οποίων ο ένας τελικώς δε συνέχισε τη δίκη.] Συγκεκριμένα, προσβάλλαμε τις δύο κανονιστικές αποφάσεις καθορισμού του αριθμού διοριστέων με βάση το 24μηνο (196 θέσεις) και το 30μηνο (200 θέσεις) κατά το σχολικό έτος 2009-2010 και την ατομική πράξη (σώρευση) διορισμού 396 εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας κατά το ίδιο σχολικό έτος.

Επί της αίτησής μας αυτής, εκδόθηκε η με αριθ. 2743/2017 του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι παρανόμως η Διοίκηση παρέλειψε να μας διορίσει και ακυρώθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις μόνο, όμως, κατά το μέρος που παραλείφθηκε ο δικός μας διορισμός. Η απόφαση στήριξε το διατακτικό της στη κρίση ότι οι διορισμοί εκπαιδευτικών με βάση την 24μηνη και την 30μηνη προϋπηρεσία είναι αντισυνταγματικοί. Η απόφαση αυτή εναρμονίζεται πλήρως με τη με αριθ. 527/2015 της Ολομέλειας του ίδιου Δικαστηρίου, με τη οποία κρίθηκε αφενός το ίδιο ζήτημα, αφετέρου ότι και οι διορισμοί με βάση τον πίνακα αναπληρωτών επίσης αντίκεινται στο Σύνταγμα.  

Τον Νοέμβριο του 2017 η απόφαση κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου να συμμορφωθεί στο διατακτικό της.

Ωστόσο, ο αρμόδιος Υπουργός, με τη με αριθ. πρωτ. 126195/Ε1/24-7-2018 πράξη του, αποφάσισε τον διορισμό μόνο των οκτώ (8) από τους έντεκα (11) αιτούντες, με το σκεπτικό ότι η σειρά κατάταξής μας (των έτερων 3) ήταν τέτοια που δεν μας επέτρεπε να διοριστούμε.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για να καθορίσει τον αριθμό των δικαιούμενων διορισμό, βάση της ως άνω απόφασης, έλαβε υπόψη τον αριθμό των διορισθέντων βάσει του 24μηνου και του 30μηνου μόνο για το σχολικό έτος 2009 – 2010 (396) πλέον του αριθμού που αντιστοιχεί στη θέση που είχε ο τελευταίος διορισθείς από τον πίνακα διοριστέων το ίδιο σχολικό έτος (27). Ενόψει αυτού θεώρησε ότι μόνο οι οκτώ (8) συνάδελφοί μας που είχαν θέση κατάταξης στον πίνακα επιτυχόντων άνω του 423 (396 + 27) θεμελιώνουν δικαίωμα διορισμού.

Η απόφαση του εν λόγω Υπουργού είναι εσφαλμένη για τους εξής λόγους:

1) Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις αποφάσεις που είχαμε προσβάλλει κατά το μέρος που παραλείφθηκε ο διορισμός μας. Η Διοίκηση, για να συμμορφωθεί στην απόφαση, οφείλει να πράξει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή να μας διορίσει. Η εξάρτηση του διορισμού μας από τη θέση κατάταξής μας στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του έτους 2008 είναι αντίθετη στο σκεπτικό και το διατακτικό της απόφασης.

2) Ακόμα και αν θεωρηθεί ότι έχει κάποιο έρεισμα είναι αντιφατική. Τούτο διότι για την εξεύρεση των δικαιούμενων διορισμού βάση της εν λόγω απόφασης λαμβάνει εσφαλμένως υπόψη μόνο τους διορισθέντες το σχολικό έτος 2009 – 2010 και όχι και τα επόμενα σχολικά έτη, λαμβανομένου υπόψη ότι ο πίνακας διοριστέων και επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 ισχύει, δυνάμει σχετικών νομοθετικών παρατάσεων, μέχρι και σήμερα. Επισημαίνεται ότι ο πίνακας διοριστέων έχει κατέλθει στη θέση 55 για τον κλάδο στον οποίο ανήκουμε.

3) Αν ήθελε να εξαρτήσει τη συμμόρφωση από τη θέση κατάταξης στον πίνακα επιτυχόντων όφειλε για τη συμπλήρωση 396 κενών θέσεων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής να καλέσει προς διορισμό όλους τους επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του έτους 2008 και μόνο αν αποδεχόταν τον διορισμό τους επιτυχόντες με καλύτερη θέση από εμάς να αποφανθεί ότι δε δικαιούμαστε διορισμού.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επιδιώκουμε, εναγωνίως, μια συνάντηση μαζί του. Πόρτες κλειστές. Ίσως, δεν είμαστε πολλοί. Όμως, σε περιπτώσεις σαν τη δική μας κρίνεται η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου.

«Για ελάτε στη θέση μας»: Αναμένεις την έκδοση μιας απόφασης πάνω από οκτώ (8) χρόνια. Όταν, μάλιστα, είχαμε ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, τα νομικά μας επιχειρήματα ήταν «πρωτάκουστα». Γι’ αυτό η υπόθεσή μας είχε εισαχθεί κατευθείαν σε επταμελή σύνθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκδίδεται η απόφαση. Θετική! Αλλά … ο αρμόδιος Υπουργός έχει άλλη άποψη. Τραγικό! Τα περί προοδευτικής αριστερής Κυβέρνησης; Να σκεφτεί κανείς ότι τα νομοθετικά τερατουργήματα των «κλειδωμένων» προϋπηρεσιών ήταν προϊόντα του παλιού συστήματος. Προφανώς, έχουμε δικαιωθεί!!! Αναμένουμε να το καταλάβει και ο αρμόδιος Υπουργός.

σχετικά άρθρα