Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής
Δείτε την προκήρυξη για τις προσλήψεις στην Αν. Αττική

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα του Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα των εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

4 ∆Ε ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

1 ∆Ε ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 11741, Αθήνα, υπόψη κ. Αρµακόλλα Γεωργίου (τηλ. επικοινωνίας: 210 3240563, εσωτ. 110).

 

best of network

σχετικά άρθρα