ΔΕΗ: 60 Θέσεις εργασίας στην ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου - Η Προκήρυξη
Προσλήψεις στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων :

ΔΕ Τεχνίτες Αυτοματισμών & Οργάνων  (ημερήσιοι)       3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών -Υποσταθμών (ημερήσιοι) 3

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων  (ημερήσιοι)     7

ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων 8

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών -Υποσταθμών (βάρδια)      1

Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων     (βάρδια)            22

ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό (βάρδια) 9

ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνιτών Έργων Σάρωθρα (Σκούπα)           1

ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων & Φορτωτών) 1

ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό       (βάρδια) 1

ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές  (βάρδια)      3

ΔΕ Οδηγός Μηχανοδηγός Χειριστής (Οδηγός Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)    1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ, υπόψη αρμοδίων υπαλλήλων κας ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινας 24610-54305 ή κας ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Αλεξάνδρας 24610-54265.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΑΗΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΧ 2_2018.pdf

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:
Δέσποινα Μακεδόνα – τηλ. 24610 54305
Αλέκα Κουντουρά – τηλ. 24610 54265

σχετικά άρθρα