ΔΙΕΚ
Τα κριτήρια επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών

Αριθμ. 6117/Α5 (ΦΕΚ Β΄ 324/08.02.2017)

Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940 (Α’ 287) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων – Φροντιστηρίων και Οικοτροφείων», όπως ισχύουν,

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4250/ 2014 (Α’ 74),

3. Τις διατάξεις της υποπ. Θ.12, της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

4. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων…. Τουρισμού»,

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 197109/Α1/2015 υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής… και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

τον καθορισμό των κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας

«1. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών».

*** Η εντός «» παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ 77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ Β 1773/23.5.2017).

«2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με έτος εισαγωγής έως και το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας».

*** Η εντός «» παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ 85011/Ν1/29-5-2019 (ΦΕΚ B 2008/31.05.2019).

«Άρθρο 2

Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία άλλων γλωσσών

Οι πτυχιούχοι τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών «ή λογοτεχνιών», άλλων από αυτές του άρθρου 1, Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση ισοτιμίας των πτυχίων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών, καθώς και οι πτυχιούχοι:

*** Οι εντός «» λέξεις προστέθηκαν ως άνω με την ΥΑ 85011/Ν1/29-5-2019 (ΦΕΚ B 2008/31.05.2019).

α. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας) του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους,

β. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή κατεύθυνσης σε αυτό, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους,

γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους,

δ. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους, διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των αντίστοιχων γλωσσών σε κέντρα ξένων γλωσσών».

*** Το εντός «» ά. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ 77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ Β 1773/23.5.2017).

«Άρθρο 3

Χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας σε πτυχιούχους του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του ΔΠΘ, του ΕΑΠ και του Ιονίου Πανεπιστημίου.

1. Χορηγείται επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας μετά από επιτυχή παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής των ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής σε πτυχιούχους:

α. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ,

«β. του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μετά».

*** Η εντός «» περίπτωση αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ 85011/Ν1/29-5-2019 (ΦΕΚ B 2008/31.05.2019).

γ. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου,

δ. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

«ε. των περιπτώσεων β., γ. και δ. του άρθρου 2 οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τα 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους» .

*** Η εντός «» περίπτωση προστέθηκε ως άνω με την ΥΑ 85011/Ν1/29-5-2019 (ΦΕΚ B 2008/31.05.2019).

2. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του blended learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλλονται για έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/Α5/13-1-2017 (ΦΕΚ 324 Β) υπουργικής απόφασης, ήτοι από 8-2-2017 και κάθε έτος μέχρι 30/9 για ανανέωση της έγκρισης ή υποβολή νέου προγράμματος”.

*** Το εντός «» ά. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ 77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ Β 1773/23.5.2017).

«Άρθρο 4

Δικαιολογητικά

1. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 2 υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., την πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, το Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας, καθώς και βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους, όπου απαιτείται καθένα από αυτά.

2. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι το Τμήμα Δ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. αίτηση για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την αλήθεια και την ακρίβεια των προσκομιζόμενων φωτοαντιγράφων,

β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

γ. φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος διδακτικής της ξένης γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3,

δ. φωτοαντίγραφο πτυχίου».

***  Το εντός «» ά. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ 77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ Β 1773/23.5.2017).

«Άρθρο 5

Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), οι ίδιοι ή μέσω τρίτου που φέρει νόμιμη εξουσιοδότηση ή τα αποστέλλουν ταχυδρομικώς. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται».

*** Το εντός «» ά. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ 77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ Β 1773/23.5.2017).

«Άρθρο 6

Μεταβατικές ρυθμίσεις

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α 74/26-03-2014), έως και την 8-2-2017, (ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/ 13-1-2017 (ΦΕΚ 324 Β) υπουργικής απόφασης), εφόσον

α) έως και την 8-2-2017 ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου και

β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης γνώσης (E2/C2), λαμβάνουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών. Το ως άνω Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους ανωτέρω και θα λειτουργήσει μόνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το Πρόγραμμα δεν θα παρέχεται πλέον.

2. Η επάρκεια χορηγείται μετά την υποβολή στο Τμήμα Δ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, του πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του ανωτέρω Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών και του Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστο Β2) για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών. Συνυποβάλλονται, εφόσον δεν υποβλήθηκαν με την αίτηση, φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, και τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, ήτοι α. φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου, β. ο απαιτούμενος για την απόδειξη της άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας τίτλος ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας χορηγηθέν από φορείς πιστοποιημένους και αναγνωρισμένους από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Ο τίτλος ή το Πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκ του πρωτοτύπου. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους της παραγράφου 1 αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου που φέρει νόμιμη εξουσιοδότηση ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Τμήμα Δ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

3. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του blended learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών υποβάλλεται για έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., εντός αποκλειστικής προθεσμίας μέχρι την 8η Ιουνίου 2017. Στην πρόταση του προγράμματος που υποβάλλεται θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον τρόπο παροχής της διδασκαλίας (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μεικτή διδασκαλία), να καθορίζονται οι στόχοι αυτού, να γίνεται παρουσίαση του αντικειμένου διδασκαλίας (αριθμός και περιεχόμενο θεματικών ενοτήτων), να προσδιορίζονται οι μέθοδοι Διδασκαλίας, τα μαθησιακά αποτελέσματα, ο τρόπος αξιολόγησης, να καθορίζεται ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας και τέλος να γίνεται αναφορά στο κόστος των διδάκτρων».

*** Το εντός «» ά. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ 77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ Β 1773/23.5.2017).

Άρθρο: 7

*** Το άρθρο 7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την ΥΑ 77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ Β 1773/23.5.2017).

Άρθρο 7

Τελικές ρυθμίσεις

Όπου στην παρούσα γίνεται λόγος για αναγνώριση πτυχίου εννοείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν απαιτείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ του πτυχίου που αποκτήθηκε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης].

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

foto_education_pencils_molivia.jpg
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή: «Κατάφωρη και εξόφθαλμη αδικία του ΥΠΑΙΘΑ»
«Για άλλη μια φορά το υπουργείο Παιδείας αυθαιρετεί!» - Τι καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί για τις μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή: «Κατάφωρη και εξόφθαλμη αδικία του ΥΠΑΙΘΑ»
ΕΚΑΒ
Βόλος: Νεκρός σε τροχαίο 26χρονος - Έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και έπεσε στις μπάρες
O 26χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας κινούταν με κατεύθυνση προς Βόλο, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη της...
Βόλος: Νεκρός σε τροχαίο 26χρονος - Έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και έπεσε στις μπάρες
τραπεζες
Τράπεζες: Μετατρέπουν καταστήματα σε tellerless (δηλ χωρίς ταμείο) ενώ μας χρεώνουν τα πάντα
Πολλά καταστήματα στην Αττική και την επαρχία ενημερώθηκαν ότι θα γίνουν tellerless (δηλ χωρίς ταμείο), και ότι θα περισσέψουν ταμίες, τη στιγμή που...
Τράπεζες: Μετατρέπουν καταστήματα σε tellerless (δηλ χωρίς ταμείο) ενώ μας χρεώνουν τα πάντα
kasselakis
4ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ: Τι αναφέρει η πρόταση που ψηφίστηκε
«Τo Συνέδριο ομόφωνα και ομόθυμα επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο. Είπε πρόεδρο έχουμε, επομένως δεν χρειάζονται εκλογές» δήλωσε η...
4ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ: Τι αναφέρει η πρόταση που ψηφίστηκε