ΔΟΑΤΑΠ: Βεβαίωση τόπου σπουδών για αναγνώριση πτυχίων ξένων ΑΕΙ και άλλες αλλαγές
Τι προβλέπει για τον ΔΟΑΤΑΠ το νέο ν/σ Κεραμέως για τη σχολική βία

Νέες αλλαγές στη λειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ προβλέπει το νομοσχέδιο για τη βία στα σχολεία που κατατέθηκε στη Βουλή

Ανάμεσά τους είναι η νομοθέτηση της υποχρέωσης των ΑΕΙ να ζητούν Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από τον φορέα πραγματοποίησης τον σπουδών ή τον φορέα εκπόνησης του ερευνητικού έργου, προκειμένου να αναγνωριστεί πτυχίο της αλλοδαπής.

Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. 

Αυτή η διάταξη προφανώς αποκλείει την αναγνώριση πτυχίων ιδιωτικών κολεγίων από τον ΔΟΑΤΑΠ -υπενθυμίζουμε ότι η επαγγελματική ισοδυναμία αυτών των πτυχίων κρίνεται από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας).

Οι αλλαγές αφορούν επίσης στην πλήρη και αποκλειστική απασχόληση του προέδρου και αντιπροέδρου του ΔΟΑΤΑΠ, στη δέσμευση των ΑΕΙ από τα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ όταν καλούνται να αναγνωρίσουν ένα ξένο πτυχίο, και στη διαδικασία επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώρισης ή μη τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου σπουδών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει τις εξής αλλαγές:

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 301 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί του καθεστώτος απασχόλησης και της αμοιβής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου διαγράφεται η φράση «και αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4653/2020 (Α’ 12)», β) μετά από το δεύτερο εδάφιο προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δύναται να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) στο οποίο υπηρετούν εφόσον το επιθυμούν, άλλως τίθενται σε αναστολή καθηκόντων. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) είτε είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είτε έχουν ενταχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης Η αποζημίωση των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.».

2. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022, περί των περιπτώσεων στις οποίες τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας δεσμεύονται από το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ίδιου άρθρου, αντικαθίστανται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, δεσμεύονται από τα Μητρώα του παρόντος, προκειμένου τα αρμόδια ανά περίπτωση όργανά τους να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για:

α) την αποδοχή αίτησης και εγγραφής για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

β) την πρόσληψη ως μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, εντεταλμένου διδάσκοντα, επισκέπτη καθηγητή, επισκέπτη ερευνητή, ερευνητή επί συμβάσει ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,

γ) την πρόσληψη σε θέση ερευνητή ή Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (Ε.Λ.Ε.) σε δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, δ) την αποδοχή αίτησης και πρόσληψη σε θέση Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,

ε) την πλήρωση θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή (post-doc) σε εθνικά, ευρωπαϊκά και λοιπά ερευνητικά προγράμματα, στ) την πρόσληψη εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού σε κάθε είδους έργα/προγράμματα και

ζ) τη συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών.

Βεβαίωση Τόπου Σπουδών

Το αρμόδιο όργανο του πανεπιστημίου ή ερευνητικού κέντρου, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από τον φορέα πραγματοποίησης τον σπουδών ή τον φορέα εκπόνησης του ερευνητικού έργου. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.».

3. Στο άρθρο 313 του ν. 4957/2022, περί των αιτήσεων επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώρισης ή μη τίτλων σπουδών του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, μετά από τη φράση «Οι αιτήσεις επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώρισης ή μη τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου σπουδών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,» προστίθεται η φράση «που αφορούν σε αντισταθμιστικά μέτρα,», β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2: βα) μετά από τη φράση «αναγνώρισης ή μη τίτλων σπουδών» προστίθεται η λέξη «πρώτου», ββ) μετά από τη φράση «και τρίτου κύκλου σπουδών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.» προστίθεται η φράση «, που αφορούν σε οποιοδήποτε άλλο θέμα,», βγ) η φράση «εξετάζονται από την τριμελή Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και δύο (2) μέλη από το Μητρώο Αξιολογητών του άρθρου 303 με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.» αντικαθίσταται από τη φράση «εξετάζονται από την τριμελή Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης, η οποία αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης.», και το άρθρο 313 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 313 Αίτηση επανεξέτασης

1. Οι αιτήσεις επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώρισης ή μη τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου σπουδών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που αφορούν σε αντισταθμιστικά μέτρα, ασκούνται εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο και εξετάζονται από την τριμελή Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης, η οποία αποτελείται από τρεις (3) αξιολογητές του ίδιου ή συναφούς κλάδου από το Μητρώο Αξιολογητών του άρθρου 303 με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει το θέμα και εισηγείται σχετικά εντός τριάντα (30) ημερών στο Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Στις ειδικές επιτροπές επανεξέτασης δεν συμμετέχουν αξιολογητές που εξέτασαν αρχικά το συγκεκριμένο θέμα. Το Δ.Σ. αποφαίνεται το ταχύτερο και πάντως εντός τριών (3) μηνών και πληροφορεί σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

2. Οι αιτήσεις επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώρισης ή μη τίτλων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που αφορούν σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, ασκούνται εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της πράξης στον ενδιαφερόμενο και εξετάζονται από την τριμελή Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης, η οποία αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ένα μέλος του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει το θέμα και εισηγείται εντός τριάντα (30) ημερών σχετικά στο Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Το Δ.Σ. αποφαίνεται το ταχύτερο και πάντως εντός τριών (3) μηνών και πληροφορεί σχετικά τον ενδιαφερόμενο.»

4. Στο άρθρο 480 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Β΄ του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση σε προγενέστερη εξεταστική διαδικασία σε μαθήματα με βάση την υπό στοιχεία Φ.6/50296/Β3/28.4.2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β’ 1040), όπως ίσχυε μέχρι την κατάργησή της με την υπό στοιχεία 1575/Z1/9.1.2023 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 64), έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν την εξέταση των υπόλοιπων μαθημάτων με το σύστημα εξετάσεων του άρθρου 12 του ν. 3328/2005 (Α’ 80), περί αναγνώρισης πτυχίων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και άλλων επιστημών εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των ετών 2023-2024, σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους ανά έτος. Επίσης, έχουν δικαίωμα να επιλέξουν με αίτησή τους το σύστημα εξετάσεων σύμφωνα με το άρθρο 312. Στην τελευταία περίπτωση, τα μαθήματα που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη.».

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εκπαιδευτικοί: Νέος υπολογισμός της μισθοδοσίας από 1 Μαρτίου λόγω τροποποίησης φόρου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Δημοσκόπηση
Δημοσκόπηση MRB για Τέμπη: Απαισιόδοξοι 7 στους 10 Έλληνες για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής
Δημοσκόπηση MRB: Προς τα πού χάνουν ψηφοφόρους Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ
Δημοσκόπηση MRB για Τέμπη: Απαισιόδοξοι 7 στους 10 Έλληνες για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής
paidikos-staumos.jpg
Καταπέλτης η ΠΟΕ-ΟΤΑ: «Απαράδεκτη η απόφαση για απασχόληση εθελοντών στους παιδικούς σταθμούς»
«Με την απαράδεκτη αυτή απόφαση που ελήφθη, αποφασίστηκε η απασχόληση εθελοντών χωρίς πρόβλεψη προσόντων ή άλλων κριτηρίων, πλην του Πιστοποιητικού...
Καταπέλτης η ΠΟΕ-ΟΤΑ: «Απαράδεκτη η απόφαση για απασχόληση εθελοντών στους παιδικούς σταθμούς»
Φρόντιζε 54 σκυλιά
«Καμπάνα» χιλιάδων ευρώ σε ιδιοκτήτρια σκυκλιών: Φρόντιζε 54 σκυλιά
Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ σε ιδιοκτήτρια για 54 σκυλιά - Φιλοξενούσε στο σπίτι της 16 σκυλιά και φρόντιζε άλλα 38 στο διπλανό οικόπεδο
«Καμπάνα» χιλιάδων ευρώ σε ιδιοκτήτρια σκυκλιών: Φρόντιζε 54 σκυλιά