Υποτροφίες: Προκήρυξη 4 υποτροφιών 400€/μήνα σε φοιτητές από Ηράκλειο
Οροι υποτροφίας: Ως άποροι νοούνται οι φοιτητές που το οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για το/τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Το καθορισθέν αυτό εισόδημα αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Καπετανάκειου Ιδρύματος προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών σε άπορους, κατά προτίμηση ορφανούς και επιμελείς φοιτητές, καταγόμενους από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης, τριών (3) που φοιτούν σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και μίας (1) Υποτροφίας για μεταπτυχιακά στην αλλοδαπή με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Ι. ΤΡΕΙΣ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ , ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΟΡΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

Η διαδικασία εκλογής των υποτρόφων γίνεται με κριτήρια και χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • του Α.Ν. 1902/1939 «Περί διαθέσεως κληροδοτημάτων Αντωνίου και Βικτωρίας Καπετανάκη υπέρ παρεμφερών σκοπών»

 • του Κ.Δ. 18/23-8-1941 «Περί του τρόπου απονομής υποτροφιών…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 • του Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 τ. Α’) «Περί λήψης μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμός της απορίας διατάξεων»

 • της αριθμ. 10.865/14-12-1980 απόφασης του Εφετείου Αθηνών

 • του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α΄127), «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»

 • της αριθμ. 139491/2006 (ΦΕΚ 1747/2006) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικώς αδυνάτων πολιτών»

 • του N.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 • της αριθμ. ΔΚΠ1040933ΕΞ2014/06-03-2015, εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών, για την «παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν.4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»

 • του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», ειδικότερα των άρθρων 11 και 31

 • της αριθμ. Δ28/οικ.14586/1107/08-05-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον τρόπο εφαρμογής της αριθμ. 139491/2006 Κ.Υ.Α. και του τρόπου υπολογισμού του εισοδήματος για την υπαγωγή στη διατάξεις της

 • της αριθμ. 123/11753/928/11-03-16 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ως άποροι νοούνται οι φοιτητές που το οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για το/τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Το καθορισθέν αυτό εισόδημα αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Ως ανώτατο όριο ηλικίας συμμετοχής ορίζεται το 36ο έτος των υποψηφίων.

Κριτήριο για την κατάταξη των υποτρόφων αποτελεί το ύψος του εισοδήματος, ως προσδιορίζεται ανωτέρω.

Μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων που διαθέτουν τα ίδια προσόντα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος.

Η εκλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί σε εργάσιμη ημέρα, μετά το πέρας 45 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της εκλογής, μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Η ένσταση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος.

Β. . Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικά, είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Περιφέρεια Κρήτης, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου κυρίου Ν.Συριγωνάκη , Γραφείο Α9, Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 71201, Ηράκλειο, μέσα σε διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας:

ΑΙΤΗΣΗ (την οποία συντάσσουν οι ίδιοι) με συνημμένα τα παρακάτω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δήμο του Ν. Ηρακλείου, από το οποίο να προκύπτει και η ελληνική ιθαγένεια

 4. Πιστοποιητικό φοίτησης από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής τους

 5. Αναλυτική βαθμολογία και αντίγραφο του κανονισμού του προγράμματος σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε ποσοστό που να ισοδυναμεί τουλάχιστον με το 70 % των μαθήματων των προηγούμενων εξαμήνων και εντός των εξεταστικών περιόδων ,που ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών τους.

 6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ότι δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις σπουδές τους, ότι τα προσκομιζόμενα στοιχεία είναι αληθή και

 7. Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 για τα ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα οικονομικού έτους 2021 , από την εφορία.

 8. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα του 2020. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή/και η οικογένεια αυτού, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

Γ. Όροι χορήγησης των υποτροφιών:

 • Η χορήγηση της υποτροφίας αρχίζει την 01/09/2021 και λήγει με την περάτωση των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

 • Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε 400 ευρώ μηνιαίως και χορηγείται για δέκα (10) μήνες το χρόνο, με διακοπή τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

 • Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται στην αρχή κάθε μήνα σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό των υποτρόφων. Κατά την υπογραφή της σύμβασης οι υπότροφοι οφείλουν να υποβάλουν στο Ίδρυμα φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπέζης με τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού τους.

 • Οι υπότροφοι οφείλουν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, να προσκομίζουν στο Ίδρυμα την αναλυτική τους βαθμολογία, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς συμπεριλαμβανομένων και των επαναληπτικών εξεταστικών περιόδων τουλάχιστον σε ποσοστό 70% των μαθημάτων από την έναρξη των σπουδών τους .

 • Η υποτροφία διακόπτεται για παράβαση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και όταν δεν τηρούνται οι όροι επιλογής των υποτρόφων.

 • Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας ουδέν δικαίωμα αποζημίωσης των υποτρόφων γεννάται.

 • Ομοίως, δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης των υποτρόφων, σε περίπτωση μείωσης της ορισθείσας υποτροφίας.

 • Οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν χρήματα της υποτροφίας που τυχόν έχουν λάβει για διάστημα ισχύος της παραβίασης των όρων επιλογής τους.

ΙΙ. ΜΙΑ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ , ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΟΡΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Τη χορήγηση μίας υποτροφίας , σε άπορους, κατά προτίμηση ορφανούς και επιμελείς φοιτητές, καταγόμενους από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης, αριστεύσαντες πτυχιούχους των ΑΕΙ & ΑΤΕΙ της χώρας, για μεταπτυχιακές σπουδές (α’ βαθμού) στο εξωτερικό με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Α. Η διαδικασία εκλογής των υποτρόφων γίνεται με κριτήρια και χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • του Α.Ν. 1902/1939 «Περί διαθέσεως κληροδοτημάτων Αντωνίου και Βικτωρίας Καπετανάκη υπέρ παρεμφερών σκοπών»,

 • του Κ.Δ. 18/23-8-1941 «Περί του τρόπου απονομής υποτροφιών…»

 • του Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 τ. Α΄) «Περί λήψης μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων»

 • της αριθμ. 10.865/14-12-1980 απόφασης του Εφετείου Αθηνών και

 • της αριθμ. 139491/2006 (ΦΕΚ 1747/2006 τ.Β) Κ.Υ.Α., «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικώς αδυνάτων πολιτών»

 • του N. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/10.09.2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»

 • Του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Α 167/23-7-2013), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις, ειδικότερα των άρθρων 11 και 31.

 • Της αριθμ. Δ28/οικ.14586/1107/08-05-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον τρόπο εφαρμογής της με αριθμ. 139491/2006 Κ.Υ.Α. και τον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος των ενδιαφερόμενων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις της.

Ως άποροι νοούνται οι φοιτητές που το οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για το/τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Το καθορισθέν αυτό εισόδημα αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Αριστεύσαντες θεωρούνται οι πτυχιούχοι των ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που ο βαθμός του πτυχίου τους ανέρχεται στη κλίμακα από 8,50 έως 10.

Ως ανώτατο όριο ηλικίας συμμετοχής ορίζεται το 36ο έτος των υποψηφίων.

Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει:

-να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή

-να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή

-να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει έως την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο εξωτερικό

Κριτήριο για την κατάταξη των υποτρόφων αποτελεί το ύψος του εισοδήματος, ως προσδιορίζεται ανωτέρω καθώς και ο βαθμός του βασικού τους πτυχίου

Μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων που διαθέτουν τα ίδια προσόντα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος.

Η εκλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί σε εργάσιμη ημέρα, μετά το πέρας 45 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος εκλογής, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της εκλογής, μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Η ένσταση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικά, είτε αυτοπροσώπως,στη διεύθυνση: Περιφέρεια Κρήτης, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου κυρίου Ν.Συριγωνάκη , Γραφείο Α9, Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 71201, Ηράκλειο, ,Τηλ: 2813 400244,243 (Αρμόδιοι παραλαβής: Σταματάκη Ελένη , Νεράντζη Ευαγγελία), μέσα σε διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας:

ΑΙΤΗΣΗ (την οποία συντάσσουν οι ίδιοι) με συνημμένα τα παρακάτω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

3.Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δήμο του Ν. Ηρακλείου

5.Ακριβές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών στην Ελλάδα (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ) και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης

6.Βεβαίωση ή αποδεικτικό αποδοχής ή εγγραφή φοίτησης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του εξωτερικού .

7.Τα ανωτέρω έγγραφα πιστοποίησης περί της αποδοχής ή εγγραφής φοίτησης στο πρόγραμμα σπουδών του εξωτερικού πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδια υπηρεσία (πχ ελληνικά προξενεία στη χώρα φοίτησης) και επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα (π.χ. Μεταφραστική υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα, κλπ)

8.Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας όπως αυτό προβλέπεται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του εξωτερικού τόσο ως προς τον τίτλο όσο και ως προς το επίπεδο, με επισύναψη εγγράφου με το οποίο αποδεικνύεται ο τίτλος γλωσσομάθειας που ζητείται από το εν λόγω πρόγραμμα

Επισήμανση: Οι υποψήφιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής τίτλου γλωσσομάθειας εφόσον έχουν καταθέσει, κατά το στάδιο της αίτησης τους στο Ίδρυμα για τη λήψη της υποτροφίας, την οριστική εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του εξωτερικού.

Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας πρέπει να είναι επικυρωμένο από τους αρμόδιους φορείς (πχ Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα κ.α.) και επισήμως μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα (π.χ. Μεταφραστική υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα, κλπ)

 1. Για τους άρρενες υποψηφίους ζητείται νόμιμο έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικό στρατολογικής κατάσταση) που αντιστοίχως να αποδεικνύει ότι:

-έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή

- έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή

- έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή

-είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει έως την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο εξωτερικό

 1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ότι δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις σπουδές τους, ότι τα προσκομιζόμενα στοιχεία είναι αληθή

 2. Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 οικονομικού έτους 2021 (για τα οικογενειακά εισοδήματα έτους 2020), από την εφορία.

 3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2021. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή/και η οικογένεια αυτού, δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

Γ. Όροι χορήγησης των υποτροφιών:

 • Κατά την υπογραφή της σύμβασης οι υπότροφοι οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση οριστικής αποδοχή τους από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, επικυρωμένη και μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα από τους αρμόδιους φορείς

 • Η χορήγηση της υποτροφίας αρχίζει την 01/09/2021 και λήγει με την περάτωση των κανονικών σπουδών πλήρους φοίτησης των υποτρόφων, με την προσκόμιση πιστοποίησης του οικείου προξένου για την διαμονή τους στην αλλοδαπή.

 • Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε οκτακόσια (800) ευρώ μηνιαίως και χορηγείται για δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.

 • Στους υποτρόφους καταβάλλεται, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών, έως το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ για την κάλυψη των οδοιπορικών της μετάβασής τους στη χώρα υποδοχής και της επιστροφής τους στην Ελλάδα.

 • Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται στην αρχή κάθε τριμήνου σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό των υποτρόφων. Κατά την υπογραφή της σύμβασης οι

υπότροφοι οφείλουν να υποβάλουν στο Ίδρυμα φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπέζης με τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού τους.

 • Οι υπότροφοι οφείλουν να υποβάλλουν στο Ίδρυμα εξαμηνιαία έκθεση προόδου συνοδευόμενη από την επίσημη αναλυτική βαθμολογία τους στο αντίστοιχο διάστημα.

 • Η υποτροφία διακόπτεται για παράβαση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και όταν δεν τηρούνται οι όροι επιλογής των υποτρόφων.

 • Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας ουδέν δικαίωμα αποζημίωσης των υποτρόφων γεννάται.

 • Ομοίως, δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης των υποτρόφων, σε περίπτωση μείωσης της ορισθείσας υποτροφίας.

 • Οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν χρήματα της υποτροφίας που τυχόν έχουν λάβει για διάστημα ισχύος της παραβίασης των όρων επιλογής τους.

 • Δεν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά την διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.

Δ. Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης και σε μία (1) μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και θα σταλεί και στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.

Ο Πρόεδρος

Συριγωνάκης Νικόλαος

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

βιασμός
Γυναικοκτονία στην Αμφιλοχία: H 36χρονη είχε μηνύσει τον δράστη για ενδοοικογενειακή βία
Το θύμα είχε καταγγείλει τον 43χρονο δύο μέρες πριν για ενδοοικογενειακή βία - Το χρονικό
Γυναικοκτονία στην Αμφιλοχία: H 36χρονη είχε μηνύσει τον δράστη για ενδοοικογενειακή βία