ειδική αγωγή σεμινάριο
Θα είναι αρμόδιες για τη λειτουργία των συστημάτων e-εγγραφές, e-doatap και GIS- based «Χωροταξικό» του Υ.ΠΑΙ.Θ

Τρεις ομάδες συγκρότησε στο ΥΠΑΙΘ η υπουργός Παιδείας κ.Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να ασχοληθούν με τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων α. e-εγγραφές, β. e-doatap και γ. GIS- based «Χωροταξικό» του Υ.ΠΑΙ.Θ.»

Αναλυτικά:

Α. Ομάδα για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «e-εγγραφές»

Θα είναι αρμόδια για τις εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές μαθητών/-τριών σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2022-2023.

1. Περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος «e-εγγραφές» Το σύστημα αυτό αποτελείται από την G2C (Government to Citizens) εφαρμογή για την εγγραφή, ανανέωση εγγραφών και μετεγγραφών μαθητών/-τριών σε δημόσια ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., και τις G2G (Government to Government) εφαρμογές α. για τη χωροταξική κατανομή των μαθητών/τριών από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΓΕ.Λ. και β. για την κατανομή σε ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. από την Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.. με αποτέλεσμα την έγκαιρη δημιουργία τμημάτων στις σχολικές μονάδες όλης της επικράτειας και κατ’ επέκτασιν της πρόβλεψης των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και των αναγκών σε βιβλία.

2. Αντικείμενο της Ομάδας

Το αντικείμενο της ομάδας περιλαμβάνει: τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ως άνω αναφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, τη δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα, όπως το πληροφοριακό σύστημα myschool και τις υπηρεσίες ταυτοποίησης της ΓΓΠΣΔΔ και της ΑΑΔΕ μέσω TAXISNET, το τεστ αντοχής και αξιοπιστίας της εφαρμογής, την παρακολούθηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα, τη δημιουργία και συντήρηση δοκιμαστικού περιβάλλοντος της εφαρμογής, την ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των εφαρμογών και τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους, τη λήψη ασφαλών αντιγράφων των δεδομένων και επανάκτηση εφαρμογών, την αποσφαλμάτωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής σε δοκιμαστικό περιβάλλον, τη συγγραφή οδηγών χρήσης, καθώς και τη συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου θα χρησιμοποιείται ευέλικτη μεθοδολογία που θα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προσαρμόζει κατάλληλα τη διαδικασία ανάπτυξης με τη συμμετοχή των υπεύθυνων προγραμματιστών και των βασικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνδυασμό με τη χρήση συστήματος διαχείρισης εργασιών και συνεργατικών εργαλείων. Ως αποθετήριο του κώδικα για τη συνεργασία των μελών ορίζεται το https://git.minedu.gov.gr/itminedu/e-eggrafes.

Β. ομάδα για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «e-doatap» για την υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης τίτλων προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

1. Περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος «e-doatap»

Το σύστημα αυτό αποτελείται από την G2C (Government to Citizens) εφαρμογή, η οποία παρέχει στους ενδιαφερόμενους πολίτες τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αναγνώρισης τίτλου της αλλοδαπής μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και δυνατότητα παρακολούθησης μέσω του συστήματος του σταδίου της διαδικασίας που βρίσκεται η αίτησή τους προκειμένου να [4] λαμβάνουν σχόλια/ειδοποιήσεις άμεσα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο για πιθανές περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται. Η διεκπεραίωση του φακέλου του πολίτη γίνεται ηλεκτρονικά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αναγνώρισής τίτλου (δρομολόγησης, προέλεγχου, εισήγησης από ειδικό εισηγητή, εισήγησης από Ακαδημαϊκό σύμβουλο, έκδοσης απόφασης ισοτιμίας ή αντιστοιχίας, διοικητικός έλεγχος) αυτοματοποιώντας πλήρως τις εσωτερικές διαδικασίες του Οργανισμού με αποτέλεσμα να μειώνεται δραστικά ο χρόνο αναγνώρισης ενός πτυχίου αλλοδαπής.

2. Αντικείμενο της Ομάδας

Το αντικείμενο της ομάδας περιλαμβάνει: τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ως άνω αναφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, την ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με συστήματα όπως: οι υπηρεσίες ταυτοποίησης της ΓΓΠΣΔΔ και της ΑΑΔΕ μέσω TAXINET, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων της Αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ), το σύστημα «e-diplomas» που περιλαμβάνει τη βεβαίωση κτήσης των πτυχίων που απονέμουν τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και τον έλεγχο γνησιότητας αυτών, τον προσδιορισμό των απαραίτητων προδιαγραφών και τροποποιήσεων που απαιτούνται ενόψει της ψηφιοποίησης του συνόλου του αρχείου του οργανισμού και της ένταξής του στο e-doatap, το τεστ αξιοπιστίας και αντοχής της εφαρμογής, τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων, την επικοινωνία με την DPO υπηρεσία προστασίας δεδομένων του Οργανισμού, την υποστήριξη χρηστών, την παρακολούθηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα, την ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των εφαρμογών και τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους, την αποσφαλμάτωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής σε δοκιμαστικό περιβάλλον, τη δημιουργία οδηγών χρήσης, καθώς και τη συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΔΟΑΤΑΠ. Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου θα χρησιμοποιείται ευέλικτη μεθοδολογία που θα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προσαρμόζει κατάλληλα τη διαδικασία ανάπτυξης με τη συμμετοχή των υπεύθυνων προγραμματιστών και των βασικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνδυασμό με τη χρήση συστήματος διαχείρισης εργασιών και συνεργατικών εργαλείων. Ως αποθετήριο του κώδικα για τη συνεργασία των μελών ορίζεται το https://git.minedu.gov.gr/itminedu/e-doatap.

Γ. ομάδα για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος GIS- based «Χωροταξικό» για τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών

1. Περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος GIS- based «Χωροταξικό»

Το σύστημα αυτό αποτελείται από την G2G (Government to Government) εφαρμογή «Χωροταξική κατανομή μαθητών» που παρέχει αυτοματοποιημένη χωροταξική κατανομή των μαθητών/-τριών στις σχολικές μονάδες, την G2G εφαρμογή «Εγγραφή σε Γυμνάσιο» για τη διαχείριση των αιτήσεων εγγραφής στο Γυμνάσιο και την G2C (Government to Citizens) εφαρμογή «Αναζήτηση σχολείων» για την εύρεση σχολικών μονάδων με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα.

2. Αντικείμενο της Ομάδας

Το αντικείμενο της ομάδας περιλαμβάνει: τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ως άνω αναφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, τη δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με την εφαρμογή «e-εγγραφές» και το Π.Σ. myschool, τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων, την επικοινωνία με την DPO υπηρεσία προστασίας δεδομένων του Υπουργείου, το τεστ αξιοπιστίας και αντοχής της εφαρμογής, την υποστήριξή χρηστών, την παρακολούθηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα, την ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των εφαρμογών και την τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους, την αποσφαλμάτωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής σε δοκιμαστικό περιβάλλον, καθώς και τη δημιουργία οδηγών χρήσης σε μορφή βίντεο. Χρησιμοποιήθηκαν αρχές του «Personal eXtreme Programming», συνεργατικό εργαλείο διαχείρισης έργου που υποστηρίζει την μέθοδο Kanban όπως και πλατφόρμα συνεργατικής επεξεργασίας αρχείων. Ως αποθετήριο του κώδικα για τη συνεργασία των μελών ορίζεται το https://git.minedu.gov.gr/itminedu/GIS-Xorotaksiko 

Δείτε την απόφαση με τα ονόματα μελών της κάθε ομάδας

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΒΟΜΒΑ Βορίδη: Τον Μάρτιο ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, ΎΛΗ και εξ αποστάσεως προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

eidiki agwgi
Ειδική αγωγή: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών αύριο στο ΥΠΑΙΘ
Την Πέμπτη 29 Σεπτέμβρη 2022 στις 17:00 εκπαιδευτικά σωματεία, ενώσεις γονέων και συλλογικότητες αναπήρων πραγματοποιούν κινητοποίηση στο υπουργείο...
Ειδική αγωγή: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών αύριο στο ΥΠΑΙΘ
Το άγχος στην εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο τοκετό
Οι ερευνητές μελέτησαν, σχεδόν, 200 έγκυες, οι οποίες αξιολογήθηκαν μέσω ερωτηματολογίων και ψυχολογικών τεστ σχετικά με τον βαθμό του άγχους τους
Το άγχος στην εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο τοκετό
Ο διαβήτης κατά την κύηση είναι αρκετά... ύπουλος - Τι μπορεί να προκαλέσει
Νέα έρευνα συσχετίζει τον διαβήτη εγκυμοσύνης με υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακές και αγγειοεγκεφαλικές παθήσεις.
Ο διαβήτης κατά την κύηση είναι αρκετά... ύπουλος - Τι μπορεί να προκαλέσει