ΔΟΑΤΑΠ: «Κόβει» 1.200 αιτήματα υπέρβασης σειράς προτεραιότητας το χρόνο
Η διοίκηση του ΔΟΑΤΑΠ απορρίπτει τα αιτήματα αυτού του τύπου «για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης»

Τέλος στην εξυπηρέτηση αιτήσεων εξαίρεσης από τη σειρά προτεραιότητας, έβαλε ο ΔΟΑΤΑΠ και πλέον απορρίπτει όλα τα σχετικά αιτήματα -που δεν είναι και λίγα.

Αυτή η νέα πρακτική του ΔΟΑΤΑΠ έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε αιτούντες που κινδυνεύουν να χάσουν προθεσμίες για διάφορα θέματα (πχ σε μεταπτυχιακά, κα) ωστόσο η διοίκηση του Οργανισμού ανακοίνωσε επίσημα την αιτία της απόφασης:

«Κάθε μήνα υποβάλλονται πάνω από 100 αιτήματα υπέρβασης σειράς προτεραιότητας, δηλαδή, πάνω από 1200 ανά έτος. Όλα αφορούν σε πάσης φύσεως προθεσμίες για επαγγελματική διέξοδο ή για συνέχιση σπουδών σε ανώτερο κύκλο στα Ελληνικά πανεπιστήμια. Το ίδιο πρόβλημα, όμως, έχει η συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερομένων που καταθέτουν αίτηση στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  Η διοίκηση απορρίπτει τα αιτήματα αυτού του τύπου με το εξής σκεπτικό. Αν γινόταν δεκτά αυτά τα 1200 αιτήματα τον χρόνο, αυτό θα σήμαινε ότι θα παραμεριζόταν άλλες 1200 αιτήσεις ενδιαφερομένων που έχουν σειρά προτεραιότητας και αγωνιούν εξ ίσου για επαγγελματική διέξοδο ή συνέχιση σπουδών. Για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης η σειρά προτεραιότητας δεν παραβιάζεται. Μόνον όταν υπάρχει πέραν του συνήθους αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκ μέρους του οργανισμού δίνεται έγκριση επίσπευσης» 

Η διοίκηση του ΔΟΑΤΑΠ μάλιστα, αντιλαμβάνεται αυτή την κατάσταση ως «άρνηση της διοίκησης για προνομιακή μεταχείριση αιτήσεων μέσω της παραβίασης της σειράς προτεραιότητας των άλλων. Με σεβασμό στους χιλιάδες πολίτες που εμπιστεύονται τον οργανισμό για την αυστηρή τήρηση της σειράς προτεραιότητας». Πάντως η αναφορά περί ίσης μεταχείρισης δεν απαντάει επί της ουσίας σε όσους χάνουν  προθεσμίες επειδή η εξέταση του αιτήματός τους καθυστερεί ...

Η πορεία μιας αίτησης από την υποβολή της μέχρι την τελική πράξη

Ας δούμε όμως τα στάδια που περνάει μια αίτηση που υποβάλλεται στον ΔΟΑΤΑΠ:

 • Το πρώτο βήμα είναι η «Οριστική Υποβολή» της αίτησης, οπότε και παίρνει αυτόματα «Αριθμό Πρωτοκόλλου» (ΑΠ).

 • Το δεύτερο βήμα είναι ο «Προέλεγχος», οπότε και εξετάζεται η πληρότητα των δικαιολογητικών του φακέλου.

 • Λόγω της μεγάλης ροής αιτήσεων (κατά μέσο όρο περίπου 700/μήνα) μεσολαβεί ένας νεκρός χρόνος από την υποβολή μέχρι τον προέλεγχο, περίπου 10 ημερών για όλες τις αιτήσεις οριζόντια.

 • Αν ο φάκελος κριθεί πλήρης από τον προέλεγχο, παίρνει «Ημερομηνία Πληρότητας» και διαβιβάζεται σε πραγματικό χρόνο στον Πρόεδρο για αυθημερόν ανάθεση στον αρμόδιο Ειδικό Εισηγητή του κλάδου.

 • Αν ο φάκελος δεν κριθεί πλήρης, επιστρέφεται στον πολίτη για να συμπληρωθεί και παίρνει «Ημερομηνία Πληρότητας» μετά τη συμπλήρωσή του και την οριστική υποβολή του.

 • Η σειρά προτεραιότητας για την εξέταση του φακέλου από τον Ειδικό Εισηγητή τηρείται απαρέγκλιτα και τεκμαίρεται από την «Ημερομηνία Πληρότητας».

 • Αν πρόκειται για αίτηση ισοτιμίας με αντιστοιχία (βασικού τίτλου σπουδών), ο Ειδικός Εισηγητής συντάσσει εισήγηση στην οποία εκφράζει γνώμη για την ισοτιμία και για την αντιστοιχία παραπέμπει τον φάκελο σε «Ακαδημαϊκό Σύμβουλο» (ΑΣ). 

 • Για την ίδια κατηγορία τίτλων (ίδιος κλάδος, ίδιο επίπεδο τίτλου) ο Ειδικός Εισηγητής τηρεί απαρέγκλιτα τη σειρά προτεραιότητας που τεκμαίρεται από την ημερομηνία λήψης ΑΠ και όχι ΑΚ. Η σειρά αυτή μπορεί να αλλάξει, μόνον εάν ο Ειδικός Εισηγητής κρίνει ότι χρειάζεται επιπρόσθετα στοιχεία για να τεκμηριώσει την εισήγησή του, οπότε η καθυστέρηση εξαρτάται από την ταχύτητα απάντησης  του πανεπιστημίου που απένειμε τον τίτλο.
 • Ο ΑΣ (Καθηγητής Πανεπιστημίου Ελληνικού ΑΕΙ, μη αμειβόμενος εξωτερικός συνεργάτης του οργανισμού) εισηγείται την πιθανή χρέωση μαθημάτων για την αντιστοιχία (από 0 – 6 για τετραετή πτυχία ή 0-10 για πενταετή) και παραπέμπει την εισήγησή του στην «Εκτελεστική Επιτροπή»

 • Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τρεις Καθηγητές Πανεπιστημίου, που είναι ταυτόχρονα και μέλη του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ. Απαρτίζεται από τον υπεύθυνο Καθηγητή του κλάδου και άλλους δύο Καθηγητές συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη της τελικής κρίσης  τόσο για την ισοτιμία όσο και για την αντιστοιχία, αλλά και για την οριστική χρέωση (ή μη) μαθημάτων.
 • Αν η κρίση της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ομόφωνα θετική για την απόδοση ισοτιμίας και αντιστοιχίας (με ή χωρίς χρέωση μαθημάτων), παραπέμπεται για «Διοικητικό Έλεγχο» (ΔΕ), οπότε εξετάζεται η τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

 • Αν ο φάκελος περάσει θετικά από τον ΔΕ παραπέμπεται στον Πρόεδρο για την τελική κρίση.
 • Ο Πρόεδρος παραπέμπει την θετική του κρίση στην «Καταχώρηση», για να ετοιμαστεί το σχέδιο πράξης.
 • Το σχέδιο πράξης παραπέμπεται στον πολίτη για έλεγχο των πραγματολογικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο κλπ). Αν ο πολίτης δεν απαντήσει εντός 15 ημερών, το σχέδιο πράξης παραπέμπεται στον Πρόεδρο για την τελική υπογραφή.
 • Με την υπογραφή του Προέδρου η τελική πράξη αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πολίτη σε πραγματικό χρόνο.
 • Αν η αίτηση αφορά σε απλή κρίση ισοτιμίας (βασικού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου) η διαδικασία είναι ίδια με παράλειψη του σταδίου του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.
 • Αν σε κάποιο στάδιο υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Προέδρου η αίτηση επιστρέφεται στο προηγούμενο στάδιο. Αν η διαφωνία δεν επιλυθεί, η αίτηση παραπέμπεται στο αρμόδιο Τμήμα.

Χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων

Προσδόκιμοι χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου*

52,8% των αιτήσεων 1-2 μήνες

10,6% των αιτήσεων 2-3 μήνες

20,6% των αιτήσεων 3-4 μήνες

2,0% των αιτήσεων 6-7 μήνες

6,8% των αιτήσεων 7-8 μήνες

7,2% των αιτήσεων 13-14 μήνες

Το 83,7% των αιτήσεων έχει προσδόκιμο μέσο χρόνο διεκπεραίωσης κάτω των 4 μηνών

Με βάση τον προγραμματισμό της διοίκησης, αναμένεται το 2022 το 95% των αιτήσεων να ολοκληρώνεται σε διάστημα κάτω των 6 μηνών.

Οι χρόνοι αυτοί αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους. Μεταξύ τίτλων ίδιου κλάδου και ίδιου τύπου ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι ίδιος.

*Ο χρόνος αναμονής όλων των τύπων αιτήσεων για τον έλεγχο πληρότητας με βάση τα στοιχεία Φεβρουαρίου 2022 είναι περίπου 10 ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης, από 180 ημέρες που ήταν όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση.

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με το χαμηλότερο κόστος από ΑΕΙ - 50 ευρώ εγγραφή έως 29-9

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ύλη, Προετοιμασία, Ειδικότητες, παλιά θέματα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - με μόνο 65 ευρώ εγγραφή

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

voutsis.jpg
«Καρφιά» Βούτση για Κασσελάκη: Κυνήγι μαγισσών τον έφερε στην προεδρία
Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε ενστάσεις και για τη διαδικασία εκλογής που όπως είπε «δεν είχε δικλίδες...
«Καρφιά» Βούτση για Κασσελάκη: Κυνήγι μαγισσών τον έφερε στην προεδρία