Thumbnail
Παρουσιάζουμε και τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης των σπουδαστών, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας
Τις ειδικότητες όλων των Δημοσίων ΙΕΚ της χώρας, ανα περιφέρερεια, εξάμηνο και μονάδα ΙΕΚ που θα λειτουργήσουν εφέτος, δημοσιεύει σήμερα το alfavita.gr προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων υποψηφίων.
 
Παράλληλα παρουσιάζουμε και τον τρόπο αξιολογησης και βαθμολόγησης των σπουδαστών, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας
 

Ο 20λογος της αξιολόγησης στα Δ.ΙΕΚ

1. Βασικές αρχές του συστήματος αξιολόγησης της φοίτησης αποτελούν ο εκ των προτέρων σαφής καθορισμός και η διασφάλιση της διαφάνειας ως προς τις παραμέτρους αξιολόγησης, ο μετρήσιμος χαρακτήρας της αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που συνάδουν με το επίπεδο των καταρτιζόμενων, η εύλογη και δίκαιη απονομή βαθμών σε αυτούς, η δυνατότητα παροχής ανατροφοδότησης τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους καταρτιζόμενους σχετικά με τους όρους και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της βαθμολόγησης, καθώς και η εκ των υστέρων δυνατότητα ίσης πρόσβασης των καταρτιζόμενων στους βαθμούς και τις παρατηρήσεις επί της απόδοσής τους, με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου τους και τη συνεχή βελτίωσή τους.
 
2. Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων ανά μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Εξέταση προόδου β) Ατομικές/ομαδικές εργασίες και γ) Τελική εξέταση.
 
3. Σε περίπτωση παροχής εξ αποστάσεως κατάρτισης όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με ατομικές γραπτές εργασίες, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 18.
 
4. Αναφορικά με τις εξετάσεις προόδου ισχύουν τα εξής: α) Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία (1) εξέταση προόδου ανά μάθημα, και εφόσον έχει διδαχθεί τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων από τον Οδηγό Κατάρτισης συνολικών ωρών, με εξεταζόμενα θέματα που ορίζονται και βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή, β) καταρτιζόμενος που απουσιάζει δικαιολογημένα από την εξέταση προόδου λόγω ασθένειας ή άλλου τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. εξετάζεται σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ., γ) η διάρκεια της εξέτασης προόδου κάθε μαθήματος είναι μία (1) διδακτική ώρα.
 
5. Για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής: α) οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων κατάρτισης κάθε εξαμήνου, β) τα θέματα των τελικών εξετάσεων και οι απαντήσεις των εξεταζόμενων σε αυτά ορίζονται και βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή, γ) η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο (2) διδακτικές ώρες, εκτός αν άλλως ορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης, δ) καταρτιζόμενος που απουσιάζει δικαιολογημένα από την τελική εξέταση λόγω ασθένειας ή άλλου τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, με αίτηση του ιδίου που υποβάλλεται στην Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ., πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου, εξετάζεται κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ.
 
6. Τα θέματα όλων των εξετάσεων θεωρούνται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. πριν διανεμηθούν στους καταρτιζόμενους.
 
7. Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα (4) κατ’ ελάχιστον θέματα ανάπτυξης ή/και είκοσι πέντε (25) κατ’ ελάχιστον ερωτήσεις αυτόματης διόρθωσης, όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους, αντιστοίχισης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας 
 
8. Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός αυτών.
 
9. Τόσο κατά τις εξετάσεις προόδου όσο και κατά τις τελικές εξετάσεις, τα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που φέρει τον τίτλο του Ι.Ε.Κ., την ειδικότητα, την ημερομηνία, το εξάμηνο κατάρτισης και το εκπαιδευτικό έτος, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή-εισηγητή. Επίσης, αναφέρεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση κι εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.
 
10. Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίνονται γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων.
 
11. Οι απαντήσεις δίνονται από τους καταρτιζόμενους στο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα, και στα οποία οι εξεταζόμενοι συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης.
 
12. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των θεμάτων, ο καταρτιζόμενος παραδίδει τα φύλλα των θεμάτων και των απαντήσεων στον εισηγητή ή στον ορισθέντα επιτηρητή.
 
13. Ο εισηγητής ή ο επιτηρητής, αφού διαγράψει τα κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος των απαντήσεων, καταμετρά τα παραδοθέντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με την κατάσταση των καταρτιζόμενων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, πιστοποιεί τους απόντες και αναγράφει το ονοματεπώνυμό τους στο φάκελο εξετάσεων.
 
14. Η Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. παραλαμβάνει από τον επιτηρητή τα γραπτά και τα παραδίδει στον εισηγητή με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, προς διόρθωση.
 
15. Ο εισηγητής βαθμολογεί αριθμητικά την επίδοση του καταρτιζόμενου σε κάθε επιμέρους θέμα. Στο τέλος, αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού, στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει. Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησης τη διαγράφει με διαγώνιο γραμμή και ξαναγράφει τον τελικό βαθμό, θέτοντας τη μονογραφή του δίπλα από τη διαγραφή. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση εργαστηριακών μαθημάτων πραγματοποιείται με προφορική ή πρακτική δοκιμασία, ο εκπαιδευτής αναγράφει τη συνολική βαθμολογία σε σχετική κατάσταση και την υπογράφει.
 
16. Ο εισηγητής, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, παραδίδει, με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, τα γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση αριθμητικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ.. Για τη μη κατάθεση θεμάτων, γραπτών δοκιμίων, βαθμολογιών ή γραπτών εργασιών από τον εκπαιδευτή, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 28.
 
17. Καταρτιζόμενος, ο οποίος αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις εξετάσεις, βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης, με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζόμενων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τους επιτηρητές, με επισημείωση στο γραπτό του καταρτιζόμενου και επισύναψη των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων.
 
18. Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή: α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/ 1979 (Α΄ 191), ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή του τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), β) έχουν κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), που συνδέεται με τα άνω άκρα, γ) πάσχουν από σπαστικότατα των άνω άκρων, δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, τέτοια που καθιστά αδύνατη την γραφή, ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία στ) είναι καταρτιζόμενοι με φάσμα αυτισμού.
 
19. Για τις περ. α) έως γ) της παρ. 18, απαιτείται γνωμάτευση που χορηγείται από την υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Ειδικά για τους καταρτιζόμενους της περ. α), γνωματεύσεις χορηγούνται και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ). Για την περ. δ) της παρ. 18, ο καταρτιζόμενος προσκομίζει ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο το οποίο φέρει σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, ή ιατρική γνωμάτευση από Ιδιωτικό Νοσοκομείο η οποία φέρει υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής, από την οποία να προκύπτει η αδυναμία του καταρτιζόμενου να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση. Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος τους, το οποίο πρέπει να εμπεριέχει την περίοδο των τελικών εξετάσεων. Για τις περ. ε) και στ) της παρ. 18, απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 (Α΄102) ή τα πιστοποιημένα από το ΥΠΑΙ.Θ. Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται ακριβώς η ειδική μαθησιακή δυσκολία του καταρτιζόμενου, με τον ακριβή τρόπο με τον οποίο ορίζεται στις περ. ε) και στ), καθώς και η παραπομπή του για προφορική εξέταση. Τυχόν γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τα ΚΕΔΔΥ και αναφέρονται στις ανωτέρω ειδικές μαθησιακές δυσκολίες γίνονται δεκτές.
 
20. Οι καταρτιζόμενοι της παρ. 18 εξετάζονται στα ίδια θέματα στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι και στον ίδιο χρόνο. Η εξέταση διενεργείται προφορικά από τον διδάσκοντα εκπαιδευτή του μαθήματος ενώπιον του Υποδιευθυντή. Μετά το τέλος της εξέτασης,ο εκπαιδευτής αναγράφει το βαθμό του εξετασθέντος επί του φύλλου των απαντήσεων και υπογράφει. Υπογράφει, επίσης, στο φύλλο των απαντήσεων ως “παρών” και ο Υποδιευθυντής
 

Ο 10λογος της βαθμολόγησης

1. Η επίδοση των καταρτιζόμενων στην ατομική/ομαδική εργασία καθώς και στην εξέταση αποτελεί τον βαθμό προόδου (Β.Π.) του εξαμήνου στο μάθημα.

2. Η επίδοση των καταρτιζόμενων στην τελική εξέταση αποτελεί τον βαθμό τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.) του εξαμήνου στο μάθημα.

3. Η τελική βαθμολογία (Τ.Β.) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) από τον βαθμό της τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.), κατά τριάντα τοις εκατό (30%) από τον βαθμό της εξέτασης προόδου και κατά δέκα τοις εκατό (10%) από τον βαθμό της ατομικής/ομαδικής εργασίας, στρογγυλοποιούμενη στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

4. Όταν ένα εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτές, καθένας εξ αυτών βαθμολογεί αυτοτελώς και ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, αποτελεί το βαθμό προόδου (Β.Π.) ή το βαθμό τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.).

5. Ο βαθμός της εξέτασης μικτού μαθήματος, προόδου ή τελικής (Β.Π. ή Β.Τ.Ε.), είναι ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών εξέτασης του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

6. Δεν εξάγεται τελική βαθμολογία σε μάθημα για καταρτιζόμενο του οποίου η φοίτηση έχει χαρακτηρισθεί ανεπαρκής.

7. Το άθροισμα της τελικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων, διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων, αποτελεί τον γενικό μέσο όρο βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του καταρτιζόμενου στο εξάμηνο αυτό.

8. Τα μαθήματα από τα οποία ο καταρτιζόμενος έχει νομίμως απαλλαγεί δεν υπολογίζονται κατά τον υπολογισμό του Γ.Μ.Ο.Β.

9. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10.

10. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών τους με ευθύνη της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ. Αναβαθμολόγηση οποιασδήποτε εξέτασης δεν επιτρέπεται. Ο καταρτιζόμενος μπορεί να αιτηθεί την επίδειξη του γραπτού του δοκιμίου, η οποία πραγματοποιείται παρουσία του Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. 

Οι ειδικότητες σε όλα τα Δημόσια ΙΕΚ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ.Ε.Κ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΕΞΑΜΗΝΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (V.I.C.T. TRAVEL) (ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)Β 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)Β 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)Β 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΒ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΕΧΝΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΤΕΧΝΗ ΣΚΙΤΣΟΥ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΓΡΑΦΙΚΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΤΕΧΝΗ ΣΚΙΤΣΟΥ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΓΡΑΦΙΚΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΤΕΧΝΗ ΣΚΙΤΣΟΥ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΓΡΑΦΙΚΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΗΧΟΛΗΨΙΑΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΤΕΧΝΗ ΣΚΙΤΣΟΥ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΓΡΑΦΙΚΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΤΕΧΝΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΤΕΧΝΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (MONTER) (ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/ΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/ΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/ΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (V.I.C.T. TRAVEL)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (V.I.C.T. TRAVEL) (ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΤΕΧΝΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΒ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΔ 
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΗΜΝΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΗΜΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΗΜΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΗΜΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΗΜΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΗΜΝΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΔ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (V.I.C.T. TRAVEL) (ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)Β 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΔ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΔ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΔ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΔ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)Δ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/ΥΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΟΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΟΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΒ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΙΤΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΙΤΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΙΤΣΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΙΤΣΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΟΣΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΟΣΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)Β 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΗΠΕΙΡΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (V.I.C.T. TRAVEL) (ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)Β 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)Β 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (V.I.C.T. TRAVEL) (ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)Β 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΔ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΒ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)Β 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)Β 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΔ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΒ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΔ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΒ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΒ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΒ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΒ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΔ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)(ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣΗΧΟΛΗΨΙΑΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΟΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΟΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΟΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΧΟΡΟΥ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)Δ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΔ 
ΚΡΗΤΗΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΚΡΗΤΗΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΚΡΗΤΗΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΚΡΗΤΗΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΚΡΗΤΗΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝΔ 
ΚΡΗΤΗΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΔ 
ΚΡΗΤΗΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΚΡΗΤΗΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΚΡΗΤΗΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΔ 
ΚΡΗΤΗΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΚΡΗΤΗΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝΒ 
ΚΡΗΤΗΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΚΡΗΤΗΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΚΡΗΤΗΣ1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΚΡΗΤΗΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΚΡΗΤΗΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΚΡΗΤΗΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΚΡΗΤΗΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΚΡΗΤΗΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥΔ 
ΚΡΗΤΗΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΡΗΤΗΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΔ 
ΚΡΗΤΗΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΚΡΗΤΗΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΚΡΗΤΗΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΚΡΗΤΗΣ2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΟΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ)Β 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΗΤΕΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΗΤΕΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΗΤΕΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΗΤΕΙΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΗΤΕΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΗΤΕΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΗΤΕΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΗΤΕΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΗΤΕΙΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΗΤΕΙΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΔ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣΔ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΥΜΝΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΥΜΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΥΜΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΥΜΝΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΩΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΩΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΩΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΩΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣΒ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΩΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΞΟΥΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥΔ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΞΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΞΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΞΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΞΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΞΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΞΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΞΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΞΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΥΡΟΥΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝΒ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΥΡΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΥΡΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΥΡΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΥΡΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΥΡΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΥΡΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΥΡΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣΒ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΥΡΟΥΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ (ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)Β 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (V.I.C.T. TRAVEL) (ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)Β 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΔ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Β 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)Β 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙOYΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙOYΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙOYΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙOYΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙOYΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙOYΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙOYΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Δ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)Β 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΒ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Δ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)Δ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ2ο ΔΙΕΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΒ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ2ο ΔΙΕΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΓ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ2ο ΔΙΕΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΤΕΧΝΗ ΣΚΙΤΣΟΥ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΓΡΑΦΙΚΩΝΒ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ2ο ΔΙΕΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΤΕΧΝΗ ΣΚΙΤΣΟΥ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΓΡΑΦΙΚΩΝΓ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ2ο ΔΙΕΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ2ο ΔΙΕΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Γ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣΔΙΕΚ ΑΥΛΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)B 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣΔΙΕΚ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΣΒ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣΔΙΕΚ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Β 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣΔΙΕΚ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΒ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣΔΙΕΚ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΔ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣΔΙΕΚ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΒ 
Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo