Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
makri
INTIME|ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Μεταξύ άλλων ζητά συνεργασία και η ανάπτυξη «γεφυρών» επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο

Οδηγίες με τις 7 εκπαιδευτικές προτεραιότητες που πρέπει να θέσουν οι Νηπιαγωγοί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, απέστειλε στα Νηπιαγωγεία όλης της χώρας η υφυπουργός Παιδείας κ.Ζέττα Μακρή.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες είναι η διερεύνηση του προφίλ του μαθητικού δυναμικού με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης στους/στις μαθητές/τριες και στους γονείς/κηδεμόνες,και η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και η προστασία της σχολικής κοινότητας.

Οι οδηγίες

Οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά, μαθησιακά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και με γνώμονα:

α) τον σκοπό του Νηπιαγωγείου ο οποίος είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά,

β) τον πολυσήμαντο και πολυδιάστατο ρόλο του/της νηπιαγωγού στον σχεδιασμό, οργάνωση, υποστήριξη, διαμεσολάβηση και διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας και στην εν γένει συμβολή του/της στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη κι ενδυνάμωση των μαθητών/τριών,

γ) τη μακρόχρονη απουσία των μαθητών/τριών από τον φυσικό χώρο της σχολικής τάξης λόγω της πανδημίας του Covid-19 κατά το προηγούμενο σχολικό έτος,

δ) τις περιπτώσεις μαθητών/τριών που δεν είχαν επαρκή συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ε) την ομαλή κι εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου, προτείνεται να θέσουν ως εκπαιδευτικές προτεραιότητες τα εξής:

1. την ομαλή μετάβαση και προσαρμογή των μαθητών/μαθητριών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και τη στήριξη των οικογενειών τους,

2. την ομαλή κι απρόσκοπτη επάνοδο και προσαρμογή των μαθητών/μαθητριών που θα φοιτήσουν για δεύτερη χρονιά στο νηπιαγωγείο και τη στήριξη των οικογενειών τους,

3.  τον σχεδιασμό κατάλληλων διδακτικών δραστηριοτήτων/δράσεων ή/και παρεμβάσεων βάσει των αναγκών των μαθητών/τριών,

4. την ανάπτυξη συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης τόσο μεταξύ εκπαιδευτικών (γενικής και ειδικής αγωγής κι εκπαίδευσης, ειδικοτήτων) όσο και μεταξύ σχολείου - οικογένειας - φορέων - στελεχών εκπαίδευσης για τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου,

5. τη δημιουργία ασφαλούς, ελκυστικού, φιλικού και πλούσιου σε ερεθίσματα περιβάλλοντος ώστε να εξασφαλίζονται κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες,

6. τη διερεύνηση του προφίλ του μαθητικού δυναμικού με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης στους/στις μαθητές/τριες και στους γονείς/κηδεμόνες,

7. τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την προστασία της σχολικής κοινότητας.

Ειδικότερα, ο/η εκπαιδευτικός προσχολικής εκπαίδευσης μέσω αυθεντικής, αρχικής/διαγνωστικής, οικοσυστημικής αξιολόγησης των μαθητών/τριών στην αρχή του σχολικού έτους, ανιχνεύει το επίπεδο των εμπειριών, βιωμάτων, γνώσεων και προσαρμόζει τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ικανότητες και ιδιαιτερότητες του/της κάθε μαθητή/τριας με απώτερο στόχο την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον σχεδιασμό κατάλληλων διδακτικών δραστηριοτήτων/δράσεων και παρεμβάσεων. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, ο/η εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη, την ηλικία των μαθητών/τριών (προνήπια-νήπια), τα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, το μαθησιακό προφίλ, τις υπάρχουσες δεξιότητες, το επίπεδο κατάκτησης των βασικών γραμματισμών που έχει επιτευχθεί, τις μαθησιακές εμπειρίες που προέρχονται από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους.

Κατά συνέπεια, ο/η εκπαιδευτικός έχοντας αντίληψη του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το παιδί και τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας, δημιουργεί ένα ασφαλές, ελκυστικό, φιλικό και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον με μαθησιακές εμπειρίες που έχουν νόημα και ενδιαφέρον για τα παιδιά σε πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας, ενθάρρυνσης, εμπιστοσύνης κι αποδοχής, υποστηρίζοντας την προσέγγιση της γνώσης μέσα από το παιχνίδι, τη διερεύνηση, την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφόρησης, τη συζήτηση, τη δημιουργία, την έκφραση κι ανταλλαγή απόψεων και ιδεών ώστε αφενός τα νήπια να αντισταθμίσουν το διάστημα απουσίας από το φυσικό χώρο της τάξης κατά το προηγούμενο σχολικό έτος κι αφετέρου τα προνήπια να επιτύχουν την ομαλή μετάβαση στο σχολικό περιβάλλον

Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης, σε συνέχεια της αρχικής/διαγνωστικής αξιολόγησης των μαθητών/τριών και με γνώμονα το γνωστικό, μαθησιακό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο του μαθητικού τους δυναμικού, προτείνεται: α) να δώσουν έμφαση στη χρονική περίοδο προσαρμογής, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες, τόσο των προνηπίων όσο και των νηπίων ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση στο σχολικό περιβάλλον του Νηπιαγωγείου αξιοποιώντας κατάλληλα όσα προβλέπονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) ως σημείο εκκίνησης και β) να σχεδιάζουν και να οργανώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες επικρατούσες συνθήκες ανά σχολική μονάδα, επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών μεθόδων κι εργαλείων που θεωρούνται καταλληλότερα κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού, ώστε να επιτευχθούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά οι επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι για το νέο σχολικό έτος.

Τέλος, και κυρίως λόγω των μεγάλων χρονικών διαστημάτων απουσίας των μαθητών/τριών από τον φυσικό χώρο της σχολικής τάξης και της δια ζώσης διδασκαλίας, κατά τη φοίτησή τους ως προνήπια και νήπια συνολικά τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, η συνεργασία και η ανάπτυξη «γεφυρών» επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, όσον αφορά στους/στις μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με το μαθησιακό, γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο των μαθητών/τριών ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο, η κατάλληλη υποστήριξη των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους και να δοθεί η ευκαιρία στον/στην εκπαιδευτικό της Α΄ Δημοτικού, να σχεδιάσει και να οργανώσει στοχευμένα την ανατροφοδοτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό του/της έργο.

Δείτε εδώ τις οδηγίες

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα αφόρητα SMS πίεσης του μετρ του Αχίλλειον στη Γεωργία Μπίτα

Νέες Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ωνάση και στην στέγη Γραμμάτων και τεχνών

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

symvoulio evropis
Αιτήσεις χρηματοδότησης στην Εκστρατεία της Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναζωογόνηση της δημοκρατίας
Πρόσκληση του European Youth Foundation (EYF) για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στην Εκστρατεία της Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την...
Αιτήσεις χρηματοδότησης στην Εκστρατεία της Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναζωογόνηση της δημοκρατίας
Rapid test
ΕΟΔΥ για μετάλλαξη Όμικρον 2: Εισαγόμενα τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα
Προς το παρόν στην Ελλάδα έχουν ταυτοποιηθεί 2 περιστατικά ΒΑ.2 ή 21L σε ταξιδιώτες από το εξωτερικό που έχουν ιχνηλατηθεί και βρίσκονται σε απομόνωση
ΕΟΔΥ για μετάλλαξη Όμικρον 2: Εισαγόμενα τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα
apergia ekpaideutikoi axiologisi
Αγωνιστική Παρέμβαση Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: Γιατί ζητάμε συγκρότηση προγραμματικού προεδρείου
«Σαν Αγωνιστική Παρέμβαση-Συνεργαζόμενοι θεωρούμε αναγκαία τη συγκρότηση ενός προγραμματικού προεδρείου με δυνάμεις που έχουν αγωνιστική αναφορά και...
Αγωνιστική Παρέμβαση Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: Γιατί ζητάμε συγκρότηση προγραμματικού προεδρείου
olme
ΟΛΜΕ: Στήριξη της κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ και των Ομοσπονδιών Υγείας την Τετάρτη
Στήριξη της κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ και των Ομοσπονδιών Υγείας την Τετάρτη από την ΟΛΜΕ
ΟΛΜΕ: Στήριξη της κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ και των Ομοσπονδιών Υγείας την Τετάρτη