Μεταπτυχιακά Σχολικής Ψυχολογίας-ΕΑΕ: Πέντε αλλαγές στα κριτήρια συνάφειας
Πέντε αλλαγές στην απόφαση για τα κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας

Πέντε σημεία αλλάζουν στα κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με αντικείμενα την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και τη Σχολική Ψυχολογία.

Οι αλλαγές προβλέπονται σε νέα υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις αλλαγές στην υπουργική απόφαση.

Τα πέντε σημεία που αλλάζουν

 

1. Η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εκπαιδευτική ή παιδαγωγική εφαρμογή στην Ε.Α.Ε. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο».

Τι ίσχυε

α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εκπαιδευτική ή παιδαγωγική εφαρμογή στην Ε.Α.Ε. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από ομοταγή ιδρύματα αλλοδαπής ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμος με τους απονεμόμενους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής.

2. Η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα Ψυχολογίας ή από Τμήμα που προσφέρει βασικές σπουδές Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εφαρμογή στην εκπαίδευση. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο».

Τι ίσχυε

α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα Ψυχολογίας ή από Τμήμα που προσφέρει βασικές σπουδές Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης ή από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εφαρμογή στην εκπαίδευση. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από ομοταγή ιδρύματα αλλοδαπής ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος με τους απονεμόμενους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής.

3. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 2, διαγράφεται η λέξη «Ειδικότερα».

4. Στο τρίτο εδάφιο της περ. γ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, η φράση «Ειδικότερα, τα μαθήματα αυτά εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς», αντικαθίσταται με τη φράση «Ειδικότερα, θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς».

5. Στο πρώτο εδάφιο της περ. ε των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, η φράση «Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS, εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% να υλοποιεί-ται σε...»,αντικαθίσταται με τη φράση «Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS (500 τουλάχιστον ώρες), εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% (300 τουλάχιστον ώρες) να υλοποιείται σε...».

Πώς διαμορφώνεται η απόφαση μετά τις τροποποιήσεις

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις η απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

Κριτήρια συνάφειας διδακτορικών τίτλων σπουδών

1. Η συνάφεια διδακτορικών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. προκύπτει εφόσον το αντικείμενο της διατριβής εμπίπτει στους κάτωθι θεματικούς άξονες ή είναι συναφές με τους άξονες αυτούς:

α) θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της ΕΑΕ: ζητήματα ενταξιακής φιλοσοφίας και πολιτικής, συνεκπαίδευσης, συμπερίληψης, μοντέλα της αναπηρίας, τάσεις και προοπτικές.

β) Ζητήματα μάθησης και διδασκαλίας σε ενταξιακά και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

γ) Ζητήματα αξιολόγησης σε μαθητές/τριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

δ) Προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ε) Σχεδιασμοί και εφαρμογές των αρχών της διαφοροποίησης/διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του καθολικού σχεδιασμού μάθησης στην Ε.Α.Ε.

στ) Εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές/τριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε τυπικά και μη-τυπικά περιβάλλοντα μάθησης.

ζ) Ο ρόλος της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην εκ- παίδευση των ατόμων με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

2. Η συνάφεια διδακτορικών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας προκύπτει εφόσον το αντικείμενο της διατριβής εμπίπτει στους κάτωθι θεματικούς άξονες ή είναι συναφές με τους άξονες αυτούς:

α) Ψυχολογική και ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και προσαρμογής παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας.

β) Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών.

γ) Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

δ) Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης, συμπεριφοράς και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία σε ενταξιακά και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

ε) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για θέματα μάθησης, ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, διαχείρισης κρίσεων και συνεργασίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας.

στ) Κατανόηση και αναγνώριση της ετερότητας στον μαθητικό πληθυσμό.

ΕΑΕ: Κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

1. Τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. καθορίζονται ως εξής:

α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα Ψυχολογίας ή από Τμήμα που προσφέρει βασικές σπουδές Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εφαρμογή στην εκπαίδευση. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο

β) Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι τουλάχιστον 3 εξάμηνα με υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση, δηλαδή να έχει κατ’ ελάχιστον 90 πιστωτικές μονάδες ECTS.

γ) Τα συναφή με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. διδασκόμενα μαθήματα και η διπλωματική εργασία να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 60% των πιστωτικών μονάδων ECTS επί του συνολικού αριθμού ECTS του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Τα μαθήματα αυτά αφορούν στη θεωρητική κατάρτιση, στην εξειδικευμένη και ερευνητική κατάρτιση καθώς και στον εφαρμοσμένο ρόλο του ειδικού παιδαγωγού σε όλα τα πλαίσια που υλοποιείται το ενέργημα της Ε.Α.Ε. σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές.

Ειδικότερα, θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς:

αα) Θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της ΕΑΕ: ζητήματα ενταξιακής φιλοσοφίας και πολιτικής, συνεκπαίδευσης, συμπερίληψης, μοντέλα της αναπηρίας, τάσεις και προοπτικές.

ββ) Ζητήματα μάθησης και διδασκαλίας σε ενταξιακά και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

γγ) Ζητήματα αξιολόγησης σε μαθητές/τριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

δδ) Προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

εε) Σχεδιασμοί και εφαρμογές των αρχών της διαφοροποίησης/διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του καθολικού σχεδιασμού μάθησης στην Ε.Α.Ε.

στστ) Εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές/τριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε τυπικά και μη-τυπικά περιβάλλοντα μάθησης.

ζζ) Ο ρόλος της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην εκ- παίδευση των ατόμων με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκ- παιδευτικές ανάγκες, ηη) Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης.

δ) Συναφή μαθήματα με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. κατά την προηγούμενη περίπτωση είναι ιδίως τα ακόλουθα: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, Αξιολόγηση με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και διδασκαλία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, Ζητήματα αξιολόγησης στην ειδική αγωγή, Αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πρακτικές στην ενταξιακή εκπαίδευση, Γλωσσικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες, Διαφοροποιημένη διδασκαλία, Διδσκαλία δεξιοτήτων ζωής σε άτομα με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες, Δυσκολίες επικοινωνίας και διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών/τριων με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Ζητήματα έγκαιρης παρέμβασης και Συμβουλευτική γονέων, Εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές/ αυτισμός, Εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο, Εκπαίδευση και Αναπηρία, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με ΔΕΠ-Υ, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με κινητική αναπηρία, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με νοητική αναπηρία, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με βαρηκοΐα ή κώφωση, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με προβλήματα συμπεριφοράς, Εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών, Εκπαίδευση μαθητών/ τριων με μαθησιακές δυσκολίες, Η Ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης: εφαρμογές αρχών διαφοροποιημένης διδασκαλίας και καθολικού σχεδιασμού, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη και εκπαιδευτικές μέθοδοι στη διδασκαλία για μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρίες, Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις στην ειδική εκπαίδευση, Εφαρμογές και διαφοροποιήσεις του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στη σχολική και κοινωνική ένταξη των μαθητών/ τριων με αναπηρίες ή/και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, Ζητήματα έγκαιρης παρέμβασης και διαχείρισης αναλυτικού προγράμματος για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, Η Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Εκπαίδευση, Η τέχνη στην ειδική αγωγή, Θεσμικά πλαίσια ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης - Δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, Θεωρία της διαχείρισης των ομάδων στο πλαίσιο της ένταξης, Θεωρίες Μάθησης, με έμφαση στην αναπηρία, Κοινότητα Κωφών και Γλωσσολογία Νοηματικής Γλώσσας, Ανάγλυφοι κώδικες γραφής και ανάγνωσης: η περίπτωση του κώδικα braille, Μετάβαση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία, Μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας, Νευρεπιστήμη και Ειδική Αγωγή, Ο ρόλος της συνεργατικής μάθησης και η διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης, Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο ενταξιακό σχολείο και δια βίου μάθηση, Παιδαγωγική της Ένταξης - Παιδαγωγική της Συμπερίληψης, Πολλαπλές αναπηρίες: Αίτια και εφαρμογές στην αξιολόγηση και στην εκπαίδευση, Πολύαισθητηριακά περιβάλλοντα μάθησης και εφαρμογές τους στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, Πρώιμη Παρέμβαση, Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Στρατηγικές Διαχείρισης Συμπεριφορικών Δυσκολιών των Μα- θητών, Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές για τα αναλυτικά προγράμματα - προσβασιμότητα, Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική Αγωγή: ζητήματα ένταξης, συνεκπαίδευσης και ενσωμάτωσης, Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός σε ενταξιακά εκπαιδευτικά προγράμματα και πλαίσια, Συνεργατικές Πρακτικές, Το θέατρο ως διδακτική μέθοδος στα άτομα με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Εναλλακτικές μέθοδοι εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Ψυχολογική προσέγγιση παιδιών με αναπηρίες: κοινωνική και μαθησιακή περιθωριοποίηση, Ψυχοπαθολογία - Αναπτυξιακές διαταραχές, Σχεδιασμός έρευνας στην Ειδική Αγωγή, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας και στατιστική, Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας, Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας, Διπλωματική εργασία.

ε)Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS (500 τουλάχιστον ώρες), εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% (300 τουλάχιστον ώρες) να υλοποιείται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή/και σε σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς των Δήμων, σε Κέντρα Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, σε σχολεία που λειτουργούν εντός δημόσιων νοσοκομείων και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.) εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία παρέχουν εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα άνω των δεκαπέντε (15) ετών με αναπηρίες. Η πρακτική άσκηση, η πραγματοποίηση της οποίας βεβαιώνεται από τον/την επόπτη/τρια καθηγητή/τρια του Π.Μ.Σ. και από υπογεγραμμένο παρουσιολόγιο από τον/την διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ή τον/την προϊστάμενο/η του Κ.Ε.Σ.Υ. ή των άλλων φορέων της παρούσης παραγράφου, περιλαμβάνει:

αα) Παρατήρηση και σχεδιασμό μαθημάτων ή εκ- παιδευτικών παρεμβάσεων. Στην παρατήρηση και το σχεδιασμό μπορεί να περιλαμβάνεται συμμετοχή στη διδασκαλία ή εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία, με την προϋπόθεση της απαραίτητης προετοιμασίας με ευθύνη του επόπτη καθηγητή και την παρουσία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.

ββ) Εποπτεία επί της πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη των φοιτητών στην υλοποίηση των εργασιών τους στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα εφαρμοσμένης παιδαγωγικής, μάθησης και διδασκαλίας ή/και μελέτες περίπτωσης, για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σχολική Ψυχολογία: Κριτήρια συνάφειας

Τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας καθορίζονται ως εξής:

α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα Ψυχολογίας ή από Τμήμα που προσφέρει βασικές σπουδές Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εφαρμογή στην εκπαίδευση. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

β) Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι τουλάχιστον 3 εξάμηνα με υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση, δηλαδή να αντιστοιχεί σε κατ’ ελάχιστον 90 πιστωτικές μονάδες ECTS.

γ) Τα συναφή με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας διδασκόμενα μαθήματα και η διπλωματική εργασία να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 60% των πιστωτικών μονάδων ECTS επί του συνολικού αριθμού ECTS του Π.Μ.Σ. Τα μαθήματα αυτά αφορούν την θεωρητική κατάρτιση, την εξειδικευμένη κατάρτιση και τον εφαρμοσμένο ρόλο του σχολικού ψυχολόγου σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία στη Σχολική Ψυχολογία. Ειδικότερα, θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς:

αα) Ψυχολογική και ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και προσαρμογής παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας.

ββ) Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών.

γγ) Ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

δδ) Ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης, συμπεριφοράς και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία σε ενταξιακά και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

εε) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για θέματα μάθησης, ψυχοκοινωνικής προσαρμογής διαχείρισης κρίσεων και συνεργασίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας.

στστ) Κατανόηση και αναγνώριση της ετερότητας στον μαθητικό πληθυσμό,

ζζ) Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης.

δ) Συναφή μαθήματα με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας κατά την προηγούμενη περίπτωση είναι ιδίως τα ακόλουθα: Σχολική Ψυχολογία: Σύγχρονες προσεγγίσεις και εξελίξεις, Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Ανάπτυξης: Σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία στην Εκπαίδευση, Γνωστική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση, Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση, Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία, Διαπολιτισμική  Κοινωνική Ψυχολογία στη σχολική κοινότητα, Κοινωνική και Διαπολιτισμική Ψυχολογία στη σχολική κοινότητα, Κοινωνική και Οργανωσιακή Ψυχολογία στην Εκπαίδευση, Νευροαναπτυξιακές διαταραχές, Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία, Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής, Αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών παιδιών και εφήβων, Αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής, Αξιολόγηση μαθησιακών και συμπεριφορικών δυσκολιών, Προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης με εμπειρική τεκμηρίωση σε εκπαιδευτικά πλαίσια γενικής και ειδικής αγωγής, Ψυχολογικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα, Εφαρμογές σε θέματα πρόληψης και παρέμβασης σε εκπαιδευτικά πλαίσια γενικής και ειδικής αγωγής, Σύνδεση Σχολείου- Οικογένειας, Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα, Συμβουλευτική και Διαλεκτική Συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές, Συμβουλευτική και Διαλεκτική Συμβουλευτική στο σχολείο και στην οικογένεια, Συμβουλευτική στο Σχολείο. Δεξιότητες Συμβουλευτικής, Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Ι και II - Αρχές Δεοντολογίας, Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση, Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική, Συμβουλευτική Ομάδων, Συμβουλευτική Παιδιών και Γονέων Παιδιών με ή χωρίς Ειδικές Ανάγκες, Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός σε ενταξιακά εκπαιδευτικά προγράμματα και πλαίσια, Εφαρμογές της Κοινωνικής και Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα, Ψυχοπαθολογία και Δυσκολίες Μάθησης και Συμπεριφοράς Παιδιών και Εφήβων, Ψυχοπαθολογία - Αναπτυξιακές διαταραχές, Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Σύγχρονες προσεγγίσεις και παρεμβάσεις σε ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια, Δυσκολίες Μάθησης: Ψυχοεκπαιδευτικές Παρεμβάσεις, Γλωσσικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες, Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο: Πρόληψη καιπαρέμβαση, Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς, Στρατηγικές Διαχείρισης Συμπεριφορικών Δυσκολιών των Μαθητών, Μαθησιακές Δυσκολίες Παιδιών και Εφήβων, Ψυχολογία των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες, Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης, Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας - Στατιστική Ι, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας - Στατιστική II, Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας, Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας, Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα, Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων, Διπλωματική εργασία,

ε) Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS (500 τουλάχιστον ώρες), εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% (300 τουλάχιστον ώρες) να υλοποιείται σε σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), σε διαπολιτισμικά σχολεία, σε Κ.Ε.Σ.Υ., σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς των Δήμων, σε Κέντρα Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, σε σχολεία που λειτουργούν εντός δημόσιων νοσοκομείων, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία παρέ- χουν εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλευτικές υπο- στηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα άνω των δεκαπέντε (15) ετών με αναπηρίες, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, με την προϋπόθεση ότι στις παραπάνω δομές εργάζεται Ψυχολόγος. Η πρακτική άσκηση, η πραγματοποίηση της οποίας βεβαιώνεται από τον/την επόπτη/τρια καθηγητή/ τρια του Π.Μ.Σ. και από υπογεγραμμένο παρουσιολόγιο από τον/την διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ή τον/την προϊστάμενο/η του Κ.Ε.Σ.Υ. ή των άλλων φορέων της παρούσης παραγράφου, περιλαμβάνει:

αα) Παρατήρηση διαδικασιών αξιολόγησης, σχεδιασμού και εφαρμογής ψυχοκοινωνικών και συμβουλευτικών παρεμβάσεων, καθώς και συμμετοχή σε σχετικές παρεμβάσεις με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των ψυχολόγων των δομών που υλοποιείται η πρακτική άσκηση και με ευθύνη του επόπτη καθηγητή.

ββ) Εποπτεία επί της πρακτικής άσκησης, για την υποστήριξη των φοιτητών/τριών στην υλοποίηση των εργασιών τους στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα εφαρμοσμένης ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα ή/και μελέτες περίπτωσης, για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Δείτε εδώ αναλυτικά την υπουργική απόφαση του 2019.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

To 1o Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ECTS και 50Є εγγραφή - Αιτήσεις έως 29-11

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΑΠΘ
Ο κακός νόμος Κεραμέως και το παγκόσμιο αρνητικό ρεκόρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( ΑΠΘ)
Ο κακός νόμος Κεραμέως έπαιξε ασφαλώς το ρόλο του, όμως και τα στελέχη του πανεπιστημίου δεν κατάφεραν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων.
Ο κακός νόμος Κεραμέως και το παγκόσμιο αρνητικό ρεκόρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( ΑΠΘ)