Όμιλοι αριστείας και καινοτομίας στα Πρότυπα-Πειραματικά: Πώς θα λειτουργήσουν
Ο Κανονισμός λειτουργίας ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια

Α. ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών, τόσο των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Σ και ΠΕΙ.Σ.) όσο και άλλων σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης δημιουργούνται όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίοι λειτουργούν μετά τη λήξη των μαθημάτων του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος. Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τα νέα γνωστικά αντικείμενα όπως η αστρονομία, η ρομποτική κ.λπ. καθώς και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., και έχουν ως σκοπό τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών όσο και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας τους αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιούνται συνεργασίες με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα κ.ά.

Α1.Δημιουργία και λειτουργία των ομίλων

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αποφασίζει για τη δημιουργία και την λειτουργία των ομίλων μετά από πρόταση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων. Ειδικότερα προς το τέλος του διδακτικού έτους και εντός του μηνός Ιουνίου, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν όμιλο, υποβάλλουν την πρότασή τους στο Σύλλογο Διδασκόντων του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Στη συνέχεια ο Σύλλογος Διδασκόντων εισηγείται για τις προτάσεις των ομίλων των εκπαιδευτικών στο ΕΠ.Ε.Σ.. Το ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει για τη δημιουργία των ομίλων με βάση την εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και αναρτά τον πίνακα με τους εν λόγω ομίλους στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι δηλώσεις/αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή των μαθητών στους ομίλους υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου από τους ασκούντες την γονική μέριμνα με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. Η επιλογή των μαθητών ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους και ταυτόχρονα γίνεται η έναρξη της λειτουργίας του κάθε ομίλου η οποία ολοκληρώνεται με το πέρας του διδακτικού έτους.

Στην πρόταση του εκπαιδευτικού για την δημιουργία ομίλου αναφέρεται με σαφήνεια (περιλαμβάνεται υπόδειγμα υποβολής πρότασης δημιουργίας ομίλου, ως Παράρτημα 1): 3 x ο τίτλος του ομίλου x οι θεματικές του ομίλου x οι διδακτικές ώρες του ομίλου ανά εβδομάδα και το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης) x τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) x η διδακτική μεθοδολογία x το αναλυτικό πρόγραμμα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του σε ετήσια βάση (Οκτώβριος – Μάιος ή Ιούνιος) x το προτεινόμενο διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) x ο χώρος λειτουργίας του ομίλου x ο τρόπος επιλογής μαθητών x ο αριθμός, οι εκπαιδευτικοί ανά κλάδο και ειδικότητα x η τάξη ή οι τάξεις των μαθητών x οι συνεργασίες με εκπαιδευτικά/μορφωτικά ιδρύματα, οργανισμούς, σχολεία, φορείς ή πρόσωπα (π.χ. ειδικούς επιστήμονες, καλλιτέχνες) x οι εκπαιδευτικές επισκέψεις x ο τρόπος αξιολόγησης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων x τα παραδοτέα που θα υποβληθούν με την ολοκλήρωση του ομίλου x ο τρόπος αξιολόγησης του ομίλου.

Α2. Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας

Για τις εγγραφές των μαθητών στους ομίλους, τις συνθήκες παρακολούθησης των ομίλων και το ωράριο λειτουργίας τους ισχύουν τα εξής: x Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους δέκα (10) και ο μέγιστος στους είκοσι (20). Η τυχόν υπέρβαση του ή μείωση του αριθμού των μαθητών, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών, προϋποθέτει επαρκή αιτιολόγηση από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. Οι όμιλοι, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους τους, είναι δυνατόν να απευθύνονται σε μαθητές μίας ή περισσοτέρων τάξεων. x Ένας μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε δύο (2) ομίλους κατ’ ανώτατο όριο. 4 x Στους ομίλους μπορούν να συμμετέχουν εκτός από τους μαθητές των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και μαθητές από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης. x Η επιλογή των μαθητών είναι δυνατόν να γίνεται με δοκιμασίες ανίχνευσης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου και των άλλων σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης εκτός και εάν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του ομίλου προτείνουν αιτιολογημένα άλλες διαδικασίες επιλογής. x Το ελάχιστο εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας ενός ομίλου είναι οι δύο (2) διδακτικές ώρες και το μέγιστο οι τέσσερις (4) ώρες. x Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε ωράριο που καθορίζει κάθε σχολείο. Η έναρξη της λειτουργία τους είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί έως στις 14.30. x Η λειτουργία των ομίλων θεωρείται επαρκής αν πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστο σαράντα (40) ώρες ετησίως για τη δίωρη εβδομαδιαία διδασκαλία, και ογδόντα (80) ώρες για την τετράωρη εβδομαδιαία λειτουργία. x Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στον όμιλο απαιτείται: (α) η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής δεν μπορεί να απουσιάσει περισσότερες από 8 ή 16 διδακτικές ώρες ετησίως, ανάλογα με το αν η χρονική διάρκεια του ομίλου είναι 40 ή 80 ώρες αντίστοιχα) και (β) η εκπόνηση εργασιών ή η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου το οποίο τους ανατίθεται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του ομίλου. Μαθητές που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στις παραπάνω υποχρεώσεις δεν δικαιούνται την περαιτέρω παρακολούθηση του ομίλου. x Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου, στους συμμετέχοντες μαθητές χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.

Δείτε εδώ όλον τον κανονισμό 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα