Ενημέρωση για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων έστειλε το υπουργείο Παιδείας στους προϊστάμενους, διευθυντές και εκπαιδευτικούς πιλοτικών σχολικών μονάδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια)

Αναλυτικά, η ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας:

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. Φ.7/79511/ΓΔ4/24-06-2020 Υ.Α. (Β΄2539)

Η με αρ. πρωτ. Φ.7/86136/ΓΔ4/06-07-2020 Υ.Α. (Β΄2847)

Σε συνέχεια του άρθρου 1 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111, Α) της Υ.Α με αρ. Φ.7/79511/ΓΔ4/24-6-2020,σας ενημερώνουμε για την έναρξη της επιμόρφωσης και της υλοποίησης της  πιλοτικής εφαρμογής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2020-2021 ως εξής:

1. Επιλογή Πολλαπλασιαστών

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, την υπηρεσιακή κατάσταση των αιτούντων, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την υλοποίηση του έργου κατά το σχολικό έτος 2020-2021 και τα απαιτούμενα προσόντα τους, επιλέχθηκαν εκατό σαράντα πολλαπλασιαστές για την Α΄ επιμορφωτική φάση, που θα πλαισιώσει την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με το εξής χρονοδιάγραμμα:

  • Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών (φάση Α1): 31 Αυγούστου– 4 Σεπτεμβρίου 2020
  • Επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων (φάση Α2): 7 Σεπτεμβρίου ως και 5 Οκτωβρίου 2020.

2. Ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών και προετοιμασία των διευθυντών και προϊσταμένων των πιλοτικών σχολικών μονάδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια).

Στον επιμορφωτικό σχεδιασμό για τη βέλτιστη διάχυση της δράσης, προτάσσεται, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, η ενημέρωση-αρχική επιμόρφωση των διευθυντών, των προϊσταμένων και όλων των εκπαιδευτικών των 218 πιλοτικών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

pinakas1.jpg

3. Σκοπός και Στοχοθεσία των επιμορφωτικών δράσεων

 Σκοπός της επιμόρφωσης είναι η ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων σχετικά με τον οδηγό υλοποίησης, τη σύνδεση με την πλατφόρμα επιμόρφωσης και με τα εργαλεία της πιλοτικής εφαρμογής. Επίσης, η ενημέρωση για το περιεχόμενο σπουδών που θα δοκιμαστεί στην πιλοτική φάση υλοποίησης, η πρακτική άσκηση στις νέες μεθοδολογίες συντονισμού εργαστηριακής και διερευνητικής εργασίας στο σχολείο και η προετοιμασία- εκπόνηση των σχεδίων δράσης του τμήματος.

 Στόχος των παραπάνω επιμορφωτικών δράσεων είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων με:

o το Θεσμικό Πλαίσιο, τις αρχές και τη μεθοδολογία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων – την Παρουσίαση του περιεχομένου σπουδών και των εργαλείων εκπαιδευτικού προγραμματισμού των Εργαστηρίων.

o το Σχέδιο Δράσης του σχολείου και τις διαδικασίες εφαρμογής του στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.

o το Σχέδιο Δράσης του τμήματος και τις διαδικασίες υλοποίησής του με την αξιοποίηση του υλικού των προγραμμάτων των εργαστηρίων.

o τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και την εξ αποστάσεως επιμόρφωση.

o τη σύγχρονη παιδαγωγική μεθοδολογία για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων

o τις νέες εξελίξεις στις θεωρίες μάθησης: Από τη διερεύνηση στη δημιουργικότητα, την ενσώματη και την κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση μέσω STEAM εργαστηρίων

o την εμψύχωση ομάδας μέσω της θεατρικής τέχνης καλλιεργώντας τις Δεξιότητες μάθησης μέσω της μουσικής τέχνης και του θεάτρου

o τις μαθησιακές στρατηγικές για την καλλιέργεια των Δεξιοτήτων του Νου και τον σχεδιασμό ροών μαθησιακών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τις στρατηγικές/ρουτίνες σκέψης του Πανεπιστημίου Harvard.

o τη Ρομποτική για την καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης, μέσω των εργαστηρίων δεξιοτήτων

o τα Εργαστήρια για τις Δεξιότητες Ζωής και τη βελτίωση της σχολικής ζωής με παραδείγματα από τρεις θεματικούς κύκλους

o τη διερευνητική μάθηση στην ομάδα και την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων

o τη μέθοδο αξιολόγησης της προόδου του μαθητή ως προς τους κύκλους δεξιοτήτων

o το Πλαίσιο Ικανοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και την παιδαγωγική που παράγει ως προς την καλλιέργεια γνώσεων, στάσεων, αντιλήψεων και δεξιοτήτων.

o την Πρακτική Άσκηση: κάθε επιμορφωτική ημέρα θα παρουσιάζονται και θα εκπονούνται σε εργαστηριακή συνεργασία Σχέδια Δράσης Τμήματος και Καλές πρακτικές για την Εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού των φορέων στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Οι ομάδες των επιμορφούμενων, συμπεριλαμβανομένων και των πολλαπλασιαστών, θα είναι συμπεριληπτικές ως προς τις ειδικότητες και τις βαθμίδες ώστε να υπάρξει ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ειδικών διδακτικών πρακτικών.

4. Διαδικασία σύνδεσης και άμεσες ενέργειες:

Η αναλυτική ενημέρωση των διευθυντών, των προϊσταμένων και των εκπαιδευτικών όλων των πιλοτικών σχολικών μονάδων (218) θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Για την απρόσκοπτη συμμετοχή των πιλοτικών σχολικών μονάδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια), καλούνται οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι και οι εκπαιδευτικοί:

(α) να δηλώσουν τη συμμετοχή στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ:

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

 μέχρι 31/8/2020 και ώρα 14.00 (προϊστάμενοι νηπιαγωγείων και διευθυντές δημοτικών και γυμνασίων των πιλοτικών σχολικών μονάδων)

 μέχρι 04/9/2020 και ώρα 14.00 (εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολικών μονάδων)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην επιμόρφωση είναι η εγγραφή στο Μητρώο του ΙΕΠ.

Για τυχόν τεχνικά προβλήματα οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώνουν τη φόρμα:

https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=14.

(β) να μεριμνήσουν, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής του σχολείου ή όμορης σχολικής μονάδας, για τον χώρο και τις τεχνικές λεπτομέρειες (βιντεοπροβολή), ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και από ώρα 11.00 π.μ. ως και 12.30 μ.μ.

(γ) να μεριμνήσουν ώστε κατά το διάστημα 13:00-13:30 να συμμετάσχουν στις εργαστηριακές ομάδες ανά βαθμίδα για λεπτομερέστερη ενημέρωσή τους.

Εσωτ. Διανομή

 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμ. Α΄

 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Π.Ε. Τμ. Α΄

 Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης Τμ. Α΄

Δείτε εδώ αναλυτικά την ενημέρωση.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

sto-para-pente-i-gi-glitose-ti-sygkrousi-me-megalo-asteroidi.jpg
NASA: Μικρός αστεροειδής θα περάσει σήμερα τελείως ξυστά από τη Γη
Ο αστεροειδής είχε ανακαλυφθεί το περασμένο Σάββατο από τον ερασιτέχνη αστρονόμο Γκενάντι Μπορίσοφ από την Κριμαία, ο οποίος είχε ανακαλύψει το 2019...
NASA: Μικρός αστεροειδής θα περάσει σήμερα τελείως ξυστά από τη Γη