Ηλεκτρονική κάλπη για νέους Πρυτάνεις τον Ιούλιο σε 5 Πανεπιστήμια
Οι πρώτες πλήρως ηλεκτρονικές Πρυτανικές εκλογές σε 5 πανεπιστήμια προγραμματίστηκαν τον Ιούλιο - Πώς θα διεξαχθούν

Μετά απο το Πανεπιστήμιο Πατρών, που δημοσιοποίησε τις προηγούμενες ημέρες την Προκήρυξη και τις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών για τη  θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2024 με ημερομηνία 21 εως 23Ιουλίου, ακόμα 4 ιδρύματα ανακοίνωσαν ημερομηνίες εκλογών.Πρόκειται για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (23 Ιουλίου) το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (21 Ιουλίου)   το Χαροκόπειο (15 Ιουλίου) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (20 Ιουλίου). Επίσης στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης και σε άλλα ιδρύματα θα γίνουν εκλογές με την ίδια διαδικασία και για την ανάδειξη Προέδρων Τμημάτων και σχολών, όπως λχ της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής στα μέσα Ιουλίου. Εκλογές προετοιμάζονται επίσης στο Πάντειο .

Πώς θα γίνουν οι ηλεκτρονικές εκλογές

Σύμφωνα με το νέο νόμο της κ.Κεραμέως που δημοσιεύτηκε στις 22 Ιουνίου 2020 σε ΦΕΚ με  τίτλο "Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι":

1. Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

2. Με απόφασή του, το Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα μέλος του ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας πλην της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 όπου Διαχειριστής είναι ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε., μετά την υποβολή αιτήματος, το οποίο Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]) και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]). Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης, ο Διαχειριστής καταχωρεί στο «ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του αρμοδίου ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε., τα ονόματα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Το Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή, τήρηση και οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική κάθε Α.Ε.Ι. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 134). Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. λαμβάνει από το σύστημα «ΖΕΥΣ» έναν αυστηρώς απόρρητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την έναρξη της ψηφοφορίας.

3. Στη συνέχεια, μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» αποστέλλεται ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων.

4. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στη ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε. 5. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος.

Πέρας εκλογικής διαδικασίας - Πρακτικό εκλογής - Αποτελέσματα

1. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας το σύστημα «ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. εισάγει το απαραίτητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα «ΖΕΥΣ» να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 2. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε., να ορίσει το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για τον χώρο στον οποίο θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη και υπογραφή του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις και να λαμβάνουν αντίγραφο του πρακτικού εκλογής της παρ. 5, εφόσον το ζητήσουν. 3. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα. 4. Το Ο.Δ.Ε. μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του συστήματος. Μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα. 

Να σημειωθεί ότι πέρυσι είχαν γίνει με το προηγούμενο σύστημα πρυτανικές εκλογές στο Πολυτεχνείο της Αθήνας (πρύτανης εξελέγη ο κ.Ανδρέας Μπουντουβής), στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης (Νίκος Παπαϊωάννου) στην ΑΣΚΤ (Νικόλαος Τρανός)στο Δυτικής Μακεδονίας (Θεόδωρος Θεοδουλίδης)

Επίσης σημειώνεται ότι μεγάλες αντιδράσεις έχουν εκδηλωθεί επειδή στη διαδικασία δεν ψηφίζουν όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο επέκτασης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και στις φοιτητικές εκλογές, οι οποίες δεν διεξήχθησαν φέτος λόγω της πανδημίας

Δείτε περισσότερα

Ο νέος νόμος για τις ηλεκτρονικές πρυτανικές εκλογές

Η προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών

Η προκήρυξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Η προκήρυξη του Ιονίου Πανεπιστημίου

Η προκήρυξη του Χαροκοπείου

H προκήρυξη του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ALFAVITA.GR

Ακολουθήστε μας στο GoogleNews για να μάθετε πρώτοι μόνο τις ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν

Διαβάστε Επίσης:


ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Εκλογές αιρετών: Η πλατφόρμα ZEUS καλεί τα μέλη εφορευτικών επιτροπών σε επιμόρφωση
Εκλογές αιρετών: Η πλατφόρμα ZEUS καλεί τα μέλη εφορευτικών επιτροπών σε επιμόρφωση
Μήνυμα του Γραφείου Αρωγής Χρηστών «Ζευς» προς τα διορισμένα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές αιρετών 
Εκλογές αιρετών: Η πλατφόρμα ZEUS καλεί τα μέλη εφορευτικών επιτροπών σε επιμόρφωση
Εσείς κα Κεραμέως κάνατε τεστ και μάθατε! Για εμάς δεν προβλέπεται
Εσείς κα Κεραμέως κάνατε τεστ και μάθατε! Για εμάς δεν προβλέπεται
Με αφορμή τη κα Νίκη Κεραμέως και τον Κορονοϊο, λίγα λόγια για τα τεστ Covid-19 στους μαθητές και στα σχολεία - Τι αναφέρει πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ
Εσείς κα Κεραμέως κάνατε τεστ και μάθατε! Για εμάς δεν προβλέπεται
Εκλογές αιρετών: «Εκλογές βίας και νοθείας - Να παραιτηθεί η υπουργός»
Εκλογές αιρετών: «Εκλογές βίας και νοθείας - Να παραιτηθεί η υπουργός»
Κριτική της «Εκπαιδευτικής Λέσχης» για τους χειρισμούς της Νίκης Κεραμεώς στις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του υπουργείου...
Εκλογές αιρετών: «Εκλογές βίας και νοθείας - Να παραιτηθεί η υπουργός»
Κρούσματα σε σχολεία: Θετικοί στον κορονοϊό εργαζόμενοι στη ΔΠΕ Λάρισας και στην ΠΔΕ Θεσσαλίας
Κρούσματα σε σχολεία: Θετικοί στον κορονοϊό εργαζόμενοι στη ΔΠΕ Λάρισας και στην ΠΔΕ Θεσσαλίας
Αυξάνονται ραγδαία τα κρούσματα στη χώρα - Θετικοί στον κορονοϊό εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και στην Περιφερειακή...
Κρούσματα σε σχολεία: Θετικοί στον κορονοϊό εργαζόμενοι στη ΔΠΕ Λάρισας και στην ΠΔΕ Θεσσαλίας