Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Οδηγός ερωτήσεων-απαντήσεων
Των αιρετών Β. Βούγια, Γ. Μπουλμέτη

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Εγκυκλίου Μεταθέσεων 2020

Σύμφωνα με όσα καταλάβαμε μελετώντας την Εγκύκλιο Μεταθέσεων και την οριστική τοποθέτηση των νέων διορισμένων και τα οποία επιβεβαιώσαμε από το ΥΠΑΙΘ, παραθέτουμε μια πρώτη σειρά Ερωτήσεων και Απαντήσεων και κάποιες σχετικές επισημάνσεις επί του θέματος, πιστεύοντας πως έτσι μπορούν να διευκολυνθούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στην συμπλήρωση της αίτησης της Εγκυκλίου Μεταθέσεων.

Ερώτηση 1η:

Το έντυπο της αίτησης έχει αρκετά ζητήματα σε σχέση με τα νεοδιορισθέντα μέλη ΕΕΠ & ΕΒΠ, τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί σε Δ/νση Εκπαίδευσης. Θα υπάρξει επομένως άλλο έντυπο Αίτησης για τους νεοδιορισθέντες; Ποιο το νόημα να δηλώσουν εκ νέου Δ/νση Εκπαίδευσης; 

Απάντηση:

Τα νεοδιορισθέντα μέλη ΕΕΠ & ΕΒΠ στην παρούσα φάση δε θα μπουν σε κάποιο Πίνακα για να μοριοδοτηθούν, επομένως δεν αναγράφουν προτιμήσεις.

Ως εκ τούτου οι νεοδιόριστοι στο κοινοποιηθέν έντυπο της Aίτησης, το οποίο είναι το ίδιο για όλους, δεν θα συμπληρώσουν το πεδίο για την Οργανική θέση και τον κωδικό αυτής, αλλά μόνο το ΦΕΚ Διορισμού και τη Δ/νση Εκπαίδευσης που έχει διοριστεί ο καθένας. 

Ερώτηση 2η:

Σε αρκετούς νεοδιοριζόμενους  δεν έχει δοθεί ακόμη Αριθμός Μητρώου.

Απάντηση:

Σε σχέση με τον Αριθμό Μητρώου έχουν σταλεί από το Υπουργείο σε όλες τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης οι Αριθμοί Μητρώου των νεοδιοριζόμενων, όποτε σκόπιμο κρίνεται ο κάθε νεοδιοριζόμενος να επικοινωνήσει με την αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης για να τον λάβει. Επίσης, εξ όσων πληροφορούμαστε, είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να προβεί άμεσα σε επικοινωνία με τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, ώστε να μπορεί να αποκτήσει ο κάθε νεοδιοριζόμενος κωδικούς για να βλέπει το φάκελό του. 

Ερώτηση 3η:

Οι νεοδιοριζόμενοι που δεν έχουν ακόμη οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ και εργάζονται μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους στα ΚΕΣΥ, που θα αποστείλουν τα δικαιολογητικά και την Αίτησή τους, στις ΠΔΕ ή στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης;

Απάντηση:

Οπως ορίζεται από την Εγκύκλιο των Μεταθέσεων θα στείλουν τα δικαιολογητικά τους στη Δ/νση Εκπαίδευσης που έχουν διοριστεί. Επιπλέον, οι νεοδιοριζόμενοι δεν χρειάζεται να καταθέσουν εκ νέου δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταθέσει στις αρμόδιες Δ/νσεις.

Αυτό άλλωστε επισημαίνεται και στη σελίδα 4 της Εγκυκλίου:

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: «οι αιτούντες οριστικής τοποθέτησης θα αποστείλουν τα δικαιολογητικά εκείνα που απαιτούνται και δεν τα έχουν καταθέσει πρόσφατα με τον διορισμό ή τη μετάταξή τους». 

Ερώτηση 4η:

Οι νεοδιοριζόμενοι που ανήκουν στις Ειδικές Κατηγορίες με πόσα μόρια θα μοριοδοτηθούν σε σχέση με τις οριστικές τοποθετήσεις τους;

Απάντηση:

Οι Ειδικές Κατηγορίες όπως και στις κανονικές Μεταθέσεις δεν παίρνουν μόρια, αλλά προτάσσονται και συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους.

Ερώτηση 5η:

Η συνολική υπηρεσία με πόσα μόρια θα μοριοδοτηθεί στις οριστικές τοποθετήσεις των νεοδιοριζόμενων;

Απάντηση:

Με τα μόρια προϋπηρεσίας που υπολογίζονται σε όλους. Δεν υπάρχει διαφορετικός υπολογισμός για οριστική τοποθέτηση και διαφορετικός υπολογισμός για Μετάθεση. 

Ερώτηση 6η:

Πώς θα γνωρίζω τα κενά;

Απάντηση:

Θα αποσταλούν άμεσα, ίσως και εντός της ημέρας,  μαζί με την Εγκύκλιο και την Αίτηση σε όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην Εγκύκλιο των Μεταθέσεων των μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ. 

Ερώτηση 7η

Μέχρι πότε θα υπολογισθεί η προϋπηρεσία; Απάντηση Οπως αναφέρεται στη Εγκύκλιο Μεταθέσεων η προϋπηρεσία υπολογίζεται έως 31/08/2020. 

Επισημαίνουμε τα κάτωθι σημεία της Εγκυκλίου Μεταθέσεων

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 6/4/2020 έως 10/4/2020. 

Πιο συγκεκριμένα: «Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ των νεοδιόριστων (ΦΕΚ 241/Γ΄/9-3-2020) και των μεταταχθέντων (ΦΕΚ 2464/Γ΄/31-12-2019) εντός της περιοχής διορισμού/μετάταξής τους, καθώς και οι αιτήσεις μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων ΣΜΕΑΕ.» 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι αιτούντες οριστικής τοποθέτησης θα αποστείλουν τα δικαιολογητικά εκείνα που απαιτούνται και δεν τα έχουν καταθέσει πρόσφατα με τον διορισμό ή τη μετάταξή τους.

Τρόπος υποβολής των αιτήσεων  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

α) αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης,

β) αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε Κ.Ε.Σ.Υ., στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

Ηλεκτρονικά

Με αποστολή των σχετικών αρχείων (αίτησης και δικαιολογητικών) στα email των υπηρεσιών (βλ. παράρτημα ΙΙΙ) που ανήκουν οργανικά.

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αποστολής των αρχείων οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άνωθεν και το αρχείο (pdf) της Υπεύθυνης Δήλωσης που θα εξάγουν από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). 

Στην εν λόγω ιστοσελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες. Η ταυτοποίηση εκεί διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Ο υποψήφιος θα επιλέξει «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο» όπου στο κείμενο θα βεβαιώνει ότι «θα αποστείλω ηλεκτρονικά την αίτηση μετάθεσής μου ως ΕΕΠ ή ΕΒΠ και τα συνημμένα δικαιολογητικά αυτής στη ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ….» και στον αποδέκτη της ΥΔ θα αναγράφεται η σχετική ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ. 

Ταχυδρομικά

(Με συστημένη επιστολή και ως εξαιρετικά επείγον) αυστηρά εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται και φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας. 

Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτός ένας από τους δύο προαναφερόμενους τρόπους και μόνο τότε, σύμφωνα και με την αριθ. Δ1α/Γ.Π/οικ.20797/26-3-2020 (ΦΕΚ 1040 Β΄/26-3-2020) Κ.Υ.Α. [που ορίζει ότι από τα μέτρα της απαγόρευσης του περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών εξαιρείται η μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης] δύναται η αίτηση να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό άτομο.

Για τον καθορισμό του ραντεβού εφιστάται η προσοχή στους αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου καθώς και στα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ για τις έγκαιρες ενέργειές τους.

Κριτήρια για τις μεταθέσεις των μελών του ΕΕΠ και ΕΒΠ σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 9 του Π.Δ. 56/2001 είναι:

  • η συνολική υπηρεσία
  • η συνυπηρέτηση
  • οι οικογενειακοί λόγοι
  • οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων ή των Κ.Ε.Σ.Υ. όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
  • η εντοπιότητα
  • η πρώτη προτίμηση

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

Των μελών του ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά τις μεταθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 & 13 του Π.Δ. 50/1996, προηγούνται εκείνοι που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση

β) στην εντοπιότητα

γ) στους οικογενειακούς λόγους

δ) στη συνολική υπηρεσία

ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων ή Κ.Ε.Σ.Υ. όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

στ) στην πρώτη προτίμηση

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο υπολογισμός των Μ.Σ.Δ.

Γίνεται για όλους μέχρι 31.8.2020.

Οι νεοδιόριστοι που παραμένουν στις θέσεις που είχαν τοποθετηθεί ως αναπληρωτές την τρέχουσα σχολική χρονιά, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και έως 31.8.2020 λαμβάνουν τα μόρια της ΣΜΕΑΕ της περιοχής διορισμού τους και σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες ΣΜΕΑΕ διαφορετικής κατηγορίας λαμβάνουν τα μόρια της μικρότερης κατηγορίας.

Αν ήδη έχουν τοποθετηθεί προσωρινά, τότε λαμβάνουν τα μόρια της συγκεκριμένης τοποθέτησης. 

Γενικά θέματα-επισημάνσεις-διευκρινήσεις

α)Η μόνιμη διαμονή σε έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισμό των μονάδων εντοπιότητας, αλλά το μέλος του ΕΕΠ-ΕΒΠ πρέπει να είναι δημότης από διετίας του Δήμου της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση.

β) Η βεβαίωση του Δημάρχου πρέπει να είναι πρόσφατη (τελευταίου τριμήνου) και να αναγράφει υποχρεωτικά από πότε το μέλος του ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι δημότης του Δήμου.  

γ) Οι βεβαιώσεις που προσκομίζουν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ (για εντοπιότητα, συνυπηρέτηση, εκπαιδευτικού ιδρύματος, ΑΣΠΕ κ.τ.λ.) πρέπει να είναι πρόσφατες (τριμήνου).

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας

Όλες οι ειδήσεις σήμερα

Προβληματισμός για το άνοιγμα των σχολείων

ΑΣΕΠ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Πιστοποίηση Αγγλικών έως και C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική με ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΈΚΠΤΩΣΗ  σε σεμινάρια μοριοδοτούμενα του Παν.Αιγαίου έως 25 Ιανουαρίου - 385 ευρώ 

σχετικά άρθρα

Άνοιγμα Γυμνασίων, Λυκείων με περιοριστικά μέτρα στο εμπόριο
Πρόταση για άνοιγμα των Γυμνασίων, Λυκείων με ταυτόχρονα περιοριστικά μέτρα για το λιανεμπόριο
Να ανοίξουν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προτείνει ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, αρκεί να ληφθούν περιοριστικά μέτρα για το...
Άνοιγμα Γυμνασίων, Λυκείων με περιοριστικά μέτρα στο εμπόριο
Συρίγος: Ιστορικού χαρακτήρα η αναφορά μου στη Χούντα
Συρίγος: Ιστορικού χαρακτήρα η αναφορά μου στη Χούντα
«Μη πηγαίνουμε βόλτες στο Τατόι γιατί θα κατηγορηθούμε ως φιλοβασιλικοί» σημειώνει σκωπτικά σε ανάρτησή του ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος -...
Συρίγος: Ιστορικού χαρακτήρα η αναφορά μου στη Χούντα