ΕΛΙΔΕΚ -Υποτροφίες: Κατάλογος των προς χρηματοδότηση προτάσεων
Ανακοίνωση καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Ελληνικού Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) ανακοινώθηκε ο κατάλογος των προς χρηματοδότηση Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ στις Επιστημονικές Περιοχές «Φυσικές Επιστήμες», «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας», «Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας)» και «Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα».

Ανακοίνωση Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ, Β’ Φάση «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων Κατηγορίας Ι και Κατηγορίας ΙΙ που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 452/01.12.2017, όπως ισχύει) στις Επιστημονικές Περιοχές: «Φυσικές Επιστήμες», «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας», «Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας)» και «Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα», ολοκληρώθηκε.

Σε συνέχεια της έκδοσης της με Α.Π. 17370/08.10.2019 απόφασης της 65ης Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., αντίστοιχα, περί έγκρισης της ανάρτησης των οριστικών πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στις εν λόγω Επιστημονικές Περιοχές και της με Α.Π 17446/10.10.2019 απόφασης χρηματοδότησης του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ακολουθούν:

Οι Κατάλογοι των προς χρηματοδότηση προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ με βάση τη βαθμολογική τους κατάταξη στους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης (Α.Π. 17418/09.10.2019) και το διαθέσιμο προϋπολογισμό (Απόφαση Ε.Σ. Α.Π. 16190/02.09.2019, ΑΔΑ: ΨΦΗ846Μ77Γ-Σ00), για τις παρακάτω Επιστημονικές Περιοχές:

Δείτε εδώ αναλυτικά

 

σχετικά άρθρα